top of page
Ang mga Christadelphians
images.png
Print
download-1915753_1280.png
Download

Ang mga Christadelphians

1. Kinsa ang mga Christadelphian?

Namugna ang pangalan na “Christadelphian” tungod kay naghulagway kini sa relasyon ni Jesus ug sa iyang mga disipulo.

Nahasulat sa pinulongang Griyego ang Bag-ong Tugon sa Bibliya. Ang “Christadelphian” minugna gikan sa duha ka pulong na Griyego na “adelphos” ug “Christos” ug kini nagpasabot ug “mga Igsoon diha kang Cristo”. Kini na mga pulong makit-an sa Bibliya, sa Mga Taga-Colosas 1:2.

Si John Thomas, usa ka magsasangyaw niadtong ika-19 ka siglo, ang nagmugna niining maong pangalan. Siya mibiyahe sa lain-laing mga lugar sa USA ug Britain aron sa pagsangyaw sa Maayong Balita. Ang iyang klarong pagsabot ug pag-esplikar sa mga mensahe sa Bibliya nakadasig sa uban na siya nagsangyaw sa kamatuoran. Sila nabautismohan ngadto kang Cristo ug nahimung mga miyembro sa Christadelphian, ug nagkahiusa sa pagsimba. Sa sugod, makit-an ang halos tanan kanila sa USA ug Britain lamang, pero sa pagkakarun, ang Christadelphian nikatag na sa lain-laing mga kontinente. Nahimo na kining panag-uban sa tibuok kalibutan.

Ang nakalahi sa mga Christadelphian, nagatoo sila na ang Bibliya lamang ang gigikanan sa mga gitoohan ug awtoridad. Tanan na pulong niini, sa Daan ug Ba-o na Tugon, ginama sa Dios ug gitagana alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Sa paghatag ug gibug-aton niini, pare-pareha ang mga gitoohan sa mga Christadelphian ug sa mga gipangtudlo ni Jesus ug sa iyang mga apotoles niadtong unang siglo.

Ang mga Christadelphian nagbasa ug Bibliya matag adlaw. Gamit ang usa ka sambanan, sila nagabasa kausa sa Daan na Tugon ug kaduha sa Bag-ong Tugon sulod sa usa ka tuig. Usa sa mga kaayohan niini mao nga sila makasusi sa ilang pagtoo pinaagi ang awtoridad sa Kasulatan. Aduna mi mga sambanan, libre lamang, kung kamo ganahan.

2. Unsa ang mga gitoohan sa mga Christadelphian?

Ang mga Christadelphian mangutana kanimo sa pagkompara sa ilang mga gitoohan ug sa mga gipanudlo sa Bibliya. Mas daghan kag madawdaw kung ikaw mubasa sa mga bersikulo sa Bibliya na among ihatag. Tungod kay si Jesus mao “Ang Kamatuoran”, ang iyang mga pulong ang among ihatag kanimo sa makadaghan.

 • Ang Dios ang naglalang sa tibuok kanasuran. Siya ang nagbuhat sa mga kinabuhi na anaa sa kalibutan ug sa mga tawo sama sa Iyang kaugalingong dagway. (Genesis 1:1, 27; Mga Buhat 17:24-28)

 • Mga pulong sa Dios ang tanang nahasulat sa Bibliya. (2 Pedro 1:20,21; 2 Timoteo 3:14-17)

 • Ang mga anghel, mga binuhat na walay kamatayon ang nagabuhat sa kagustuhan sa Dios. (Hebreohanon 1:13, 14)

 • Ang plano sa Dios mao ang pagpuno sa tibuok yuta sa Iyang himaya. (Numeros 14:21; Habacuc 2:14)

 • Ang tawo (Adan) gipapili sa Dios. Pwede siyang motahud sa Dios ug mabuhi o musupak ug mamatay. Si Adan nakasala sa pagsupak sa Dios ug gihukman ug kamatayon. (Genesis 3:17-19)

 • Kitang tanan mga kaliwat ni Adan. Tungod kay siya nakasala ug namatay, ang mga katawhan usab mamatay. Pero kitang tanan makasasala, maong angay lamang na kita mangamatay. (Mga Taga-Roma 3:23; 5:12; 6:23)

 • Pareha ni Adan, kitang tanan responsable sa atung kaugalingong mga binuhatan. Kung dili man gani, dili unta pagatawagon sa Dios ang atung mga sayup ug ‘sala’. Dili natu mamahay ang gitawag ug yawa kay “matag usa ka tawo matintal sa diha nga madaldal ug mahaylo siya sa iyang kaugalingong pagpangibog. (Santiago 1:14-16). Si Jesus nagaingon, “kay gikan sa kasingkasing nagagula ang mga dautang hunahuna, pagbuno, panapaw...” (Mateo 15:19).

 • Ma sauna o karon, ang Dios ang amahan ni Jesu-Cristo. Pinaagi sa Espiritu Santo sa Dios, si Maria nagsamkon. Maong si Jesus gitawag na ‘Anak sa Dios’ ug ‘Anak sa Tawo” (Lucas 1:30-35)

 • Si Jesus dili gayud patas sa Dios. Siya nagaingon, “Ang Amahan labaw pa man kanako” (Juan 14:28), ug “Mosaka ako ngadto sa Amahan ug inyong Amahan, sa akong Dios na inyong Dios” (Juan 20:17).

 • Ang Espirito Santo ang gahum sa Dios ug iya kining gamiton sa bisan unsang paagi (Genesis 1:2; Isaias 61:1). Dili kini lahi na binuhat.

 • ·     Si Jesus unta makasala, pero wala niya kini pagabuhata. “Gipalayo niya ang sala pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon, maong si Cristo gihalad para sa mga sala sa kadaghanan.” Unya siya “motungha sa ikaduha, dili labut sa sala, kondili sa pagluwas hinoon kanila nga sa matinguhaon gayud nagapaabot kaniya” (Hebreohanon 9:26-28).

 • ·     Tungod sa hingpit na pagtahud niya sa kabubut-on sa Dios, si Jesus nabanhaw. Siya nahatagan ug kinabuhing dayun. Siya nagaingon, “Dili ba kinahanglan man nga ang Cristo magaantus gayud niining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya?” (Lucas 24:26)

 • ·     Si Jesus, human sa iyang pagkabanhaw, aduna pa’y lawas na mahikap. Siya miingon kang Tomas, usa sa mga apostoles, “ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid.” (Juan 20:27)

 • ·     Kung kita mahingkaplagang hingpit na magtotoo ug mahatagan kinabuhing dayon, si Jesus “magausab sa atong timawa nga lawas aron kini mahisama sa iyang himayaong lawas” (Mga Taga-Filipos 3:21).

 • ·     Human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus misaka sa langit (Acts 1:11). Siya karon mao ang atung Ginoo ug tigpataliwala     (1 Timoteo 2:5)

 • ·     Si Jesus nagpatigbabaw laban sa sala ug kamatayon. Sa kaluoy sa Dios, tanan na mutoo ug masaligong magasunod kaniya makadawat ug kinabuhing dayon (Juan 3:16; 1 Mga Taga-Corinto 15:22; 1Pedro 5:4)

 • Ang grasya sa kinabuhing dayon igahatag sa panahon sa hukom. Kini mahitabo inig balik ni Jesus sa yuta ug pagabanhawon ang mga patay. Si Jesus nagaingon. “ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi” (Juan 5:28,29)

 • Si Jesus nagaingon kanato sa makadaghan na siya mobalik sa kalibutan. “Kay uban sa kahimayaan sa iyang Amahan, moanhi ang Anak sa Tawo uban sa iyang mga manolunda, ug unya pagabalusan niya ang matag-usa sa tumbas sa iyang binuhatan” (Mateo 16:27).Timan-i ang sunod-sunod na panghitabo: (a) Si Jesus mubalik; (b) Banhawon niya ang mga patay; (c) Pagahimoon ang hukom; ug (d) Pagahatagan niya ug kinabuhing wala’y kamatayon ang mga hingpit na magtotoo.

 • ·     Sa pagbalik ni Jesus, siya mahimong “Ginoo sa kaginoohan ug hari sa kaharian” (Pinadayag 17:14). “Ang tanang mga hari managluhod sa atubangan niya” (Salmo 72:11). Gitawag kini sa Bibliya ug ‘Ang Gingharian sa Dios’. Ang mga hingpit na magtotoo mamahimong mga santong wala na’y kamatayon ug magatabang kang Jesus sa paghukom sa iyang gingharian. Ug siya nagaingon sa iyang napulog-duha ka apostoles nga sila “magalingkod usab sa napulog-duha ka mga trono ug ilang pagahukman ang napulog-duha ka banay sa Israel’ (Mateo 19:28).

 • ·     Ang mga katawhan kinahanglan mutug-an sa ilang mga sala. Sila dapat magatoo sa maayong balita, magabag-o ug magpabautismo. Si Jesus nagaingon, “Ang motoo ug magpabautismo maluwas” (Marcos 16:16)

 • ·     Si Jesus nagasulti sa iyang mga disipulo, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo” (Juan 14:15). Kinahanglan natong mosunod sa iyang pagkamatinumanon sa Dios ug pagpanggihatagon ug serbisyo sa uban, ug ayaw kalimut sa pagpikas-pikas ug tinapay ug pag-inom sa bino “hangtod sa iyang pag-anhi” (1 Mga Taga-Corinto 11:23-36).

 • ·     Kinahanglan natong timan-an na gipakita sa Dios ang iyang kinaiya ngadto sa mga Hudyo. Siya nangalyupo kang Abraham, Isaac, Jacob, David ug sa mga Israelhanon. Daghan niining mga pulong ang matuman inig balik ni Jesus sa yuta,Pagbantay mga Israelhanon! (Genesis 12:2,3; 13:14-17; 2 Samuel 7:12-16; Jeremias 23:5-8; Ezekiel 36:22-24; 37:21,22)

3. Unsaon nako pagkat-on ug maayo sa akong pagtoon sa Bibliya?

 • Adunay mga simple pero way sama ka importante na mga buluhaton sa pagkat-on sa Bibliya: (a)pag-ampo sa dili pa mubasa; (b) tarunga pagtan-aw ang mga pulong sa imung gitun-an; (c) susiha ang konteksto - unsa ang gipahayag sa sugod ug katapusan sa imung gibasa?; (d) pangita ug mga pare-parehong mga pulong ug sitwasyon sa lain pang parte sa Bibliya: ikompara kini sa imung gibasa; ug (e) huna-hunaa kini permi!

 • Ang mga importanteng mensahe sa Bibliya kasagaran gibalik-balik paghisgut. Ang pagbalik ni Jesus, pagkabanhaw, paghukom, kinabuhing dayon para sa mga hingpit na magtotoo kang Cristo, ug ang Gingharian sa Diyos sa yuta na pulos kamatuoran: gitudlo kining tanan sa nagkalainlaing mga lugar.

 • Gamita kini na basahon, kauban ang imong Bibliya, aron sa pagsukod sa imung gitoohan. Kung dili nila makaya ang maayong pagsusi, pasagdi sila. Ang masaligong pagsunod sa pulong sa Dios pagahatagan ug kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang pinakadakong gasa sa Dios alang sa mga katawhan. “Ihatag kanako ang salabutan, aron ako makakat-on sa imong mga sugo.” (Salmo 119:73)

bottom of page