top of page

Dagitoy Christadelphian

Dagitoy Christadelphian

CBM

1. Sinno dagitoy Christadelphian?

Ti nagan nga Christadelphian suda ti pannakasarming kinni Jesus ken dagitoy disipulo na. Ti Daan nga Tulag insurat da ti Griyego. Ti Christadelphian naisurat ti duwa nga sao ti Griyego, nga adelphos ken Cristos ti pannakataros na Kabsat ni Cristo. Mabasa tayo Biblia idjay Col. 1:2.


Ni John Thomas, maysa nga mangad-adal idi ika-19 nga siglo, ket ipasyana nga ipanagan nga Christadelphian. Suna ket napan idjay lugar ti USA ken Britania na nangiyadal ti Ebanghelyo. Ti nalitnaw nga pannakataros ti imbag-baga ti Biblia ket suna ti umun-una nga nagawis ken nangiyadal ti sakto nga suro ti Biblia. Suda ket nagpabautismo ti nagan ni Cristo ken nagbalin nga miyembro ti nagan nga Christadelphian na nagurnong da tapno agsimba da. Di umun-una, suda idjay USA ken Britania ngem tatta maysa suda nga komunidad nga Christadelphian. Maysa atoy nga nagad-ado nga agkakadwa na maipangadal ti sakto nga suro ti Biblia.


Narugiyanan ti pammati ti Christadelphian dagijay naisurat ditoy Biblia. Am-amin nga naisurat ti Daan ken Baro nga Tulag maipanggip ti mannakabalin ti Dios ket inted na dagiti babbae ken lal-laki para ti pannakasalakan. Ti pammati ti Christadelphian agparyas met lang ti isursuro na ni Jesus ken dagiti apostoles na di umun-una nga panawen.


Basbasain ti Christadelphian da ajay Biblia ti aginaldaw. Maipanggip ti maysa plano ti Christadelphian, basbasain ti Christadelphian maysa nga beses ti Daan nga Tulag ken duwa nga beses ti Baro nga Tulag.


2. Anya pammati ti Christadelphian?

Dawdawatin ti dagitoy Christadelphian na ikomparam ajay pammati ti sabali nga manursoro ti Biblia. Maikkan daka ti dakkil nga benepisyo no pagadalam nga nalaing atoy inted da nga bersikulo kinyam ta maipanggip kinni Jesus suna ti sakto nga pammati. Datoy ti mismo nga insao na:


*Ti Dios mannakabalin amin. Pinarsuana amin nga nabiyag ti rabaw ti daga, pati ti tao inaramid na nga karkarrupa na. (Genesis 1:27; Dagiti Aramid 17:24-28)

*Ti Biblia atoy sao ti Dios na naisurat ti pannakabalin na. (2 Pedro 1:20,21; 2 Timoteo 3:14-17)

*Dagitoy anghel maysa nga imortal na inaramid ti Dios nga agar-aramid ti pagayatan na. ( Hebreo 1:13,14)

*Plano ti Dios punwen na ti dayag na atoy lubong. ( Numeros 14:21; Habbacuc 2:14)

*Ti tao(ni Adan) ket suna inikkan da ti pagpilyan. Agbalin suna nga sumurot ti Dios, ket mabiyag, no madi na surutin ti Dios matay. Ni Adan nagbasol suna. Ta madi na sinurot ajay bilbilin ti Dios. Parusa da kanyana matay.( Genesis 3:17-19)

Amin tayo naggapuananna ni Adan. Suna ket nagbasol, ken natay, am-amin nga lal-laki ken bab-bae matay. Ket amin tayo managbasol, at amin tayo adda ti responsibilidad tayo ti Dios. (Roma 3:23; 5:12; 6:23)

*Kasla kinni Adan. Amin tayo adda responsibilidad ti amin nga ar-aramidin tayo. Awan mapabasol tayo ta amin tayo managbasol. “No di ket tunggal maysa masulisog, no gargarien ken sulbogen ti darep na met laeng. (Santiago 1:14-16) Imbaga na ni Jesus “Ta ti puso rummuar dagiti dakes a panunot, pammapatay, pannakicamalala, ab-abig, tactacaw, naulbod a manangsacsi, tabtabaaw iti Dios. (Mateo 5:19)

*Ti Dios ket Tatang na ni Jesuristo. Inaramid ti Dios mannakabalin na isu nga ni Maria nagsicog. Ket ni Jesus Anac ti Dios ken Anac ti tao.(Lukas 1:30-35)

*Ni Jesus madi na nga kapryas ti Dios. Ta imbagana “ta ni Ama dacdackel ngem siac”.(Juan 14:28) ken “Umuliac ken Amac, ken Amayo, ken iti Diosco ken Diosyo.( Juan 20:17)

*Ti Espiritu Santo atoy mannakabalin ti Dios, gamgamitin na no kayat na. ( Genesis 1:2; Isaiah 61:1) Madi atoy sabali nga tao

*Agbalin nga agkabasol ni Jesus, ngem madi met suna nagkabasol. “Inikkat na ti amin nga basol ta in-alay na mismo nga bagi na ni Cristo ta mapacawan amin nga basol. Dagijay tat-tao nga agur-uray kanyana.(Hebreo 9:26-28) 

*Maipanggip ti pinagsurot na panagayatan ti Dios,pinagbiyag da met suna laeng idi natay. Innikan da suna ti biag nga agnanayon. Ta imbagana,“Saan aya a masapul idi a ni Cristo lac-amenna dagitoy banag ken sumrec iti gloriana?. (Lucas 24:26)

*Ni Jesus, idi pinabiyag da isuna adda ti pisikal na nga bagi. Imbagana kinni Tomas, maysa suna nga 12 apostoles, “ket iyegmo ditoy ta imam, ket iserrecmo iti bacrangco:”(Juan 20:27)

*Idi nalpas suna nga nabiyag nga ulit, Ummakyat suna idjay langit(Dagiti Aramid 1:11) ken tatta Manangibabaet iti Dios ken ti tao.( 1 Timoteo 2:5)

*Nangabak ni Jesus idjay basol ken patay. Maipanggip ti pabur ti Dios amin nga mamatmati ken agtalinaed ken sumurot kinyana, maikkan dan to ti biag nga agnanayon. (Juan 3:16; 1 Corinto 15:22; 1 Pedro 5:4)

*No nakita da tayo nga nagtalinaed ket maikkan ti imortalidad, Ni Jesus ti agbabaliw ti bagi nga nagbaba, ta pumada tayo kinyana ti gloriana. ( Filipos 3:21)


Ti pannakapabur ti biag nga agnanayon ket ited danto no malpas ajay pag oc-ocom. Mangrugi intono sumangpet ni Jesus idtoy rabaw ti daga ket pabiyagen na dagitoy amin nga natay. Imbagana ni Jesus, “dagiti amin nga adda cadagiti tanem mangngegdanto ti timecna, ket rummuar danto: dagiti nagaramid ti naimbag, iti panagungar ti biag. ( Juan 5:28-29)

*Nagad-ado nga beses nga imbaga na ni Jesus kinya tayo na suna ägsubli ditoy rabaw ti daga. “Ta ti Anac ti tao umayto agraman iti dayag ni Amana ken dagiti angelna: ket idi dayta gungunaannanto ti tunggal maysa cas cadagiti aramidna.”(Mateo 16:27)

*No sumangpet ni Jesus, suna ket agbalin nga “Apo dagiti ap-apo, ken Ari dagiti ar-ari”.(Apocalipsis 17:14). Dagitoy ari agparintuming ti sangwanan na.(Dagiti Salmo 72:11) Agay-ayab datoy Biblia na atoy nga oras. Oras ti Pagarian ti Dios. Dagijay namatmati ken nagtalinaed ket ikkan da suda biag nga agnanayon ken tulungan da ni Jesus nga ag-ari ti Pagarian na. Inikkan na ti Tulag dagitoy 12 nga apostoles na suda ket agtugaw idjay 12 nga tugawan tapno suda ag ocom dagijay 12 nga angkan ti Israel.( Mateo 19:28)

*Dapat maamwan dagitoy lal-laki ken bab-bae na suda ket managbasol. Dapat mamatmati da ti Ebanghelyo, agsisi ken agpabautizar. Imbagana ni Jesus, “Ti mamatmati ken agpabautizar ket maisalakan”.(Marcos 16:16)

*Imbaga na ni Jesus dagitoy apostoles na “No ayatindac tungpalenyo dagiti bilbilinco.( Juan 14:15). Isunga surutin tayo suna ta inikkan na tayo pangyarig kassatno surutin ti Dios ken praktikal nga panagsirbi, ken laglagipen suna ti pinagpisipisi ti tinapay ken pinaginom ti copa inggana sumangpet suna.( 1 Corinto 11:26-29)

*Ti pinakaudyanan, dapat nga panpanunutin tayo na pinili ti Dios na ipaammo ti dayag na idjay dagiti Hudyo. Nagaramid suna ti Tulag kinni Abraham, Isaac, Jacob, kinni David ken lugar ti Israel. Nagad-ado ti Tulag na nga matungpalin no sumangpet ni Jesus ditoy lubong.

*Kitain tayo ti lugar ti Israel! Makita tayo ditoy bersikulo ti Biblia. (Genesis 12:2,3; 13:14-17; 2 Samuel 7:12-16; Jeremias 23:5-8; Ezekiel 36:22-24; 37:21-22)


3. ANA KAYAT MO NGA MAIBAGA KANYAK TAPNO

MATULUNGANNAK MAARAMID KO NGA SAKTO TI PANAGADAL TI BIBLIA?

*Adda lang simple nga bilbilin para ti pinagadal iti Biblia. (a) agkararag bago ka agbasa; (b) kitaim dagijay nakasurat no sakto met laing ayta pagad-adalam; (c) siyasatim ayta bersikulo ken anya maibagam pangrugi ken malpas; (d) kitaim ajay aagparyas nga sao ti sitwasyon nga nakasurat dita Biblia ken ikumparam; (e) agbasa ka nga aginaldaw.


Dagitoy isursuro ti Biblia importante datoy. Maamwan tayo ti pinagsangpet ni Jesus, ti pinagungar na, ti pinag ocom, ti biag nga agnanayon nga ited nanto dagijay agtalinaed, pinagayatan ti Dios ken summurot kinni Cristo ken Pagarian ti Dios idtoy rabaw ti daga ket agpapayso; amin nga dagitoy isursuro da idjay sabali pay nga lugar.


“AGBABALIW KAYON TA TI PAGARIAN TI DIOS ASIDIGEN”


bottom of page