top of page

ANG EVANGELIO NG DIOS

images.png
download-1915753_1280.png

Download

Nang isulat ang ikalawang bahagi ng Bibliya - na tinatawag ngayon na "Bagong Tipan" - ang mga Romano ang namuno sa sanglibutan. Nagtatag sila ng isang makapangyarihang emperyo na mayroong mahigpit na pagkakahawak sa maunlad na mundo, sa loob at paligid ng Dagat Mediteraneo. Sa loob ng imperyong iyon ay isang maliit ngunit mapanggulong bansa na kilala bilang "Israel", na sumakop sa silangang baybayin ng Mediteraneo.

Ang bansang Israel ay nagkaroon ng paitaas-paibabang kasaysayan. Ang mga Hudyo ay mga inapo ni Abraham. Nagpunta sila upang manirahan sa Ehipto kung saan, pagkatapos ng maraming taon, sila ay ginawang alipin. Mula roon ay sinagip sila ng Diyos upang maging Kaniyang bayan, isang bansang natatanging may pribilehiyo. Mayroong halos 600,000 na mga lalaking Hudyo na nasa hustong gulang sa Ehipto sa panahong iyon, mga 3,500 taon na ang nakakalipas, at hiniling ng Diyos sa kanila at sa kanilang pamilya na humarap sa isang malaking hamon.

Sinabi Niya na Siya ang magiging kanilang Diyos kung sila ay magiging Kanyang bayan, at kaagad silang sumang-ayon. Sama-sama silang gumawa ng pormal na kasunduan - tinawag na "kasunduan" o "tipan" – na patungkol sa unang bahagi ng Bibliya. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag itong "Lumang Tipan". Pangunahin dito ang tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel, habang ang pangalawang bahagi, ang "Bagong Tipan", ay tungkol sa dakilang handog ng kaligtasan ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Ito’y totoong isang Bibliya, sa dalawang bahagi, at hindi dalawang Bibliya. At kailangan natin ang parehong bahagi upang maunawaan ang mensahe ng Diyos sa atin. Ang mensaheng iyon ay unang dumating sa pamamagitan ng mga mamamayan ng Israel at pagkatapos ay sa pamamagitan ng gawain ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod.

Ang pagdating ng Panginoong Jesukristo ang nag-iiba at naghihiwalay sa dalawang bahagi ng Bibliya. Naging malinaw ang pagkakaibang iyon nang kunin ni apostol Pablo ang kanyang panulat upang sumulat ng isang sulat sa mga naniniwala na nanirahan sa Roma - ang kabisera ng lungsod ng emperyo ng Roma. Isinulat niya na ninais niyang bisitahin ang mga ito ngunit, bago niya ito nagawa, gusto niyang ipaliwanag ang kanyang pagkaunawa sa layunin ng Diyos. Si Pablo ay isang napaka-makulay na tauhan at naging isang mananampalataya sa napaka-dramatikong pangyayari. Ang sulat ay may isang partikular na layunin nang ito ay naisulat at naglalaman ng mga detalye tungkol sa ilang mga bagay na nangyayari sa oras na iyon. Ngunit dahil naglalaman ito ng detalyadong paliwanag ni Pablo tungkol sa kanyang pinaniniwalaan, ang Sulat sa mga taga-Roma ay napakagandang tulong sa atin ngayon. Nagbibigay ito sa atin ng buod ng evangelio tulad ng pinaniniwalaan at itinuro ng mga apostol, upang saliksikin natin sa ating sarili kung ano talaga ang tungkol sa tunay na Kristiyanismo.

Bago natin tingnan ang buod na iyon, tandaan na ito ay tungkol sa Kristiyanismo ng Unang Siglo. Ito ay noong ipinanganak si Jesus at nang turuan niya ang kanyang mga tagasunod, at ang buong Bagong Tipan ay naisulat sa loob ng animnapung taon, o higit pa, ng kanyang pagkamatay. Iyon ay matagal nang panahon, ngunit kung nais mong maunawaan kung ano ang itinuro ni Jesus at ng kanyang mga agarang tagasunod, kailangan mong bumalik sa kanilang orihinal na mga salita at huwag umasa sa kung ano lamang ang maaaring sabihin sa iyo ng ibang tao. Kung lumabas na ang pagtuturo ni Pablo ay hindi ganap na tumutugma sa iyong pinaniniwalaan, kakailanganin mong pag-isipan iyon. Kung wala kang mga personal na pananaw o paniniwala tungkol sa Kristiyanismo sa yugtong ito, magiging bago sa iyo ang lahat. Narito ang isang kapaki-pakinabang na payo sa simula pa lamang. Subukan mong lumapit sa Bibliya na para bang ito ang unang pagkakataon na babasahin mo ito. Maging handa kang malaman kung ano ang itinuturo nito - hindi kung ano sa palagay mo ang itinuturo nito - at may posibilidad na maunawaan mo ito nang mas mabuti kung nagbago na ang pananaw mo tungkol sa sinasabi nito. Hindi palaging madaling gawin iyon, lalo na kung mayroon ka nang matibay na pananaw ngunit walang alinlangang mapapatunayan niyaon na kapaki-pakinabang kung magagawa mo iyon. 

Sulat sa mga taga-Roma

Maaaring nais mong maglaan ng kaunting oras ngayon upang basahin ang sulat para sa iyong sarili, bago o pagkatapos ng buod na ito. Pansinin kung paano nagsisimula ang sulat at kung ano ang itinatakda upang makamit ng apostol. Narito ang mga pambungad na talata: 

 

“[1] Mula kay Pablo na isang lingcod ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol, at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos, [2] Ang Magandang Balitang ito na ipinangako noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi ng mga Banal na Kasulatan, [3-4] ay tungkol sa kanyang Anak, ang Panginoong Jesu-Cristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lahi ni David; subalit tungkol sa sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng Banal na Espiritu na siya ay Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. [5] Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Cristo, upang ang mga Hentil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. [6] Kayo’y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. [7] Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Dios at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo” (Roma 1:1-7).

 

Kung hindi ka pamilyar sa Bibliya maaari kang magtaka nang labis kung gaano ito kadaling basahin at unawain. Pansinin din kung gaano karaming impormasyon ang nilalaman nito sa ilang mga talata lamang. Narito ang isang maikling buod ng matututunan mula sa mga pambungad na talatang ito. Inilalarawan nito kung paano ka makakakuha ng impormasyon, nang halos hindi napapagtanto kung ano ang nangyayari.

 • Ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili bilang isang taong naglilingkod kay Jesucristo at tinawag na maging tagapagsalita niya, o isang "apostol" (talata 1).

 • Sinabi niya na ang kanyang tungkulin, bilang isang apostol, ay upang ipaliwanag ang "evangelio ng Diyos" kung saan ang 'mabuting balita' ay unang nailahad sa Lumang Tipan - ang Banal na Kasulatan ng mga Hudyo (talata 1 ulit).

 • Pangunahin sa mabuting balitang ito ay kung ano ang nangyari sa "Anak ng Diyos" - ang Panginoong Jesukristo - na mayroong dalawahang pinagmulan. Kaugnay siya sa lahi ng mga Hudyo sapagkat siya ay inapo ni Haring David - sa pamamagitan ng kanyang ina na si Maria. At siya ay konektado sa Diyos dahil ang Diyos ay kanyang Ama at dahil binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay (talata 3 at 4).

 • Nagpakita si Jesus ng pabor sa ating lahat - ang kahulugan ng salitang grasya – kung naniniwala tayo sa evangelio at sinusunod ang kanyang mga utos. Sa pamamagitan ng evangelio, o mabuting balita, tayong lahat ay tinawag upang mapabilang kay Jesus at upang ihiwalay ang ating sarili sa Diyos. Ang paanyayang ito ay dumating sapagkat iniibig tayo ng Diyos, at dahil nais Niyang ipakita sa atin ang pabor, gaano man tayo ka-hindi karapat-dapat. Siya ay naghahandog sa atin ng kapayapaan, tulad ng unang inihandog sa mga naniniwala sa Roma (talata 7).

Pansinin kung gaano ito ka-prangka upang madaling maunawaan kung ano ang sa simula ay tila isang mahirap na talata ng pagtuturo ng Bagong Tipan. Ang maliit na halimbawang ito ay pangkaraniwan kung paano makakuha ng impormasyon, alinman sa:

 • mga sulat tulad ng isinulat ni Pablo sa Roma,

 • salaysay - tulad ng mga Evangelio o Mga Gawa,

 • mga talaang pangkasaysayan - tulad ng aklat ng Mga Hari

 • mga sinaunang propesiya – tulad ng aklat ni Isaias.

Ang pamaraan ay palaging pareho: ang basahin nang mabuti at tandaan kung ano ang sinabi sa iyo. Ang isang notebook ay maaaring maging kapaki-pakinabang, lalo na kung naghahanap ka ng pagtuturo tungkol sa isang tiyak na paksa. Halimbawa, kung nais mong malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa anumang pag-asa sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ang isang pahina ng mga pagtukoy sa Bibliya na isinulat mo para sa iyong sarili habang binabasa mo ay magiging mas direktang tulong kaysa sa maraming mga komentong ginawa ng iba. Ito ay sapagkat titingnan mo ang orihinal na materyal, na hindi napapaligiran ng kung ano ang maaaring isipin ng ibang tao, na may kani-kanilang mga ideya.

Pansinin na ang pagsulat ng kung ano ang sinasabi tungkol sa isang talata ay naiiba sa pagsulat lamang ng talata mismo, bagaman maaari itong maging kapaki-pakinabang paminsan-minsan. Sinusubukan nating isulat ang katuruan ng isang partikular na talata at ang aklat na ito ay naglalaman ng maraming mga nagawang halimbawa ng kung paano ito magagawa.

Ang regular na pagbabasa ng Bibliya ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang katuruan ng Bibliya at ito ang eksaktong paraan na ibig sabihin ng Diyos upang maunawaan natin ang Kanyang Salita. Ang isang pang-araw-araw na planner ng pagbabasa ng Bibliya ay pinakamahusay na paraan upang matiyak na nagagawa mo sa sistematiko paraan ang pagbabasa sa pamamagitan ng buong aklatan na bumubuo sa Bibliya. Mayroong 66 na mga libro sa kabuuan ang dalawang Tipan. Kalakip nito ang dalawang magkakaibang planner na sa paglaon ay maaari mong subukan. Ngunit bago ka magsimula ng isang sistematikong pag-aaral, mahalagang pag-isipan ang pinakamahusay na paraan upang lapitan ito, upang maunawaan mo ang iyong binabasa. 

Narito ang isang diskarte. Kung naupo ka at binasa mo mismo ang sulat na isinulat ni apostol Pablo sa mga naniniwala sa Roma at pagkatapos ay isinulat ang mga pangunahing puntong binigkas niya, maaari kang magkaroon ng katulad nito. 

1:1-7

Panimula - Si Pablo ay sumusulat tungkol sa evangelio ng Diyos sa lahat ng taga Roma na tinawag ng Diyos na tumanggap ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo.


 

1:8-17

Ipinaliwanag niya na nais niyang bumisita sa kanila minsan at nangangaral siya ng mabuting balita tungkol kay Jesus, sapagkat maaari itong magbigay ng kaligtasan sa lahat ng naniniwala dito.
 

1:18-32

Ngayon sinabi niya na kinakailangan ang kaligtasan. Ang Diyos ay galit sa sangkatauhan sapagkat hindi nito pinapansin ang katibayan ng Kanyang pag-iral at kumikilos sa isang walang diyos at nakakahiyang paraan. Ang sangkatauhan ay ubod ng sama: ang mga tao ay hindi lamang gumagawa ng mali datapwat natutuwa sila sa paggawa ng mga bagay na iyon.


 

2:1-16

Hahatulan ng Diyos ang sanglibutan dahil sa hindi makadiyos na pag-uugali at nangangahulugan ito na ang mga indibidwal ay mananagot sa kanilang mga aksyon, maliban kung may gawin sila tungkol dito.

 

2:17-29

Itong darating na paghuhukom ay makakaapekto sa mga Hudyo at hindi mga Hudyo. Ang pagiging ipinanganak bilang isang Hudyo, at nabuhay bilang isang Hudyo, ay hindi magiging proteksyon. Isang bagay na higit pa ang kailangan. Ang mahalaga ay kung ano ang isang tao sa kanyang loob.


 

3:1-20

Ang mga Hudyo ay binigyan ng kalamangan sa lahat ng sangkatauhan dahil nakilala nila ang Diyos sa panahon ng Lumang Tipan. Ipinaliwanag ng banal na kasulatan na ang lahat ng sangkatauhan ay sumuway sa Diyos (ang pagsuway sa Diyos ay tinawag ng Bibliya na "kasalanan"). Nilabag ng lahat ang batas ng Diyos; ang lahat ay nagkasala sa harap ng Diyos.

 

3:21-31

May plano ng pagtakas ang Diyos. Ang paniniwala kay Jesukristo ay maaaring magpahintulot sa isang tao na maligtas mula sa walang hanggang kamatayan, ngunit kung wala ang paniniwalang ito ay hindi ito matatakasan. Namatay si Jesus upang palayain ang mga tao mula sa kasalanan at gawin silang matuwid sa Diyos. Si Jesus ay nasa sentro ng plano ng Diyos.


 

4:1-25

Ipinakita sa nakaraan na ang paniniwala sa Diyos ay ang nais ng Diyos. Ito ang sekreto ng tagumpay ni Abraham kapag parang wala nang pag-asa ang lahat, at ito lamang ang iniwan ni Haring David nang nagkamali siya sa kanyang buhay. Dapat nating sundin ang halimbawa ng mga tapat na lalaking ito at matuto mula sa kanila.

 

5:1-11

 

Kung naniniwala tayo sa Diyos maaari tayong mamuhay nang payapa kasama Niya, dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang paniniwala ay magbibigay sa atin ng pag-asa at mapagtiisan ang buhay, anuman ang mangyari. Mapagtatanto natin na si Cristo ay namatay para sa atin at maaari tayong maligtas sa pamamagitan niya.

 

5:12-21

Kung saan ang unang taong si Adan ay nabigo, ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay ngayon. Ang mga kilos ni Adan ay nagdala ng kapahamakan sa sangkatauhan, ngunit ginawang posible ni Jesus ang pagbuti. Sa pamamagitan ni Jesus naging posible na makamit ang kapatawaran upang mabilang tayong tuwid ng Diyos na, kapalit nito, ay maaaring ang buhay na walang hanggan.

 

6:1-23

Ang kapatawaran ay nagmumula sa bautismo, isang gawa na kumikilala sa atin sa gawain ni Jesus. Sapagkat siya ay pinatay, inilibing, at pagkatapos ay nabuhay na muli, sa bautismo muli nating isinagawa ang mga ito. Tayo ay inilibing sa tubig at nabuhay sa isang bagong buhay, na nagpasiya na patayin ang ating nakaraang buhay. Ang kalalabasan ay nangangako tayong mabuhay para kay Jesus, hindi para sa ating sarili, at mamuhay ng banal o hiwalay na buhay, na laging naghahangad na kalugdan ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Ang bautismo ay bahagi ng paraan kung saan tayo makakatakas mula sa kasalanan at kamatayan at makahanap ng buhay na walang hanggan.

 

7:1-25

Ang mga bagay ay hindi nagbabago sa magdamag! Asahan natin na magkakaroon ng maraming papasok na kaguluhan at hindi mabuting samahan. Ito ay parang nawala ang isang kasosyo at nakahanap ng iba, kasama ang lahat ng pagbabago na maaaring mangyari. May posibilidad na magkaroon tayo ng labanan sa loob natin, sa pagitan ng ating luma at bagong kalikasan. Sinusubukan ng luma na magpatuloy tayo sa pamumuhay tulad ng dati at sinusubukan ng bagong kalikasan na umuunlad sa loob natin na gumawa tayo ng mga tamang bagay. Malalaman natin kung ano ang dapat nating gawin, at kung minsan ay nais nating gawin iyon, ngunit madalas ay gagawin natin ang mga bagay na kabilang sa ating buhay bago ang bautismo. Maaari itong maging isang tunay na pakikipaglaban sa mga oras! Maari itong maging totoong labanan minsan!


 

8:1-17

Sa pag-unlad ng ating espiritwal na buhay at higit nating mauunawaan ang ginawa ng Diyos para sa atin, sa pamamagitan ni Jesucristo, magsisimulang mabuo ang isang paraan ng pag-iisip at pamumuhay na lalong kinalulugdan ng Diyos. Malalaman natin nang higit at higit pa kung ano ang pribilehiyo na maging miyembro ng pamilya ng Diyos - mga kapatid kay Cristo.
 

8:18-39

Ang lahat ng ito ay magbibigay sa atin ng isang mas mahusay na pananaw sa buhay, kasama ang lahat ng kawalang katarungan at paghihirap sa kasalukuyan. Mauunawaan natin na ayaw ng Diyos na maging ganito; Nais niyang ang lahat ay mapalaya mula sa kasalanan, pagdurusa, at kamatayan. Ang Diyos ay gumagawa upang makamit ang mga bagay na mabuti at na magpapabago sa sanglibutan para sa mas ikahuhusay. Ibig niyang sabihin ay punan ito ng mga taong katulad ng Kanyang Anak, ang Panginoong Jesus, at matutulungan Niya tayo na mapagtagumpayan ang lahat ng ating mga paghihirap. Kapag tama na ang panahon ay sisirain ng Diyos ang lahat ng kumakalaban sa Kanya at magtatatag ng isang malaya at perpektong lipunan.

 

9-11

Bagaman tinawag ng Diyos ang Israel na maging isang espesyal na bansa, at binigyan ito ng mga dakilang pribilehiyo, tinanggihan ng mga Hudyo ang Kanyang alok ng kaligtasan. May karapatan ang Diyos na pumili ng sinumang nais Niya at tanggihan ang sinumang pipiliin Niya; pagkatapos ng lahat, ginawa ng Diyos ang lahat at Siya ang namumuno sa lahat! Ngunit ang kabiguan ng mga Hudyo ay sanhi ng kanilang paniniwala na sila ay maaaring makakuha ng isang lugar sa pabor ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagiging mga inapo ni Abraham. Hindi nila naintindihan na ang paniniwala sa Diyos at ang Kanyang mga pangako ang pangunahing kadahilanan. Sa sandaling panahon, sila ay nadapa at nawala sa kanilang landas; ngunit bahagi ito ng layunin ng Diyos na ang bansa ay dapat na ibalik sa pabor. Ang Jerusalem at ang mga Hudyo ay mayroon pa ring mahalagang bahagi sa layunin ng Diyos.

 

12-15:13

Ang magiliw na layunin ng Diyos ay nahayag sa atin at dapat tayong mamuhay sa paraang nagpapakita ng totoong pagpapahalaga sa lahat ng kanyang nagawa. Dapat tayong mamuhay sa maayos na paraan na iginagalang at kinalulugdan ang Diyos. Araw-araw ay sinisikap nating linisin ang ating isipan at alamin kung ano ang nais sa atin ng Diyos. Dapat nating gamitin ang ating mga kakayahan na bigay ng Diyos sa Kanyang kaluwalhatian, na matutong mahalin ang isa't isa at maging mapagpakumbaba at masunurin. Dapat tayong mabuhay bilang mabuting mamamayan, tanggapin ang panuntunan ng batas at sumunod sa hinihiling ng estado (na dapat ay naaayon sa batas ng Diyos, kung saan ito ang ating unang priyoridad). Dapat tayong tumulong sa bawat isa, maging maunawain at mapagtiis sa bawat isa sa mga kahinaan at kabiguan, mamuhay nang payapa, at maghangad na mabuhay nang nakasentro kay Cristo at gaya ni Cristo. Ang ating buhay ay dapat naghahangad na luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng mga bagay.

15:14-16:27

Konklusyon - Ipinaliwanag ni Pablo ang kanyang sariling posisyon bilang isang taong inatasan na mangaral, lalo na sa mga Hentil. Sinabi niya sa kongregasyon sa Roma na inaasahan niyang makita sila sa lalong madaling panahon, humihiling ng kanilang mga panalangin at nagpapadala ng maraming personal na pagbati sa mga naniniwala na nakilala niya sa mga lugar sa kanyang paglalakbay. Sa gayon nagtatapos ang sulat sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pananaw tungkol sa Kristiyanong pamilya ng mga naniniwala at ang init at pagmamahal na nadama nila sa isa't isa.

                                                  Tseklist

Ang maikling buod ng Sulat sa mga taga-Roma ay mayroong hindi bababa sa tatlong mga layunin.

1 Ipinapakita nito kung paano mo magagamit ang Bibliya at ibuod ang pangunahing aral na nilalaman nito. Mayroong maraming higit na nilalaman sa Sulat sa mga taga-Roma kaysa sa naibuod dito - tulad ng ipinakita ng naunang mas malalim na pagtingin sa mga tagubilin (Roma 1: 1-7). Nagbibigay ang Nut ng pangkalahatang pagtingin sa pangangaral ng apostol - kung ano ang sinabi niya na "evangelio ng kaligtasan".

2 Pinapayagan ka nitong tingnan mismo sa iyong sarili ang iba't ibang bahagi ng sulat upang makita kung ang buod ay patas at tumpak. Tandaan na ang layunin ng aklat na ito ay upang matulungan kang maunawaan ang Bibliya para sa iyong sarili. Ang iyong sariling pagbabasa ng Bibliya ay isang mahalagang bahagi ng prosesong iyon. Makukumbinsi ka lamang tungkol sa katotohanan sa Bibliya kapag nakita mo ito sa iyong sarili sa mga pahina ng Bibliya. Makakatulong ang aklat na ito, ngunit hindi ito pamalit sa iyong sariling pagbasa at pag-iisip.

3 Nagbibigay ito ng isang listahan ng mga aral laban sa kung saan maaari mong ihambing ang iyong mga sariling paniniwala. Halimbawa, tanungin ang iyong sarili ng mga katanungang ito:

- Alam mo ba kung bakit ang paniniwala (o "pananampalataya") ay napakahalaga sa Diyos, at ano itong dapat nating paniwalaan, kung nais nating kalugdan Niya?

 - Alam mo ba kung sino ang dapat sisihin sa masamang kalagayan ng sangkatauhan, at kung ibibilang tayo o hindi ng Diyos na maging responsable para doon?

 - Alam mo ba kung ano ang pinaniniwalaan nina Abraham at David, na siyang nagpatuwid sa kanila sa Diyos? Naniniwala ka ba sa mga bagay na iyon, anuman ang mga ito?

 - Ano nga ba ang eksaktong resulta ng pagkabigo ni Adan at paano ito naitama ng pagkamatay ni Jesus?

 - Mahalaga ba ang bautismo para sa kaligtasan at, kung oo, ano ang dapat mong paniwalaan bago magpabautismo?

 - Ang bansa ba ng Israel, o ang lungsod ng Jerusalem, ay tampok sa iyong kasalukuyang pag-unawa sa layunin ng Diyos sa huling yugto nito? Kung hindi, bakit hindi? 

Maaari nakakagulat ang ilan sa mga katanungang iyon sa yugtong ito, ngunit huwag mag-alala. Titingnan ng aklat na ito ang ilang detalye sa mga isyung iyon. Dahil ang Sulat sa mga taga-Roma ay nag-iiwan ng kung ano ang nauunawaan ni Pablo tungkol sa evangelio, gagamitin natin ang sulat na iyon bilang balangkas ng ating pag-iisip.

Susubukan natin ng unti-unti sa pamamagitan ng mga paliwanag ng apostol at sundin ang kanyang argumento. Ang paglalakbay upang tuklasin kung ano ang tungkol sa Kristiyanismo ng Unang Siglo ay magdadala sa atin sa maraming iba pang mga bahagi ng Bibliya, dahil ang lahat ng 66 na mga aklat ng Bibliya ay bahagi ng mensahe ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ganoong paraan matatagpuan ang susi sa buhay na walang hanggan.

Mga Bagay na Babasahin

 • Bakit hindi mo basahin ang Sulat sa mga taga-Roma, lahat ng 16 na kapitulo?

 • Kung masyadong mahaba sa yugtong ito, pumili ka ng isang bahagi ng Sulat na mukhang kawili-wili - gamit ang Buod ng Mga Nilalaman sa itaas - at basahin ito.

 • Tingnan kung sumasang-ayon ka sa iminungkahing buod ng bahaging iyon. Kung hindi, maaari kang sumulat ng sarili mong buod.

 

Mga Katanungang Sasagutin

 

 1. Ano ang sinabi ni Pablo sa mga naniniwala sa Roma (mga Kristiyano) tungkol sa kung saan unang ipinangako ang mabuting balita mula sa Diyos (ang evangelio)? (Roma 1: 2)

 2. Ano ang sinabi niya tungkol sa pinagmulan at kalikasan ng Panginoong Jesucristo? (Roma 1: 3-4)

 3. Paano niya inilarawan ang evangelio, at anong epekto ang sinabi niya na maaaring magkaroon nito sa ating buhay? (Roma 1:16)

bottom of page