top of page
Ang Angay Toohan sa Kristyano
images.png
Print
download-1915753_1280.png
Download

Ang Angay Toohan sa Kristyano

ANG PAGDAWAT SA MGA GITUHOAN SA MGA KRISTYANO NIADTONG UNANG SIGLO

1. NGANUNG KINAHANGLAN NATONG DAWATON ANG MGA GITUHOAN SA MGA KRISTYANO NIADTONG UNANG SIGLO?

Importante gayud kaayo na ang mga Kristyano sa ika-21 na siglo pareha ug gituhoan sa kadtong mga Kristyano sa unang siglo. Nganu? Tungod kay ang mga Kristyano sa unang siglo nabuhi na pinakaduol sa panahon kanus-a nagatudlo si Jesu-Kristo sa, “ang Maayong Balita sa Gingharian sa Dios”

Kung gusto kitang muinom sa pinakalimpyo na tubig sa tubod, adto kita sa pinakaduol sa tinubdan. Tungod kay kita nakabalo na kung mas layo kini sa tinubdan, mas hugaw kini.

Pareha ra kini sa atung pagsabot sa mga tinudlo sa Bibliya. Si Jesus ang tinubdan sa limpyo na tubig. Mas duol kita sa iyanggipanudlo, may limpyo ang atong pagsabut niini. Ang mga apostoles nga si Pedro ug Pablo nabuhi dungan kang Jesus. Dili kini masayop kung kita mutoo sa ilang mga gipanudlo. Apan subo nga palandungon, ang ilang mga gipanudlo usahay na nato madungog sa mga bag-ong magsasangyaw.

2. UNSA ANG MGA GITUHOAN SA MGA KRISTYANO NIADTONG UNANG SIGLO?

Atung pagasusihon ang unang gisulti ni Pedro, pagkahuman sa pag-adto ni Jesus sa langit. Sa Buhat 2:14-47, siya nagasulti kung unsa ang angay tuohan sa mga Kristyano.

2:21,23 Dili aksidente ang pagkamatay ni Jesus. Kini parte sa plano sa Dios na si Jesus, ang Iyang Anak nga walay sala, magahatag sa iyang kinabuhi aron maluwas ang mga makasasala. Tungod sa sala ni Adan, ang kamatayon gipahatag sa Dios kang Adan, Eba ug sa tibuok katawhan. Si Jesus, pinaagi sa iyang kinabuhi na walay sala, nagahimo sa kinabuhing dayon nga possible ngadto sa mga nagatoo kaniya ug nagatuman sa mga balaud sa Dios.

2:24-28 Tungod kay si Jesus nagpakabuhi sa usa ka perpektong kinabuhi, ang Dios nagabanhaw kaniya gikan sa mga patay. SI Haring David, kung kinsa nabuhi 1,000 ka tuig sa wala pa si Jesus, usa usab ka propeta. Siya nagatagna sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Si David nagaingon, mahitungod kang Jesus, “Tungod kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol (lubnganan), ni motugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot.” (Salmo 16:10)

Si Jesus namatay ug gibutang sa lubnganan. Ang Dios nagabuhi kaniya pag-usab (pagkabanhaw). Ang Dios nagahatag kang Jesus lawas na walay katapusan (lawas walay kamatayon). Importante nga palandungon nga ang Bibliya wala nagaingon nga si Jesus nakakuha ug kalag nga walay kamatayon unya nisaka sa langit sa iyang pagkamatay. Ideya kana sa mga Griyego, dili sa Bibliya. Si Jesus adunay lawas. Siya makakaon, magunitan ug mailhan, sa Iyang pagkaimortal.

2:29-36 Si Haring David gihigugma sa Dios. Bisan pa, si Pedro nagaingon nga si David “namatay ug gilubong”. Kana mao ang natural na katapusan natong tanan. Si Pedro wala nagatudlo kanato nga si David nakakuha ug immortal nga kalag. Ang gilauman sa mga Kristyano mao nga sa pagbalik ni Jesus gikan sa langit, pagabanhawon niya ang mga patay. Iyang hatagan ug imortal nga lawas, susama kaniya ang mga nagatoo ug nagasunod kaniya.

Ang Dios nagasaad nga, “Iyang pagapalingkuron ang usa sa iyang mga kaliwat sa iyang (kang David) nga trono.” Si David nagahisgut sa “pagkabanhaw ni Cristo, nga dili siya pagabiyaan sa Sheol (lubnganan), ni makakita sa pagkadunot sa iyang lawas.” Maong si Jesus niadto sa Sheol (lubnganan) sa iyang pagkamatay, wala sa langit. Ang Dios nagabanhaw kaniya gikan sa lubnganan. Tagai usab ug pagtagad nga si Jesus magalingkod sa trono ni David. Asa man na? Kini mahimutang sa Jerusalem, yuta sa Israel. Si Jesus mubalik ug mamahimung tinuod nga hari sa kalibutan. Ang Gingharian sa Dios pagatukuron sa yuta, dili sa langit. Si Jesus muari aron sa pag-angkon sa iyang Gingharian. Ang iyang matinud-anon nga mga santos (kadtong mga nitoo Kaniya) mabuhi sa walay katapusan. Siya magahari kauban si Jesus sa mga mortal na katawhan sa iyang gingharian.

Si Pedo nagapasabot nga ang propesiya ni David nagasulti kanato nga si Jesus magalingkod sa “toong kamot” sa Dois (kung asa siya sa pagkakaron). Apan hangtod lamang kana sa pagbuhat sa Dios sa mga kaaway ni Jesus nga iyang tumbanan sa tiil. Dayon ang Dios “magapadala kaniya kang Cristo” aron mamahimong Hari sa Kalibutan (Buhat 3:19-21).

Si Pedro nagapahinumdom sa mga katawhan “nga ang Dios nagahimo kaniyang Ginoo ug Kristo, kining Jesus nga imong gilansang sa krus.” Ang mga katawhan nangasuko sa dihang nasabtan nila nga sila nagatabang sa pagbutang kang Jesus, nga Anak sa Dios sa kamatayon. Sila nagapangutana ug usa ka mahinungdanong pangutana, “unsa may among pagabuhaton?” Si Pedro nagaingon kanila, “Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala.”

Timan-I nga mga hamtong na ang nangutana nga “unsa may among pagabuhaton?” Ang mga bautismo sa Kristyano angay sa mga tawong hamtong na, kung kinsa makapili na sa pagsunod kang Jesus ug sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pagwisik-wisik sa mga bata (pagbunyag) wala gitudlo sa Bibliya. Aron sa pagsumaryo sa giituhoan ug gipanudlo ni Pedro, usa ka disipulo ni Jesus:

· Si Cristo Jesus mao ang Anak sa Dios.

· Siya nagpakabuhi nga wlaay sala ug namatay alang kanato.

· Siya niadto sa Sheol (lubnganan) pagkamatay.

· Ang Dios nagabanhaw kang Jesus gikan sa kamatayon.

· Sa iyang pagkaimortal, si Jesus adunay lawas.

· Si Jesus niadto sa langit ug nilingkod sa toong kamot sa Dios.

· Siya mubalik sa yuta aron mamahimong hari sa trono ni David sa Jerusalem.

· Ang mga Kristyano angay magatoo kang Jesus, maghinulsol sa ilang mga sala ug magpabautismo.

· Sila angay nga magkahiusa kanunay sa paghinumdom kang Jesus pinaagi sa “pagtipik-tipik sa tinapay”

· Sila angay nga magatoo nga ang Daang Tugon dinasig sa Dios.

Kung pagatawgon nato ang atong kaugalingon nga mga Kristyano, angay natong pagatoohan ang mga pulong sa ibabaw.

Ang pulong nga “Kristyano” gigamit sa makatulo lamang ka higayon sa Bag-ong Tugon. Unsa ang atong makat-onan mahitungod niini?

Mga Buhat 11:19-26 Ang mga Kristyano angay na “kinakasingkasing sa pagpabilin nga masaligon sa Ginoo”. Kini usa ka seryoso nga pasalig. Sila usab angay magaambit sa ilang mga gituohan ngadto sa mga tawong andam maminaw.

Mga Buhat 26:19-28 Si Pablo nagasulti ngadto kang Haring Agripa ug sa Romanong Gobernador nga si Festo:

Ang mga Kristyano angay nga “maghinulsol ug mudangop sa Dios.”

Sila usab angay nga mutoo sa Daang Tugon sa Bibliya.

Sila angay magaestorya ug “tinuod ug makatarunganon nga mga pulong”.

Si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay. Siya ang una nga nakabaton ug kinabuhing walay katapusan.

1 Pedro 4:12-19 Ang mga Kristyano mahimong kinahanglan nga mag-antos alang sa ilang pagtoo kang Cristo Jesus. Si Jesus mubalik sa paghukom sa mga tawo na gihukman sa Dios na mamahimong responsible alang Kaniya.

Kining tanang nahisgutan nagapuno sa atong pagsabot kung unsa ang angay toohan sa mga Kristyano ug unsaon nila pagpakabuhi. Kini tanan nagagikan sa kung unsa ang gitudlo ni Pedro sa Mga Buhat 2.

3.  UNSAY AKONG ANGAYAN BUHATON KUNG ANG AKONG SIMBAHAN WALA NAGATUDLO NIINI?

Sa Mga Buhat 18:24-28, nakat-onan nato ang mahitungod sa usa ka Hudyo nga si Apolos. Siya usa ka madasigon nga magtutudlo apan nasabtan niya ang uban lamang sa mga butang nga angay tuohan sa mga Kristyano. Okay ra ba na? Dili. Si Aquila ug Priscila, kung kinsa adunay hingpit nga pagsabot, gisaysay kaniya ang “tinoohan sa Dios… sa labi pang sibo.”

Sa maong ehimplo, mas maayo nga kamo muapil sa usa ka grupo sa mga Kristyano nga hingpit nga nagadawat sa mga gituohan sa mga Kristyano niadtong unang siglo. Ang mga Christadelphians nagadawat gayud niini!

Unsa pay labing importante sa pagtoo ug pagpanudlo sa tinood nga Maayong Balita nga sama sa gipanudlo ni Cristo Jesus, Pedro ug Pablo? Kung buhaton nimo, kini magahatag ug Kinabuhing walay katapusan sa Gingharian sa Dios.

bottom of page