top of page

ANG BANAL NA KASULATAN

Bago tayo gumugol ng maraming oras sa pag-aaral upang maunawaan ang Bibliya, kailangan nating siguraduhin ang tungkol sa isang bagay - ang Bibliya ay totoong Salita ng Diyos. Kung ito ay puno ng mga alamat at pabula, tulad ng iminungkahi ng ilang tao, maaari nating magsayang lang tayo ng ang ating oras. Ngunit kung ito ay isang mensahe mula sa Diyos, hangal tayo kung babalewalain natin ito. Maraming relihiyon ang mayroong sagradong Kasulatan, o banal na mga sulatin. Paano tayo makatitiyak tungkol sa kung ano ang nakasulat sa Bibliya? Ang kabanatang ito ay tumitingin sa isang bagay na sinabi ni apostol Pablo sa simula pa lamang at mula doon sinusuri ang awtoridad at kawastuhan ng Bibliya.

 • Salita ng Propesiya

Mula pa lamang sa pagsisimula ng Sulat ni Pablo sa mga Romano na tinukoy niya ay tumatawag bilang isang apostol ni Hesu-Kristo, at pagkatapos ay nagsabi siya ng isang bagay tungkol sa ebanghelyo na ikinagulat ng ilang mga mambabasa. Sinabi niya ito:

“Mula kay Pablo na isang lingcod ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinabi sa mga Banal na Kasulatan” (1:1-2).

Sinasabi ni Pablo na ang evangelio ay hindi lamang isang mensahe sa Bagong Tipan; nilalaman ito sa Luma at Bagong Tipan. Nahanap mo ang evangelio sa buong Bibliya. Iyon ang isa pang hamon na ipinakikita ng Bibliya sa mga mambabasa nito. Tanungin ang iyong sarili kung ang iyong pag-unawa sa layunin ng Diyos ay tungkol lamang sa buhay at gawain ni Jesus. Kasama ba dito ang mga bagay na itinuro sa 39 na aklat na bahagi ng Bibliya ng mga Hudyo - ang Lumang Tipan? Bilang isang simpleng pagsusuri:

1   Ano ang naiintindihan mo sa pariralang ginamit ni Jesus ng maraming beses nang magturo siya tungkol sa "kaharian ng Diyos"? Napagtanto mo ba na ang kahariang ito ay dating umiiral noong panahon ng Lumang Tipan?

2  Ano ang gagawin mo sa mga talatang ito?

“Bago pa ito nangyari ay ipinahayag ng Kasulatan na pawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Magandang Balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham, 'Sa pamamagitan mo’y pagpapalain ko ang mga bansa’.” (Galacia 3:8).

“Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya.” (Hebreo 4:1-2). 

Una ay sinabi sa atin na ipinangaral kay Abraham ang evangelio. Ang isang talata ay tinukoy (Genesis 12: 3) na sinasabing bahagi ng evangelio. Pagkatapos ang nagsulat ng isa pang Sulat sa Bagong Tipan ay nagsasabi na ipinangaral sa bansang Hudyo ang evangelio. Gayunpaman hindi nila natanggap ang ipinangako ng Diyos sapagkat hindi sila naniniwala sa Kanyang mga pangako. Pagkatapos ay binabalaan Niya tayo tungkol sa parehong panganib. Kaya makikita mo na ang parehong mga Tipan ay mayroong parehong mensahe mula sa Diyos. Sinusundan nito na dapat nating basahin at maunawaan ang parehong bahagi ng Bibliya. Ang buong Bibliya ay kinakailangan para sa ating kaligtasan.

 • Ang sinabi ni Pablo kay Timoteo

Isa sa mga unang kasama ng apostol na si Pablo ay isang binata na nagngangalang Timoteo na pinalaki sa isang halo-halong tahanan. Siya ay mayroong isang Gentil na ama ngunit isang Hudyo ang kanyang ina - at siya ay naging isang masunurin na tagasunod ng Panginoong Jesus. Sumulat si Pablo tungkol sa kanya at sinabi nito ang tungkol sa pagpapalaki sa kanya:

“Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata alam mo na ang Banal na Kasulatan, na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain” (2 Timoteo 3:14-17).

Ipinapakita nito sa atin kung gaano kahalaga ang Lumang Tipan. Si Timoteo ay nabuhay sa panahon kung kailan ang Bagong Tipan ay hindi pa nakasulat, o ang mga bahagi lamang nito ay naipakakalat. Ang Kanyang banal na kasulatan, na kanyang dinala upang basahin at igalang, ang Lumang Tipan. Ang mga ito ang tinawag ng apostol na "sagradong kasulatan” - at hawak nito ang susi sa kanyang pang-espiritwal na edukasyon. Marami itong dapat ituro sa kanya; maaari nitong sawayin at iwasto; maaari siya nitong sanayin sa katuwiran - sa tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ang Banal na Kasulatang ito ay maaaring gawin siyang katanggap-tangap sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa "pananampalataya kay Cristo Jesus".

Ang dahilang ibinigay para sa kapansin-pansin na kapangyarihan ng Banal na Kasulatan ay "Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios”. Sa ilang mga bersyon ng pagsasalin ng Bibliya, mababasa na ang Banal na Kasulatan ay “kinasihan” ng Diyos, ngunit ang ESV ay gumagamit ng isang mas literal na pagsasalin. Sinasabing ang Banal na Kasulatan ay lumalabas sa bibig ng Diyos (God-breathed), tulad din ng ating mga salita na nagmula sa ating mga bibig.

 • Paggamit ni Jesus ng Banal na Kasulatan

Ito ay isang bagay na itinuro din ni Hesus. Minsan natukso siyang gawing tinapay ang mga bato at habang lumalaban sa tukso ay sinabi niya ito tungkol sa Salita ng Diyos:

“Nasusulat, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang nagmumula sa bibig ng Dios” (Mateo 4:4). 

Sa kanyang tugon, si Jesus ay nagsipi mula sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan, sa gayon ay pinagtibay at ipinapakita niya na tinanggap niya ito ng buong-buo. Ang ginamit niyang talata ay mula sa Aklat ng Deuteronomio. Isinulat ito nang ang bansang Israel ay malihis sa ilang. Ito ay isang panahon kung kailan ang mga tao ay himalang pinakain ng pagkain na ipinagkaloob ng Diyos araw-araw para sa kanila.

“Tinuruan nga kayong magpakumbaba; ginutom niya kayo bago binigyan ng manna, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao’y hindi lamang sa tinapay nabubuhay kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh” (Deuteronomio 8:3).

Kung iisipin natin sandali tungkol sa kung ano ang natutunan mula sa mga salitang ito ng Panginoong Hesus, makikita natin ito:

 • Si Jesus ay ganap na naniwala sa Lumang Tipan, bilang isang bagay na nagmula " sa bibig ng Panginoon";

 • Ginamit niya ito sa paraang inilaan ng Diyos, upang 'gawing sandata sa bawat mabuting gawain' at tulungan siyang labanan ang tukso;

 • Naniniwala siya sa karanasan sa ilang ng Israel pagkatapos ng milagrosong karanasan sa Exodo – nang ang sanggol na bayan ay nakatakas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto.

 • Naniwala siya sa himalang pagkakaloob ng Manna - isang bagay na nangyari araw-araw sa loob ng apatnapung taon, upang mabuhay ang mga naglalakbay.

Sa puntong ito nararapat na tanungin kung ang iyong paraan ng paglapit sa Banal na Kasulatan ay pareho sa Panginoong Jesucristo - ang nagtatag ng Kristiyanismo. Naniniwala ka ba sa kasaysayan ng Bibliya, sa posibilidad ng mga mahimalang pangyayaring nagaganap bilang bahagi ng programa ng mga kaganapan ng Diyos, at handa ka bang tanggapin na ang Banal na Kasulatan ay bigay ng Diyos o hiningahan ng Diyos? Ang mga direktang tanong na ito ay nakakaabot ng maraming tao. Maraming tao ang nag-iisip na ang Bibliya ay pawang mga kwento at alamat lamang, na ipinasa sa daang siglo at sa gayon ay malaki ang pagbaluktot bago isulat ang iba`t ibang mga libro. Mas gusto mo bang sundin sila o maniwala sa pinaniniwalaan ng Panginoong Jesus? Totoong walang mapagpipilian!

 • Naniniwala si Jesus sa Banal na Kasulatan

Kung pagsasama-samahin natin ang ilan sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa Banal na Kasulatan, ipapakita nito sa atin nang eksakto kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Malinaw na siya’y nag-aral sa pamamagitan ng Lumang Tipan, tulad ng maraming mga batang lalakeng Hudyo sa kanyang mga araw. Siya ay may kamangha-manghang pag-unawa sa mga taong itinampok doon, ang mga bagay na sinabi nila, at higit na mahalaga, kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga sinabi. Ang kanyang pag-unawa sa pagtuturo ng Bibliya ay napakalawak kaya't madali niyang nababasa ang pag-iisip ng mga akusador at iwan silang nagugulumihanan.

Sinabi ng ilang tao ang tungkol kay Jesus na: “Wala pa po kaming narinig na nagsalita nang tulad ng taong ito!” (Juan 7:46). Si Jesus ay may namumukod-tanging pagkaunawa sa katotohanan ng Lumang Tipan sapagkat siya ay Anak ng Diyos at kasama sa mensahe ng Diyos. Siya ang Tagapagligtas ng sanglibutan na ibinigay ng Diyos, kaya kailangan nating bigyang-pansin ang kanyang mga sinabi at pinaniniwalaan.

Narito ang ilan sa mga bagay na sinabi ni Jesus tungkol sa Lumang Tipan sa Banal na Kasulatan:

“Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon” (Lucas 4:20-21).

“Ibinukod ni Jesus ang Labingdalawa at sinabi sa kanila, Pupunta tayo sa Jerusalem at doo’y matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa Anak ng Tao. Siya’y ibibigay sa kamay ng mga Hentil; kukutyain, hahamakin, at duduraan. Siya’y hahagupitin at papatayain, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Subalit ang Labindalawa ay walang naunawaan sa kanilang narinig; inilihim sa kanila ang kahulugan niyon, at hindi nila nalalaman ang sinasabi ni Jesus” (Lucas 18:31-34).

“Papanaw ang Anak ng Tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya! Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak!” (Mateo 26:24).

“Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng Kasulatang ito, Ibinibilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na” (Lucas 22:37).

“Sinabi sa kanila ni Jesus, Kay hahangal ninyo! Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta! Hindi ba’t kailangang ang Cristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta” (Lucas 24:25-27).

“Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan … Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises, na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko?” (Juan 5:39-47).

 • Kasaysayan ng Buhay nang Nauuna

Maraming iba pang mga halimbawa ng mga katulad na pahayag ang sinabi ni Jesus. Ang ilan sa mga ito ay nagbibigay ng timpla kapansin-sa ganap na paniniwala ng Panginoon na ang Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan ay kinasihan at propetiko o nagbibigay-propesiya. Tulad ng pagkaunawa ni Jesus sa mga bagay, siya ay pinag-usapan nila dahil hinulaan niya ang kanyang pagdating at ang kasaysayan ng kanyang buhay. Isang napakalaking listahan ng mga nasabing hula ay maaaring maipon, na nagpapakita nang walang pag-aalinlangan na mahuhulaan ng Bibliya ang hinaharap. Sa susunod na pahina ay nakalista ang ilan, at ang lahat ay tungkol sa buhay ni Jesus.

Ang talahanayan na iyon ay nagbibigay ng ilang ideya sa saklaw ng propesiya o hula ng Lumang Tipan tungkol sa isang paksa lamang - ang kasaysayan ng buhay ng Panginoong Jesus. Ang mga hula na ito ay isinulat daan-daang taon bago ang kanyang pagsilang at nagmula sa maraming iba't ibang mga panahon, at maraming iba't ibang mga sumulat. Ngunit nagsasalita sila ng isang boses dahil ang mensahe nito ay sa Diyos, hindi sa tao. Ang mga propeta ay hinimok na magsalita at magsulat bilang mga sugo ng Diyos: “Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa Kasultan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao; ito’y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo” (2 Pedro 1:20-21).

 • Detalyadong Mga Hula

Makakakuha tayo ng mas mahusay na ideya ng pambihirang kawastuhan ng Bibliya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang propetikong talata. Ang Awit 22 ay isinulat ni Haring David, na nabuhay mga 1000 taon bago isinilang si Jesus. Dito hinuhulaan niya kung ano ang mangyayari sa mga ipinangakong inapo na, isang araw, ay sakupin ang trono ni David sa Jerusalem.

Si David ay hindi lamang isang makata; siya ay isang propeta. Sa kanyang sariling mga salita, bago siya namatay sinabi niya kung gaano siya nagpapasalamat na: “Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya’y nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel…” (2 Samuel 23:2-3). Ang resulta ng prosesong iyon ng pagsailalim sa kapangyarihan ng Diyos ay nakamamangha. Nakamit nito ang isang pambihirang timpla ng mensahe ng Diyos na may ilang personal na katangian ng propeta. Tingnan ang senaryong inilarawan sa Awit 22 habang inilalarawan nito kung ano ang mangyayari sa buhay ng kahalili ni David. Tandaan na ang oras ng pagsulat ng pagpako sa krus ay hindi nalalaman - ito ay isang uri ng pagpapatupad sa publiko na ipinakilala kalaunan, isa na ginawang perpekto ng mga Romano. Gayunpaman si Haring David, na kinasihan ng Diyos, ay sumulat tungkol dito. Ang kahalili niya ay:

 • Makakaramdan na pinabayaan ng Diyos sa kritikal na oras sa kanyang buhay nang siya ay nasa matinding kaguluhan (Awit 22: 1) – ito mismo ang mga salitang binitiwan ni Jesus sa krus (Mateo 27:46).

 • Siya ay hahamakin at tatanggihan ng kanyang mga kapwa, na hayagang kinukutya siya at hinahamon siya na iligtas ang kanyang sarili, kung kaya niya (talata 6-8) - ito mismo ang mga panunuya na ibinato kay Jesus.

 • Daranasin niya ang matinding paghihirap sa pakiramdam na ang kanyang buong katawan ay pinaghihiwalay (talata 14-17), magkakaroon ng matinding uhaw, at magiging isang pampublikong palabas. Ito ay hindi pangkaraniwang paglalarawan ng pagpapako sa krus sa panahon nito, kasama na ang butas ng mga kamay at paa.

 • Ang kanyang mga damit ay paghahatian ng iba na nagsapalaranan para sa kanyang mga kasuotan - eksakto tulad ng ginawa ng mga sundalo (talata 18 at Juan 19:24).

 • Ang nagdurusa ay hindi mawawalan ng pag-asa. Patuloy niyang ilalagay ang kanyang pananampalataya sa Diyos, sa matatag na paniniwala na siya ay maaaring magpatotoo sa maraming tao na ang Diyos ay isang Tagapagligtas at Manunubos (talata 21-31). Ito ay isang bagay na sinimulang gawin ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, nang makita siya ng higit sa 500 mga tao (1 Corinto 15: 6), ngunit ang kumpletong katuparan ng mga salitang iyon ay darating pa (tingnan sa Zacarias 12:10). 

Pambihirang Aklat

Sa ngayon isang paksa lamang ang kinaha natin – ang paraan kung paano mahuhulaan ng mga manunulat ng Bibliya ang hinaharap, sapagkat sila ay kinasihan ng Diyos. At isang paksa lamang ang tiningnan natin – ang kasaysayan ng buhay ng Panginoong Jesucristo, na naunang isinulat. Nakita natin na:

 • ang Bibliya ay nagawang hulaan kung ano ang mangyayari sa tumpak na mga detalye;

 • pinahalagahan ng Panginoong Jesus ang Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan at ginamit ito sa kanyang sariling buhay upang makakuha ng patnubay at tulong; at

 • malinaw na naniniwala siya sa binasa niya sa mga Kasulatang iyon.

Nakita natin ang ilan sa mga bagay na hinulaan ng Bibliya tungkol sa kung paano mabubuhay at mamamatay si Jesus (maraming iba pa sa mga hula na hindi isaalang-alang). Tiningnan natin ang isang talang propetiko (Awit 22) upang makita ang hula ng pambihirang larawan ng pagpapako sa krus na si Jesus ay magdurusa, at kung paano niya ito malalampasan sa tulong ng Diyos.

 • Higit pa mula kay Jesus

Datapwa’t sa ibabaw pa lamang ang ating nakita, kung isasaalang-alang natin nang buong buo ang patotoo ni Jesus, matutuklasan natin na nagtitiwala siya sa awtoridad at kawastuhan ng Salita ng Diyos hanggang sa:

 • Ibatay niya ang kanyang pangangatwiran sa isang salita lamang (Juan 10:35);

 • Nagtitiwala lamang sa panahunan ng orihinal na Hebreo (Marcos 12:26-27);

 • tinanggap bilang ganap na makasaysayang katotohanan:

 • ang paglikha nina Adan at Eba (Mateo 19: 4-6),

 • ang pagkamatay ni Abel (Mateo 23:35),

 • ang baha noong panahon ni Noe (Lucas 17: 26-27),

 • ang pagkawasak ng Sodoma at Gomorah (17: 28-32), at iba pa.

At marami pang mga bagay na sinabi ng Panginoon tungkol sa Banal na Kasulatan na hindi pa natin isinaalang-alang, tulad ng:

“Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi natutupad ang lahat” (Mateo 5:17-18), o

“Tinawag na diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako’y pinili at sinugo ng Ama; paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos?” (Juan 10:35-36).

Ang halimbawa ni Jesus ay napakahalaga sa pagsasagawa ng ating paglapit sa awtoridad ng Banal na Kasulatan. Kung nais nating malaman kung ano ang tunay na itinuturo ng Bibliya, ang pamumuno na ibinibigay ni Jesus ay isa sa pinakamagandang paraan ng paghanap ng wastong pag-unawa. Tinanggap ni Jesus ang Bibliya bilang kinasihan at ganap na walang pagkakamaling Salita ng Diyos. 

 • Nagsalita ang Diyos

Nang dumating si Jesus siya ay isang karagdagang kawing sa kadena ng Banal na paghahayag. Mula pa sa simula ng Kanyang pakikitungo sa sangkatauhan, ang Diyos ay nakipag-usap sa Kanyang nilikha. Binigyan niya sina Adan at Eba ng mga tagubilin tungkol sa kung paano mamuhay; sinabi kay Noe kung kailan magtatayo ng isang arka; gumawa ng dakilang mga pangako kay Abraham at sa kanyang pamilya; binigyan ang Israel ng isang alituntunin ng mga batas sa pamamagitan ni Moises, pati na rin ang maraming mga hula tungkol sa hinaharap. Ito ay bahagi ng isang halos patuloy na proseso ng komunikasyon kung saan ipinahayag ng Diyos ang Kanyang kalooban sa sangkatauhan. Sinulat ito ng isang manunulat ng Bagong Tipan:

“Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak” (Hebreo 1:1-2).

Ang Luma at Bagong Tipan ay ang tala ng pakikipag-usap ng Diyos sa sangkatauhan at wala tayong pag-alinlangan tungkol dito. Paulit-ulit na ipinahayag ng mga propeta na nagsasalita sila sa ngalan ng Diyos. Narito ang isa lamang halimbawa kung saan paulit-ulit na binigkas ng mga propetang si Hagai ang puntong iyon.

“Gayon ma'y magpakalakas ka ngayon, Oh Zorobabel, sabi ng Panginoon; at magpakalakas ka, Oh Josue, na anak ni Josadac, na pangulong saserdote; at mangagpakalakas kayo, kayong buong bayan sa lupain, sabi ng Panginoon, at kayo'y magsigawa: sapagka't ako'y sumasa inyo sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayon sa salita na aking itinipan sa inyo nang kayo'y magsilabas sa Egipto, at ang aking Espiritu ay nanahan sa inyo: huwag kayong mangatakot. Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Minsan na lamang, sangdaling panahon, at aking uugain ang langit, at ang lupa, at ang dagat, at ang tuyong lupa; at aking uugain ang lahat na bansa; at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa; at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pilak ay akin, at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kay sa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo; at sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo” (Hagai 2:4-9 KJV).

Ang mga propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Ang pananalitang "sabi ng Panginoon" ay nangyari nang higit sa 500 beses sa Bibliya sapagkat, paulit-ulit, nais ng iba`t ibang mga manunulat ng Bibliya na malaman natin na ang kanilang mensahe ay hindi sa kanila, ngunit sa Diyos. Kahit si Jesus ay paulit-ulit na sinasabi ang parehong pahayag.

“Kaya’t sinabi ni Jesus, Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko’y mula nga sa Diyos, o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin” (Juan 7:16-17).

“Kaya’t sinabi ni Jesus, Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y Ako Nga’. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi” (Juan 8:28).

 • Pangkakaisang Panloob

Pansinin na anuman ang titingnan mo sa Bibliya - maging ang propetang si Hagai, o ang mga salita ng Panginoong Jesus - mayroong isang hindi nagkakamaling pagkakapareho hinggil sa mensahe. Ang 66 na aklat na bumubuo sa Bibliya ay isinulat sa loob ng panahon na higit sa 1500 taon, at ng higit sa 40 na magkakaibang manunulat. Galing sila sa iba`t ibang pinagmulan at nanirahan sa iba`t ibang mga panahon, ngunit ang mensahe ay kapansin-pansin na pagkakatugma at pagkakaisa. Sapagkat iisa lamang ang may akda - ang Makapangyarihang Diyos.

Ang mga tao ay nagsulat ng buong mga libro tungkol sa pagkakaisa ng Bibliya, o ang paraan kung saan ang mga hindi sinasadyang mga detalye ay nagbibigkis nang kamangha-mangha sa isa't isa. Narito ang isang piraso mula sa isang libro tungkol sa bibliya, na magbibigay sa iyo ng lasa ng paraan kung saan maaaring mapahaba ang mga pangangatwiran na ito.

"Ang Bibliya, sa unang tingin, ay lilitaw na isang koleksyon ng panitikan - pangunahin sa mga Hudyo. Kung susuriin natin ang mga pangyayari kung saan nakasulat ang iba`t ibang mga dokumento sa Bibliya, makikita natin na ang mga ito ay nakasulat nang may mga agwat sa loob ng halos 1400 taon. Ang mga manunulat ay nagsulat sa iba`t ibang mga lupain, mula sa Italya sa kanluran hanggang sa Mesopotamia at posibleng ang Persia sa silangan. Ang mga manunulat mismo ay magkakaiba-ibang bilang ng mga tao, hindi lamang pinaghiwalay sa bawat isa ng daan-daang taon at daan-daang milya, ngunit kabilang sa magkakaiba-ibang antas ng pamumuhay. Sa kanilang mga ranggo mayroon mga hari, tagapag-alaga ng hayop, sundalo, mambabatas, mangingisda, estadista, courtier, pari, at mga propeta, isang Rabbi na gumagawa ng tolda, kasama ng isang manggagamot na Gentil, hindi pa kasali ang iba na hindi natin kilala bukod sa mga panulat na iniwan nila sa atin. Ang mga isinulat mismo ay nabibilang sa maraming pagkakaiba-iba ng mga uri ng panitikan. Kabilang dito ang kasaysayan, batas (sibil, etikal, ritwal, kalinisan), relihiyosong tula, didactic treatises, tulang liriko, parabula at alegorya, talambuhay, personal na pagsusulatan, mga personal na memoir at talaarawan, bilang karagdagan sa mga natatanging Biblikal na uri ng propesiya at apokaliptiko." (The Book and the Parchments, F. F. Bruce)

 • Isang Aklat mula sa Diyos

Ang aklat na ito ay hindi isinulat upang ipakita sa iyo kung bakit ang Bibliya ay Salita ng Diyos. Hindi namin isinasaalang-alang ang paraan kung saan ang Bibliya ay:

 • hinulaan ang hinaharap ng iba't ibang mga bansa;

 • mas maaga sa kanyang oras;

 • naglalaman ng tumpak na datos ng kasaysayan na ipinakita na totoo kapag ang mga istoryador at arkeologo ay gumawa ng karagdagang mga pagtuklas; o

 • gumawa ng mensahe na lubos na napangalagaan, upang makatiyak tayo tungkol sa tumpak nitong paghahatid.

Sapat na ang naisulat sa kabanatang ito, gayunpaman, upang maipakita na napakahalaga na hangarin na maunawaan ang Bibliya para sa iyong sarili. Ito ay isang pambihirang aklat – isang aklat mula sa Diyos - at mayroon itong mensahe na hindi katulad ng anupaman na naisulat ng mga nakasaksi sa mga pangyayaring naitala. Ito ay ganap na tapat tungkol sa mga kahinaan at kabiguan ng mga taong inilalarawan nito, sapagkat ang Bibliya ay hindi isinulat upang luwalhatiin ang tao, o upang palakihin ang bansang Israel, kung saan nagmula ang karamihan sa mga manunulat. Sinulat ito upang luwalhatiin ang Diyos at ipaliwanag ang Kanyang mabuting layunin.

Ang Bibliya ay isang Banal na Aklat, sapagkat ito ay nagmula sa Diyos. Sa kadahilanang ito, nakahiwalay ito sa lahat ng iba pang mga libro. At isinulat ito upang matulungan tayong gawing banal. Tandaan mo na ito ay "may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain” (2 Timoteo 3:15-17).

 • Aklat-patnubay sa Buhay

Ang Bibliya ay isang malalim na aklat ng moral. Ipinapakita nito sa atin ang pagkakaiba ng tama at mali sa bawat aspeto ng buhay: tinutukoy nito kung ano ang itinuturing ng Diyos na tama at kapwa inilalarawan ang kung ano ang sinabi Niyang mali at kung ano ang mangyayari sa atin kung gumawa tayo ng maling bagay. Iyon ang dahilan kung bakit maraming kasaysayan sa Bibliya. Ito ang tala ng Diyos na nag-anyaya ng mga kalalakihan at kababaihan na magtagumpay sa Kaniyang pamamaraan at pagkatapos ay pagmasdan sila na ginagawa ang kabaligtaran at nagkakaroon ng problema - kung minsan ay malaking problema. Ngunit kung ito ay hindi hihigit dito, ang Bibliya ay gagawa ng labis na nakalulungkot na pagbasa. Ito ay magiging isang talaan ng mga sakuna, at tiyak na hindi ito gayon.

Ang Bibliya ang ating gabay sa buhay. Ipinapakita nito sa atin kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang nais Niyang gawin sa atin at sa ating mundo. Ipinapakita nito kung ano ang dapat nating gawin kung nais nating maging bahagi ng Kanyang layunin, at kung paano natin makakamit ang isang buhay na katulad ni Cristo. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip ng pagpapabuti ng kanilang sarili sa mga tuntunin ng pagkuha ng mga bagay at pagpapatuloy dito. Nais ng Diyos na matuto tayong mabuhay nang iba; upang tanggapin ang Kanyang mga pamantayan gaya ng kung saan tayo mabubuhay, at upang sundin sa ating sarili ang pamumuhay ng Panginoong Jesus.

Ang pambihirang aklat na ito mula sa Diyos ay maaaring makatulong sa atin na makamit ang mga hangaring ibinigay ng Diyos. Ito ay salita ng buhay na may kapangyarihang baguhin ang paraan ng pag-iisip at pagkatapos ang pag-uugali. Habang naiintindihan natin sa ating sarili kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ating sitwasyon at kung ano talaga ang inaalok ng Diyos - taliwas sa inaakala ng maraming tao na iniaalok ng Diyos - mapagtatanto natin kung paano mababago ng Bibliya ang ating buhay. Sa sandaling ito, narito ang patotoo ng isa sa mga kinasihang manunulat nito, isang mangingisda na lubusang nabago ang buhay sa pamamagitan ng kanyang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Ito ang isinulat ni apostol Pedro:

“Ngayon nalinis sa ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan sa inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, aalab at taos-puso kayong magmahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ‘Ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman.’ Ang salitang ito ay ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo” (1 Pedro 1:22-25).

Mga Bagay na Babasahin

 • Ang kabanatang ito ay puno ng mga sanggunian sa Bibliya at maaari mong tingnan ang ilan sa mga ito, parehong pamilyar sa layout ng BIble – kung saan matatagpuan ang iba't ibang mga libro – at upang suriin ang setting ng Bibliya o konteksto ng mga sipi na tinukoy. Makabubuting laging suriin ang mga sanggunian sa Bibliya, sa halip na isaalang-alang lamang ang mga ito. 

 • Upang makita kung paano inilantad ng Bibliya ang kahinaan ng mga manunulat nito, nang sa gayon ay matuto tayo mula sa kanilang mga pagkakamali, basahin ang 2 Samuel kabanata 11 - tungkol sa malaking mga pagkakamali ni Haring David - at pagkatapos ay ang Awit 51, kung saan ganap niyang pinagsisihan ang kanyang mga nagawa.

Mga Katanungang Sasagutin

 

 1. Paano mo malalaman na naniniwala pa rin si apostol Pablo sa mga hula ng Lumang Tipan matapos siyang maging tagasunod ng Panginoong Jesus? (Mga Gawa 17: 2; 24:14 at 28:23)

 2. Sa panahon ngayon ang ilang mga tao ay nagsasabi na karamihan sa Lumang Tipan ay mitolohiya at alamat at ang mga bahagi nito, tulad ng Aklat ng Genesis, ay isinulat ng maraming taon pagkatapos na mailarawan ang mga pangyayari doon. Anong tulong ang makukuha natin mula sa pananaw ng Panginoong Jesukristo sa Banal na Kasulatan? (Marcos 1:44; Mateo 14: 4 at Marcos 7:10; Mateo 19: 3-9 at Lucas 20:37)

 3. Ang mga manunulat ba ng Bagong Tipan ay nagsabi na sila’y nagsulat ng mga kinasihang Kasulatan? (Juan 14:26; 1 Tesalonica 2:13; 2 Pedro 3: 15-16; 1 Corinto 14:37)

bottom of page