top of page

TI ADAL MAIPANGGIP TI PATAY

TI ADAL MAIPANGGIP TI PATAY

CBM

TI ADAL MAIPANGGIP TI PATAY

Ti patay nagalas atoy nga pagtungtungan. Madi da kayat nga pagtungtungan dagitoy ado nga tao. Ngem madimman kayat mapasamac kadatayo atoy. Ti patay nasakit.

Awan ti tao nga nakahanda ti patay ti nagannac, asawa, ay-ayatin, ken annac. Adda ti trahedya nga baka maaramid nga madi tayo panpanunutin o nabayag nga panawen. Anya man ti kalagayan, madi tayo nga maadaywan ti nagsakit nga pannakapatay ket resulta na atoy pagkapahamak ken trahedya.

Ti pannakapatay atoy nakasaksakit nga agpayso na agbalin nga mapasamac amin nga tao. Ti pinagwarna atoy ket amin nga lubong ket madi nga maadaywan; ti nasipngit nga an-aniwan atoy ket madi nga malaagnan ti pinagbiyag. Ngem no makaudyanan, agbalin nga maysa nga saludsod ti amin nga tao nga dapat sangwanin ken sagutin. Kassatno tayo nga kitain ti sakto nga sagot atoy adal maipanggip ti patay?.

Ti dagitoy siyentipiko ken pilosopo ket ibagbagada ti personal nga panangibagbaga maipanggip atoy ket amin agibagbaga sabal-sabali maipanggip atoy. Ngem dagitoy amin nga lider ti dagitoy relihiyon ket madida nga makabirok ti sakto nga nalitnaw, ken natibker nga sagot atoy saludsod ken panpanunutin da lang dagijay imbagbaga ti sabal-sabali nga tat-tao. Ngem amin nga imahinasyon ta kassatno da lang nga paragsaken dagitoy napukawan ket maysa kinyada agsabalsabali ti ibagbagada.

Adda maysa nga lugar nga agbalin da papanan ta makabiruk da ti sakto ken agpapayso nga sagot na agbalin nga masagot ti amin nga panpanunutin tayo ken makita tayo ti panagsabalyanna; Ti Biblia, amin nga dagitoy ti ibagbaga ti Dios. Inaramid na ti Dios ti tao, ammo na ti tao. Suna met lang makaammo ti mapasamac da.

Dagitoy nga ibagbagana ket isursuro na awan ti pagdwadwa na ti tao inaramid ti Dios idjay tapuc, “binukel na ti tao iti tapuc ti daga, ket impuyot na iti agongna ti anges ti biag; ket ti tao nagbalin nga cararua a sibibiag.” (Genesis 2:7)

Anya ti mapasamac ti tao no matay? Adda simple laing nga sagot, ti proceso ti pinagaramid ket nagbaliktad; “Ket agsubli ti tapoc a cas idi; ket ti espiritu ( Hebrew nakasurat “espiritu” pannakatarosna “anges”) ket agsubli ti Dios a nangted kencuana.” (Eclesiastes 12:7)

Ti pannakapatay ti tao ket agsubli madi ammo ti aniaman, agur-uray da laing ti panagungar nga ulit. (Eclesiastes 9:5,10; Juan 5:28-29; Gawa 24:15;

Apocalipsis 20:12-13) Inyarig na ti Biblia ti patay nakaturog suna laing, nga agbalin da riingin intono pinagungar nga ulit. ( Juan 11: 43,44)

Salsalungatin ti Biblia dagitoy sabali nga sekta dagijay isursuroda ken pammati ti tao nga adda kararua nga madi nga matmatay sabali kano ti bagi na. Atoy nga kararua ket ibagbagada nga agsina no ti bagi matay. Ngem, impakpakita ti Libro ti Genesis ken dagitoy sabali pay nga kasuratan idtoy Biblia, nga ti kararua matay.( Ezekiel 18:4) Naglitnaw nga ipakpakita ti kasuratan nga naggapwan ti tao ket tapoc madi nga ay-ayop. (Genesis 2:7)

Di nagkabasol ti tao istado na madi nasayaatin, nagbalin ajay bagi ti tao nga maperdi nga naaramid ket papananna patay ken serib. Kasta met ti imbaga ti Dios kinni Adan di nagkabasol suna ( ti basol isu ti panagsalungasing iti linteg.)

Atoy met lang ti ibagbaga ti Baro nga Tulag maipanggip ti patay, ti biag, imbaga na ni apostol Santiago nga maysa tayo ng singaw nga mapukaw. ( Santiago 4:14) Madi nga kararua nga madi nga matmatay. No di ket ti ibagbaga na nga agparyas ti matmaturog na awan ti ammo na. Ti anges na mapukaw no matay suna ken agsubli ti Dios a nangted ti anges na.( Ecclesiastes 12:7)

No dagitoy nga bagbagay iasa laing ti tao, awan ti namnamain tayo. Awan ti sabali nga siyentipiko nga agbalin nga mangted ti biag ti tao nga ulit. Ngem ibagbaga ti Dios dagijay dadduma nga tattao ti patay madi nga mapukaw dagiti namnamain tayo. Imbaga ti Dios dagijay awan ti am-ammona ken ignorante ti nakemna suda ket idjay da latta seribben- suda ket “kasla agpadpadada dagiti ay-ayop nga natay”(Awit 49:19-20) “Intedna ti

Anacna a Bugbugtong, tapno amin nga mamatmati kenkuana, saan a mapukaw, no di ket adda biagna nga agnanayon.” ( Juan 3:16) Agay-ayab ti Dios dagitoy amin nga tattao maipanggip ti Sao na, ti Biblia, ta maamuan no kassano ti pammati kinni Cristo. Maammuan tayo lang dagitoy no agbasbasa tayo ti Sao ti Dios. Di umum-una pay ket maamuan tayo nga ni Jesus ket agsubli ti rabaw ti daga ket pagbiagen nanto dagitoy amin nga natay, dagitoy adda ti responsibilidadna ta ammoda ti plano ti Dios na imbagbaga na ti Biblia.

Dagitoy nagtalinaed kanyana ken dagijay natay nga summurot ti imbilbilinna ket pabiyagenda nga ulit ken husgahanda suda nga isakto. Suda ket balbaliwenda ti bagi kasla kinni Jesus tatta;”.. Ni Apo Jesu-Cristo: Isu pabaroennanto datoy a bagitayo, tapno mayasping iti nadayag a bagina, cas mayalubog iti pannacabalinna met a mangpatulnog a maipaay kencuana met laing cadagiti isu-amin nga banbanag…” (Filipos 3:20-21)

Atoy namnamain ti biag no malpas ti patay na imbaga ti Biblia. Ti Biblia suna laing adda awtoridadna ta ti Dios saona atoy, suna ti nagaramid kadatayo ken amin nga bag-bagay. Maipudno dagitoy amin dagijay summurat ti Biblia ken propesiya. Maysa atoy nga libro nga ikonsideram. Kayatmo pay maamwan dagitoy Tulag ti Dios kadatayo? Ammok WEN ti sagot mo.

bottom of page