top of page

Bisaya Reading Materials

Ang Angay Toohan sa Kristyano

ANG PAGDAWAT SA MGA GITUHOAN SA MGA KRISTYANO NIADTONG UNANG SIGLO

CBM

Importante gayud kaayo na ang mga Kristyano sa ika-21 na siglo pareha ug gituhoan sa kadtong mga Kristyano sa unang siglo. Nganu? Tungod kay ang mga Kristyano sa unang siglo nabuhi na pinakaduol sa panahon kanus-a nagatudlo si Jesu-Kristo sa, “ang Maayong Balita sa Gingharian sa Dios”

Ang Kinabuhing Kristyano

CBM

Si Apostol Juan nagaingon na ang sugo sa Dios mao ang “motoo kita sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesucristo ug maghinigugmaay kita ang usa ug usa” (1 Juan 3:23). Kining usa ka maong sugo nagalakip ug duha ka aspeto na dili gayud mabulag. Ang kinabuhi sa Kristyano mahitungod sa pagtoo ug pagbuhat. 

Ang mga Christadelphians

CBM

Namugna ang pangalan na “Christadelphian” tungod kay naghulagway kini sa relasyon ni Jesus ug sa iyang mga disipulo.

Nahasulat sa pinulongang Griyego ang Bag-ong Tugon sa Bibliya. Ang “Christadelphian” minugna gikan sa duha ka pulong na Griyego na “adelphos” ug “Christos” ug kini nagpasabot ug “mga Igsoon diha kang Cristo”. Kini na mga pulong makit-an sa Bibliya, sa Mga Taga-Colosas 1:2.

Nganung Kinahanglang Mamatay si Jesus?

CBM

Gikinahanglang mangayu kita ug tabang sa atong Magbubuhat kung gusto natong mahibaw-an ang kamatuoran matungod sa kinabuhi ug kamatayon. Ang Dios nagatubag sa atung mga pangutana pinaagi sa Iyang Pulong, ang BIbliya.

This is a Title 01

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page