top of page
Ang Kinabuhing Kristyano
images.png
Print
download-1915753_1280.png
Download

Ang Kinabuhing Kristyano

Si Apostol Juan nagaingon na ang sugo sa Dios mao ang “motoo kita sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesucristo ug maghinigugmaay kita ang usa ug usa” (1 Juan 3:23). Kining usa ka maong sugo nagalakip ug duha ka aspeto na dili gayud mabulag. Ang kinabuhi sa Kristyano mahitungod sa pagtoo ug pagbuhat.

UNSA ANG MGA GITOOHAN SA MAGTOTOO NI CRISTO JESUS SAUNA?
Sila nagatoo na si Jesucristo:
a)    Anak sa Dios (Juan 5:19-23);
b)    Mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala (1 Timoteo 1:15); ug
c)    Namatay ug nabanhaw (Mga Buhat 2:29-32).
Sa umaabot siya:
d)    Mubalik sa nganhi sa yuta (Mga Buhat 1:11);
e)    Magabanhaw sa mga patay (Juan 6:39,40)

f)    Magahukom sa mga tawong nagatoo sa Dios (Mga Buhat 17:30-31)
g)    Magahatag ug kinabuhing walay katapusan ngadto sa mga tawong masaligong nagasunod kaniya (Pinadayag 2:10)
h)    Magatukod sa gingharian sa Dios sa yuta (Lucas 1:32)
Kini pipila lamang sa mga gitoohan sa mga disipulo ug sa mga gipanudlo ni Jesus ug sa iyang mga apostoles. Nganung lahi man ang atung toohan karon? Na kining mga gipanudlo anaa aron pagadawaton sa mga Kristyano.

UNSA ANG PAGHINULSO
Daghang mga Hudyo na misalikway kang Jesus na nakaamgo na dakong sayop ang ilang nabuhat. “Gisakitan sila sa ilang kasingkasing” ug nangutana nga nanag-ingon, “Unsa may among pagabuhaton?” Ug si Pedro mitubag kanila, “Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo” (Mga Buhat 2:37-38).
  Susamang tawag kini karon alang sa tanang magasunod kang Jesus. Kinahanglan na kita magahinulsol (magausab sa atong panghunahuna) ug sabton nato na:
a)    Kung wala kitay pagsalig ngadto kang Jesus, kamatayon ang mamahimong katapusan;
b)    Adunay kapasayloan sa atong mga sala, tungod sa hingpit na pagtahod ni Jesus sa kabubut-on sa Dios
c)    Kung muadto kita kaniya para mabautismohan alang sa kapasayloan sa atong mga sala – atong pagsuway sa mga balaod sa Dios – ug musunod sa Iyang mga paagi, mamahimo kitang mahatagan ug kinabuhing dayon.
Unsa ka dakong panalangin kini alang sa mga tawong maghinulsol!

UNSA ANG PAGBAUTISMO SA KRISTYANO?
Ang bautismo mao ang pagtugsad sa tibuok lawas ngadto sa tubig sa tawong takus na sa pangidaron na makahimo ug personal na desisyon sa pagsunod kang Cristo Jesus. Pinaagi niini, ang atung mga sala maanod palayo, ug makasugod kita ug bag-ong kinabuhi ngadto kang Cristo. Adunay laing basahon , “Ang Bautismo; ang kahulogan ug importansya” na magasubay sa maong hilisgutan.

UNSA ANG ANGAY NA MGA PAMATASAN SA MGA KRISTYANO?
Kini usa ka hilabihan ka dakong hilisgutan. Bisan pa kita nahaluwas sa Iyang dakong grasya, kitang mga Kristyano kinahanglan magpakita sa atung pagtoo pinaagi sa buhat (Santiago 2:17). Apan unsang mga buhat? Katong mga buhat na sama sa pamatasan na gipakita ni Jesus. Busa, sa mabatonan ta ang kahigayonan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, ilabina kanila nga mga sakop sa pinimalay sa pagtoo. (Mga Taga-Galacia 6:10).
  Kinahanglan kita matudloan, kay ang “disipulo” nagpasabot na “nagtuon”. Si Pablo nagaingon, “Sa panimuot magpakahamtong na kamo” (1 Mga Taga-Corinto 14:20), samtang magpabiling sama sa usa ka bata ang pagsalig ngadto sa mga saad sa Diyos.
  Ang atong mga buluhaton mao ang pagtubo gikan sa mga pamaagi na tawhanon ngadto sa mga espiritohanong pamaagi sa Diyos. Matabangan kita pinaagi sa “mga pulong ni Cristo, papuy-a na madagayaon gayud diha kaninyo” (Mga Taga-Colosas 3:16). Kinahanglan gayud kitang magaampo ug magabasa sa mga pulong sa Diyos matag adlaw.
  Kita mapanalanginan kung kita: maaghop, maluluy-on, maputli ug kasingkasing, magbubuhat ug kadaitan, ug kung kita gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung. Kita mamahimong “asin alang sa yuta” ug ang “kahayag alang sa kalibutan” (Mateo 5:5-14).
  Sa atong pagpakabuhi, kinahanglan kitang magaambit sa atong Kristohanong pagtoo ngadto sa mga nanagpaminaw, magahigugma sa atong mga kaaway, magapasaylo sa mga sala sa uban, magalingiw sa pikas aping, ug dili magakabalaka sa atong kinabuhi.
Sama kang Jesus, angay kitang magpakabuhi na adunay hataas na moralidad ug pamatasan. Busa, dili angay natong sulyan ang pag-alagad ug duha ka mga agalon – ang Diyos ug ang Kalibutan. Dili kita manapaw, o bisan maghunahuna lang niini. Sa tanang kahigayonan, “unaha ninyo ang pagpangita ang gingharian ug pagkamatarung gikan sa Diyos” (Mateo 6:33). Kung matuman nato kining maong mga mando ni Jesus, “mamunga kamug daghan ug nga sa ingon pagahimatud-an nga kamo akong mga tinun-an” (Juan 15:8).
Kini ang mga hataas na sulundon kung asa ang Kristyano ginatawag. Usahay kita mapakyas tungod kay kita wala pa nahimung perpekto. Angay kitang magpasalamat sa Diyos kay kung kita makasala, si Jesus na atong manlalaban nakasabot sa atong mga kahuyang. Kay siya usab “gitintal ingon kanato, hinuon wala makasala” (Hebreohanon 4:15).
Ang Diyos nagapasaylo ngadto sa mga sinserong nagatug-an sa ilang mga kasal-anan ug nagabag-o. Kita obligado sa pagbuhat niini, tungod kay kita mga sumusunod kang Jesu Cristo.

UNSAON PAGBATON SA MGA KRISTYANO NIINING KALIBUTANA?
Ang pag-ampo ni Jesus alang sa iyang mga disipulo mao na dili unta sila kuhaon gikan sa kalibutan, apan ilikay gikan sa mga dautan (Juan  17:15). Ang kinabuhing Kristyano kinahanglang magpakabuhi sa kalibutan; sa katilingban na pinahimutang gamit ang mga prinsipyo sa katawhan.
  Kung mamahimo, ang mga Kristyano,
a)    Makigdinaitay uban sa tanang tawo (Taga-Roma 12:18)
b)    Magrenespetoay ug mutahod sa kadtong naay awtoridad (Tito 3:1; Pedro 2:13-17)
c)    Magbayad sa angay na pabayran (Taga-Roma 13:7)
Apan, kung ugaling, gisugo siya sa pagbuhat ug butang na sukwahi sa balaud sa Diyos, angay na mas tumanon ang Diyos kaysa sa tawo (Mga Buhat 4:19,20; 5:28,29). Maong ang mga Kristyano dili angay na maglabot-labot sa mga kalihokan sa politico, tungod kay si Kristo ang maong umaabot na tinuod na hari. “Ang Halangdon Uyamot nagahari sa gingharian sa mga tawo, ug nagahatag niini kang bisan kinsa na iyang –hing-uyunan” (Daniel 4:32). Ang adlaw umaabot kung kanus-a “ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya magahari hangtod sa kahangturan” (Pinadayag 11:15).
  Si Jesus wala nagatugot kang Pedro na protektahan siya gamit ang espada. Siya naga-ingon, “Tanang magabunlot sa ilang mga espada mamatay sa espada”. Tungod kay ang mga Kristyano angay makigdinaitay sa ubang mga tawo, angay na dili sila makig-away sa pagdiktar sa mga tawo. Sila magahulat sa pag-abot sa “Prinsipe sa Kalinaw” gikan sa langit.

KINAHANGLAN BANG LAHI ANG MGA KRISTYANO?
Oo, lahi kaayo sa ubang tawo. Ang usa ka Kristyano angay na giniyahan sa mga espiritwal na prinsipyo, ug ug nagpakabuhi pinaagi niini sa katilingban. Si Jesus nagatudlo, “Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug dyutay ra ang nakatultol niini” (Mateo 7:14).
  Kung kita gustong mahimong iyang mga disipulo, kinahanglang atong ilimod ang atong kaugalingon. Sagad sa mga tawo gustong matuman ang ilang mga pamaagi. Kini wala namalandong sa kinabuhi ni Jesus,  “nga namatay alang kanato, aron… kita mabuhi uban kaniya” (Mga Taga-Tesalonica 5:10).

UNSA ANG MGA KAAYOHAN ISIP MGA KRISTYANO?
Kini duha ka pilo. Ang pagpakaDiyos nagasaad ug “kinabuhi karon ug usab alang sa kinabuhi nga umalabot” (1 Timoteo 4:8). Ang mga kristyano karon nanagmaya karon sa kaayo sa Diyos sa paghatag kang Jesus aron mamatay alang sa atong mga kasal-anan. Sila adunay kalinaw sa ilang mga kasing-kasing tungid kay si Jesus nagaingon: “Umari kanako, kamung tanan na nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo” (Mateo 11:28).
  Alang sa mga Kristyano, ang umaabot nagakupot ug dili masukod na kalipay. Sila nagahulat sa pagbalik ni Cristo Jesus sa yuta na “magasulti mahitungod sa pakigdait sa mga nasud” (Zacarias 9:10). Siya magahatag ug kinabuhing walay katapusan sa mga matinud-anon na nagasunod kaniya, “ug iyang pagaharian and banay ni Jacob hangtud sa kahangturan; ug walay pagkatapus ang iyang gingharian” (Lucas 1:33).
  Aduna bay dakong kapuslanan ang imong kinabuhi karon? Aduna ka bay kalinaw ang imung panghunahuna? Unsa ang imung gilauman sa umaabot kung kini wala naglabot kang Cristo Jeus? Si Jesus lamang ang naghalad kanimo ug kinabuhing walay katapusan isip gasa sa Diyos alang sa mga naghatag ug matinud-anong serbisyo ngadto Kaniya.
  Maana usab unta karon kanimu ang kaisug sa pagsunod ni Jesus, sa pagtoo sa iyang mga gipanudlo, pagbag-o ug pabautismo. Isip anak sa Diyos, ikaw nahasakop Kaniya, “ug sila mamahimong mga ako, nagaingon ang Diyos sa mga panon, bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimoon kini” (Malaquias 3:17).

bottom of page