top of page

TI KINAPATIG ITI CARARAG

TI KINAPATIG ITI CARARAG

CBM

1 .AMPAY NGA AGCARARAGAC?

Imbagana ni Jesus ti dagitoy adipenna ket kinunana kincuada “agnanayon ti pinagcararag ken saan a panangpucaw ti inanama”

(Lucas 18:1). Ampay? Maipanggip ti resulta iti pinagcararag para dagijay mamatmati atoy mannakabalin ken mangibalbaliw iti biag. Imbagana ni Apostol Pablo na “Dicay madanagan ti uray ania, no di ket cadagiti isu-amin, maipacaammo coma dagiti dawdawatyo iti Dios, gapu iti cararag araraw, agraman panagiaman. Ket ti talna ti Dios, a daeganna ti amin a pannacaawat, aywannanto dagiti puspusoyo ken dagiti panunotyo ken Cristo Jesus. (Filipos 4: 6-7) Panunutim atoy. Awan ti pakadanagan! Natalna nga panunot! Mano kinaado ti tattao nga ammo na nga maragsakan dagitoy amin nga gracia? No diket, ti pinagcararag, agbalin nga maalayo. Kayat ti Dios nga matulungan na amin nga aspeto ti pinagbiag tayo. Ta kinuna “Ta casta la unay ti panagayat ti Dios ti lubong; nga intedna ti Anacna a Bugbugtong, tapno amin nga mamatmati kencuana, saan a mapucaw, no diket adda biagna nga agnanayon”. (Juan 3:16) Kasatno tayo ay-ayatin ti Ama no madi tayo kayat ti dimngeg ti cararag ken madi tayo nga mamatmati? Imposible! No diket, “Ta masapul a ti umadani ti Dios, patienna coma nga adda ket gungunaanna dagiti mangsapul kencuana. (Hebreo 11:6) Maysa lang nga ammo tayo atoy nga biag. Ket sitayo matay. No kayat tayo mabiag ingga-ingga, nga casla insaad ti Dios na agbalin tayo nga maala, ket dapat nga aminin nga kailangan tayo Isuna. Madi tayo maisalakan atoy nga bagi tayo. Ti pinagcararag atoy ti kinasiyaat nga aramid tapno maipakita nga mamatmati tayo ti napudno. Amin tayo nakadanas ti rigat. Nagad-ado nga problima ken kayat tayo nga maamwan no anian man ti pannakatarosna atoy nga biag. Kailangan tayo nga agcararag.

2. ANIA TI ICARARAG MO?

Agbalin ngata nga no icararag tayo nga maala tayo ti kayat tayo? Imbaga na ni Jesus “Agdawatcayo, ket maiccancayto” (Mateo 7:7) Ni Juan nagbaga met laing, “Ket isu-amin a dawatentayo, awatentayo kencuana” (1 Juan 3:22) Uray kassano man, ti nasiyaat nga agad-adal ti Biblia ket tartarusinda nga nalaing. No kitain tayo idiay Mateo 6:32-33 imbaga na ni Jesus kadatayo nga dapat nga dawatintayo ti Dios nga suna laing ti nailangitan nga Tatang. Binagaan na tayo nga birukin tayo ti pagarian ti Dios ken ti kinalintegna. Isu nga, dapat nga dawatin ken icararag tayo ti panang bantay na kadatayo ken surutin ti bilbilin ti Dios kadatayo. Mamatmati ni Juan atoy ta imbagana “Ket isu-amin a dawatentayo, awatentayo kencuana; ta salimetmetantayo dagiti bilbilinna, ket aramidentayo dagiti banbanag a macaay-ayo cadagiti matana. (1 Juan 3:22) Ti nakadawdawat nga cararag ket adda ti kondisyonna! Ti umun-una nga bilinna no agcararag tayo dapat nga aramidin icararag tayo ti pagayatanna. ( 1 Juan 5:14) Ken adda ti dawaten tayo kinyana. No kayat tayo sabalyan ti pagayatan tayo maipanggip ti pagayatan iti Dios, dingginna tayo. Ni Jesus maysa suna nga dakkil nga pangyarig amin nga bagbagay ta sinurot na ken inaramid na ti pagayatan iti Dios. Imbagana “Ta diac sapulen ti nakemco, no di ket ti nakem ti nangibaon caniac. (Juan 5:30) No agcararag tayo maipanggip ti sarili nga pagayatan, Imbagana ni Santiago, “Agdawatcayo ket dicay umawat. Ta saan a nasayaat ti panggepyo nga agdawat, raritenyo cadagiti ragragsacyo. (Santiago 4:3) Adda ti sakto ken madi nga sakto dawdawatin ti cararag. Dapat tayo nga aramiden “ pagayatan ti Dios, panpanunot tayo, dapat tayo nga icararag dagitoy:

1. Sumangpet ti Pagarian ti Dios idtoy rabaw ti daga (Mateo 6:10)

2. Maysa nga daga nga napnapno ti talna no sumangpet ni Jesus. (Zacarias 9:10)

3. Biag nga agnanayon dagiti nagtalinaed ti pammati no sumangpet ni Jesus ken pabiyagen na dagitoy natay. (Juan 6:40)

4. Naispiritual nga pinagpanpanunot (Efeso 6:18)

Amin nga dagitoy aramidin ti Dios dagiti incarcararag tayo ta amin atoy plano ti Dios tapno maalana adiay pagayatanna. Sakto ngata nga icararag tayo amin nga  panpanunutin no madi tayo ammo ti nakem ti Dios maysa nga particular na bagbagay? Wen. Dagitoy nga cararag agbalin nga maipanggip dagitoy tattao ken agbalin nga maipanggip ti kinya tayo. Am-amin tayo nakadanas ti rigat, pangyarigna dagitoy: madi nga napigsa nga pammagmagi, nagado nga pagpilyan ana ti aramiden, dagitoy relasyon nga pang personal, awan ti trabaho, dagitoy pamilya, dagitoy buribor ti trabaho, nagado na problima nga panpanunutin. Ana nga dapat tayo nga dawatin dagitoy nga nagpatungtungan? Ammom ngata ti kayat mo, ngem pagayatan ngata iti nakem ti Dios? Agbalin mo ngata nga awatin atoy nagmayat nga trabaho no madim metlang makitam ti pamilyam nga aginaldaw? No sika awan ti asawam, agbalin ngata nga icararag mo nga makabirukka asawam? Agbalin ngata nga icararag mo nga adiay anac mo nga babae madi nga maicasar adiay lalaki nga ay-ayatinna na panpanunutim na suna ket madi nasayaat para kincuana? Nagado nga problima! nga problima! Am-amwim nga adda pinagsabalyanna na mangibabaet ti  makasarili nga pagayatan, ket no ammom no aniaman nga nakalalaing para kinka ti naispiritual. naamwam lang ti bassit nga parte ti kwento. Ngem te makaudyanan agtalinaed ka ti dalan kinni Apo Dios. Ti may kadwa na nga bilinna ti pinagcararag ket dapat “Ammo ti Dios ti kalalainganna” Nabiag ni Jesus maipanggip atoy. Madi na kayat nga matay ti pananglansada idiay krus. Nagcararag suna, “Ama, no mabalin lumabas coma caniac daytoy a copa; (ti pannakapatay) ngem saan a cas iti cayat ko, no di cas iti cayatmo….O Ama, no daytoy a copa; saanna a mabalin ti lumbes, no di isu inumec, maaramid coma ti pagayatam. (Mateo 26:39-42) No madi ka nga sigurado no aniaman ti pagayatan ti Dios para kinya tayo, ti nainsakto nga cararag ibagana nga “Maaramid coma ti pagayatam”. Madi atoy nga nabiit. Ti makatao nga sao, kayat tayo nga makuntento, tapno atoy pagayatan tayo maaramid. Ti Dios laing ti nangted iti idadackel tayo, maaramid tayo nga alain ti pagatyatanna ngem madi nga maaramid nga sigod. Ammo ti Dios ti kalalainganna. Nasiyaat nga agcararag maipanggip dagitoy napraktical nga problima ken ibagatayo amin nga sapsapulin tayo ti tulong ti Dios. Ammo ti Dios amin nga sapsapulin tayo, ngem ay-ayyaban na tayo tapno ited tayo kinyana (Mateo 6:8). Ti sagotna agbalin nga ‘wen’ o ‘madi’ o ‘wen, ngem madi pay tatta. Maipanggip ti ispiritual, sitayo dapat nga dawatin ti sagot ti Dios. Mamatmati kalang kinyana!.

3) ANIA TI MAAMWAC IDIAY CARARAGNA NI JESUS?

Iniccanda tayo ti maysa nga nacascasadaw nga panangyarig iti cararag, ken imbaga ni Mateo 6:9-13:

1. Iti Dios ket nasantoan, ket seryosoin tayo ta Suna ti biag tayo. (v9)

2. Ti pagarian iti Dios sumangpet idtoy daga (cadwana ni Jesus nga ari). No kitkitain tayo ni Jesus nirugyananna ken pinalpas na ni Jesus adiay cararagna nga kayat na met ti pagarian.(v10, 13);

3. Dapat tayo nga dawatin no aniaman ti sapsapulin tapno maiccanda tayo (aginaldaw nga kankanin), madi nga para ti sarilim nga pagayatan (v11)

4. Pacawanin ti Dios iti amin nga basbasol tayo, no pacawanin tayo dagijay nagkabasol kinyatayo.(v12)

5. Madi na tayo baybay-an ti Dios nga masulisog tayo. (v13)

6. Agbalin tayo nga idawat nga maiyadayo na tayo ti nadadakes (v13)

IDIAY, INTONO, KEN KASSANO TAYO DAPAT NGA AGCARARAG

Intono? No marikriknam nga kayat mo agcararag. Madi ka nga agcarcararag no desperado ka. Ti pinagcararag maysa atoy nga parti ti aginaldaw nga pinagbiag. No kayatmo agcararag ken panpanunutim nga aramidin atoy. Ti pinagcararag nga sacto ti oras ket agbalin nga pagsiyaatan. Dagitoy duwa nga narang-ay na tattao nga adipen ti Dios, maysa ken maysa kinyada agcarcararagda ti tallo nga beses ti aginaldaw: ni David (Awit 55:17) kenni Daniel (Daniel 6:10). No ti Dios suna latta ti panpanunutin tayo, agbalin nga nagado nga beses ti maysa nga aldaw na kayat tayo agcararag. Idiay? Uray no pappanan tayo, uray no nakatacder, nacatugaw, nacaidda, nakaparintuming, ken magmagna. Ti pinagcararag awan ti pinagkamalyanna uray anyaman nga oras, isu laing no madi tayo seryoso no agcarcararag tayo. Kassano? Amin tayo adda pinagsabalyanna, ngem agbalin mo nga kitain no aniaman nga pagsiyaatan dagitoy dadduma nga ideya:

1. Ti pinagcararag nga nagpigsa makatulong cinca nga nasnasiyaat. Dadduma pay mapanunot mo nga bukilin no aniaman ti panpanunutim.

2. Agcararag no naabticca. Atoy ti mangpasarding ti panunot mo nga tumaytayab.

3. Agbalin nga nagmayat no adda iti listaam ti cararagmo. Atoy nga listaam mangbagbaga cinca dagitoy is-isyo ken dagitoy tattao nga kayat mo icararag.

4. Ti icararag ti sabali, kasla kinni Apostol Pablo, ket agbalin nga pagsiyaatan. (Mga Gawa 20:36; 21:5)

Adda pay duwa nga pammagmaga: Ti panagdaydayaw ket maysa atoy nga parti ti pinagcararag (Awit 150) ken agcararagca uray no madim kayat! Atoy ti oras nga dapat ka nga agcararag.

5.) MAKATULONG NGATA KINYAK TI CARARAG?

Wen. Nakatulong kinni Jesus atoy. Adda pay ti maysa nga nagcararag suna nga nagpatpatnag. Ti pammagmagana dagitoy adipenna nga “agpuyat ken agcararag”(Mateo 26:41). “Ta isuda amin nagbasolda ket agcurangda iti dayag ti Dios. (Roma 3:23)

Ngem, “No ipudnotayo dagiti basbasoltayo, isu ti mapagtalcan, ken nalinteg a mamacawan cadagiti basbasoltayo, ken mangugas cadatayo amin nga kinakillo.” (1 Juan 1:9) Iti napigsa nga biag-cararag ket maysa atoy ti parti nga sitayo ket an-annac ti Dios. No sitayo castoy, paburanna tayo ti Dios ken ikkanna tayo iti biag nga agnanayon no sumangpet ni Jesus. Ania ti dakkel nga pabor na adda kinyatayo intono sumangpet nga panawen? Agpuyat kayo ken agcararag.

bottom of page