top of page

Ang mga Anghel

images.png

Print

download-1915753_1280.png

Download

Mga Mensahero sa Dios

Kung imo na kining maong mga pangutana:

 1. Tinuod ba ang mga anghel?

 2. Kinsa ang mga anghel ug unsa ang ilang mga gipangbuhat?

 3. Unsa ang ilang mga pagabuhaton sa umaabot?

 4. Makatabang ba kanako ang mga anghel sa pagkakaron?

1. TINUOD BA ANG MGA ANGHEL?

Ang Bibliya mao ang mensahe sa Dios ngadto sa katawhan. Sa dihang magatoo kita niini, madawat nato kung unsa man ang giingon niini mahitungod sa mga anghel.Tinood na dili nato makita ang mga anghel, pero ang Bibliya nagaingon kanato, “ang mga butang na makita lumalabay lamang, apan ang mga butang na dili makita walay katapusan” (2 Mga Taga-Corinto 4:18). 

Mao kini ang giingon sa Bibliya mahitungod sa mga anghel:

 • Gibuhat sa Dios ang mga anghel sa wala pa niya gibuhat ang kalibutan. Gipangutana Niya si Job, “Diin ka man sa pagtukod ko sa kalibutan?... sa nagakadungan pag-awit ang mga bitoon sa kabuntagon ug ang tanang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay?” (Job 38: 4-7).

 • “Ang mga manolunda (anghel) sa Dios magapahaluna sa paglibut sa mga nangahadlok kaniya.” (Salmo 34:7)

 • “Dayegon ninyo ang Dios, kamo nga mga manolunda (anghel) niya, nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman sa iyang pulong.” (Salmo 103:20)

 • Si Jesus na Anak sa Dios nagaingon, “Nagahunahuna ka ba nga dili ako makapangayo sa akong Amahan, ug nga dili siya makapadala karon dayon ug mga manolunda (anghel) nga kapin sa napulog-duha ka mga legion (72,000)?” (Mateo 26:53).

Tinood gayud ang mga anghel!

2. KINSA ANG MGA ANGHEL UG UNSA ANG ILANG MGA GIPANGBUHAT?

Ang pulong nga “anghel” nagpasabot na “mensahero”. Halos tanan niini nagpamatood sa mga anghel sa Dios na walay kamatayon, pero naay uban niini mga tawo. Pero ang mga makahibulongang mga butang buhat lamang sa mga anghel sa Dios. Wala sila nagkinahanglan ug mga pako sa pag-adtoadto sa langit ug yuta kay sila gitagan-an ug gahum pinaagi sa espirito sa Dios. Nagabuhat sila ug daghang mga trabaho nga naay kalabot sa Dios. Gibuhat nila kini tungod kay ang Dios na makagagahum sa tanan dili muatubang ug mga tawong makasasala. Siya “nagapuyo sa kahayag nga dili maduol, nga wala makita ug dili arang makita sa tawo” (1 Timoteo 6:16).

 

Ang mga anghel sa Dios:

 • nagdala sa Iyang pangalan ug trabaho. Sila nagahatag sa mga tawo ug dagway na sama kanila: “Buhaton nato ang tawo na sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato” (Genesis 1:26). Mao nang “may nanagpakaamoma ug mga manolunda (anghel) sa wala lang nila hibaloi.” (Mga Hebreohanon 13:2)

 • mga makagagahum na binuhat na gitawag ug “elohim", ang tinood na pulong sa Hebreo na gihimung “mga manolunda” sa Salmo 8:5. Nagpasabot kini ug “mga gamhanan” na nagrepresenta sa Dios.

 • mga binuhat na walay kamatayon, ug sila labaw pa sa mga tawo na adunay kamatayon (Salmo 8:4,5; Lucas 20:35,36).

 • personal na nagpakita sa Daan ug Bag-ong Tugon na nagrepresenta sa Dios.Tulo ka mga anghel ang nitabang kang Abraham (Genesis 18), nagpanalangin kang Jacob (Genesis 32) ug naga-uban sa mga Israelhanon sa kamingawan sa pag-adto sa dapit na Iyang gitagana (Exodo 23:20,21).

 • naghatag kang Jesus ug kalig-on ug suporta sa panahon na gitintal siya sa kamingawan ug sa Tanamanan sa Getsemani (Mateo 4:11; Lucas 22:43).

 • naghatod ug mensahe sa mga katawhan.

 

Hilabihang ka importante ang mga pulong na gipanulti sa mga anghel alang kanato karun. Sila nagsulti sa dakong kamatuoran mahitungod sa plano sa Dios para sa kalibutan. Makiadmanon kita kung maminaw ug magtuman kita niini.

 Hinomdumi ang gisulti sa anghel na si Gabriel kang Maria. SIya nagaingon na pinaagi sa balaang espirito sa Dios, maga panamkop siya kang Jesus; ug si Jesus “mahimong bantugan ug pagatawgon na Anak sa Laning Halangdon; ug kaniya ihatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan na si David ug iyang pagaharian ang banay ni Jacob hangtud sa kahangturan; ug walay pagkatapus ang iyang gingharian” (Lucas 1:32,33).

Usa ka anghel ang nagpakita sa mga magbalantay ug karnero sa dihang gipanganak si Jesus sa Bethlehem. Siya nagaingon “alang kaninyo natawo karon… ang manluluwas na mao ang Cristo na Ginoo… ug kalit diha uban a manolunda ang usa ka langitnong panon na nanadalayeg sa Dios” (Lucas 2:9-13). 

Unsa ka dako na mensahe! Si Jesus ang maong Manluluwas sa Katawhan, ug siya mobalik para mahimong hari sa tibuok kalibutan.

 

3.  UNSA ANG ILANG MGA PAGABUHATON SA UMAABOT?

Ang mga anghel magabuhat ug daghang importanteng mga trabaho inig balik ni Jesus sa yuta. Tan-awa ning maong mga bersikulo:

 • Makita sa mga tawo “ang Anak sa Tawo nga moabut nga sinapwang sa panganud sa langit inubanan sa kagahum ug dakung himaya. Ug pagasugoon niya ang iyang mga manolunda pinaagi sa makusog na tingog sa trumpeta, ug ilang pagahipuson ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin” (Mateo 24:30, 31)

 • “Ug inig-abut na sa Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug sa tanang mga manolunda na uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono” (Mateo 25:31; tan-awa usab sa 2 Mga Tesalonica 1:7-10). “Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit …inubanan ug singgit sa mga manolunda… ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon” (1 Mga Taga-Tesalonica 4:16). Kining pagkabanhaw sa mga patay, kung asa manghiapil ang mga anghel, gipanagna na sa Daang Tugon: “Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abug sa yuta mahigmata, ang uban ngadto sa walay-katapusang kinabuhi, ug ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay katapusang pagtamay” (Daniel 12:2). Si Jesus mismo nagaingon, “ang matag-usa nga makakita sa Anak ug musalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian na adlaw” (Juan 6:40).

 •  “Ang tanang muila kanako sa atubangan sa mga tawo pagailhon usab sa anak sa Tawo atubangan sa mga manolunda sa Dios” (Lucas 12:8). Ang mga anghel nagauban na sa Dios sukad pa sa paglalang kanila, ug nagabuhat sa Iyang mga trabaho ug nagasulti sa Iyang mga pulong. Angay lamang na sila anaa sa panahon sa Hukom ni Cristo, inig balik niya para “magahukman ang mga buhi ug sa mga patay” (2 Timoteo 4:1). Ang mga anghel magamaya sa pagkakita sa kinabuhing dayon na igahatag sa mga naminaw ug nagatoo sa ilang mga pulong.

 

Pero ang ilang mga trabaho wala pa natapos diha. Ang Bibliya nag-ingon:

 • “Ang Anak sa Tawo magapadala unya sa iyang mga manolunda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iya gingharian… ang tanang mga magbubuhat ug kadautan… ug ingon sa Adlaw mosidlak ang mga matarung didto sa gingharian sa ilang Amahan” (Mateo 13:41-43). Ang mga anghel magtrabaho unya sa iyang g gingharian. Ang pangutana, arang ka bang makita mo sila ug makatabang kang Jesus isip usa sa iyang mga santos sa gingharian sa Dios?

4. MAKATABANG BA KANAKO ANG MGA ANGHEL SA PAGKAKARON?

Sila nagatabang na kanimo. Ang mga mensahe na gipanghatag sa mga anghel, na imong nabasa, maoy magadala nimo ngadto sa gingharian sa Dios ug sa kinabuhing walay katapusan. Kini kung ikaw nagatoo na tinuod ang mga anghel ug gidawat nimo ang ilang mga gipanudlo. Kung ang imong kasingkasing nahikapan sa kamatuorang esprituhanon, ikaw “unang magapangita sa gingharian ug sa pagkamatarung gikan sa Dios” (Mateo 6:33). Kung gibuhat nimo kini, magahatag kini sa pagkakarun ug grasya, ug sa umaabot, kinabuhing walay katapusan.

Dili na nato makita ang mga anghel karon. Ang Bibliya nagahatag sa tanan natong angay mabaloan mahitungod sa kaluwasan. Kung kita magatoo, ang pagsalig ang mahimong pundasyon sa mga buhi. Kini mao ang magagiya kanato sa tibuok natung kinabuhi. Bisan pa dili nato makita ang mga anghel, hinumduman natu ang pulong sa Dios na “Ang mga manolunda sa Dios magapahaluna sa paglibut sa mga nangahadlok kaniya.” “Gipadala sila aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan” (Mga Hebreohanon 1:14) 

Sa atung nabaw-an, ang mga anghel makagagahum ug walay kamatayon. Gibuhat nila ang gusto sa Dios ang nag-atiman sa Iyang mga katawhan. Pero si Jesus, human sa iyang pagkabanhaw, “nahimung labaw pa sa mga manolunda” ug nagalingkod na sa toong kamot sa Dios sa langit (Mga Hebreohanon 1:4, 13). Ug ang Iyang mga hingpit na magtotoo pagatagaan ug posisyon na labaw pa kaysa mga anghel sa gingharian sa Dios.

Unsa pa ang atong pangayoon? Ang Dios magahatag ug grasya ug pagkaharuhay sa pagkakaron, ug kinabuhing walay katapusan sa umaabot. Sal-a ang mga gipanghatag sa Dios gamit ang duha ka kamot, ug sa tibuok nimung kasingkasing makaingon ka na “Amen. Umanhi ka na, Ginoong Jesus” (Revelation 22:20).

bottom of page