top of page
Nganung Kinahanglang Mamatay si Jesus?
images.png
Print
download-1915753_1280.png
Download

Nganung Kinahanglang Mamatay si Jesus?

Gikinahanglang mangayu kita ug tabang sa atong Magbubuhat kung gusto natong mahibaw-an ang kamatuoran matungod sa kinabuhi ug kamatayon. Ang Dios nagatubag sa atung mga pangutana pinaagi sa Iyang Pulong, ang BIbliya.

NGANUNG MAMATAY ANG MGA TAWO?

Si Adam namugna niadtong “giumol sa Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawaan sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi (Genesis 2:7). Si Eva, ang asawa ni Adam, namugna niadtong “ang gusok nga gikuha sa Dios sa tawo gibuhat niya nga usa ka babaye” (2:21,22).

Sa sugod palang, gihatagan na sa Dios ang lalaki ug babaye ug “kaugalingong kabubut-on. Sila makapili kun mutahod ba sila sa mga mando sa Dios o musupak (sala). Makabuhat unta ang Dios sa pagpatahud kang Adam ug Eva. Apan unsaon man niana paghatag ug kalipay sa Dios? Ang mga ginikanan magmalipayon kung higugmaon sila sa ilang mga anak ug pagatahuron sila. Ang Dios susama kanila ngadto kanatong Iyang mga anak. Gusto niya ang matag usa kanato na mupili sa pagtahud Kaniya tungod kay gihigugma nato sila. Maong nihatag ang Dios ug Kaugalingong kabubut-on ngadto kang Adam ug Eva.

Ngadtong nabutang na sa Dios sila Adam ug Eva sa tanamanan sa Eden, ang Dios nagahatag kanila ug mga panudlo; “Makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman; apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug dautan, dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayud” (2:16,17). Apan natintal si Eva. Nikaon siya sa prutas niinang kahoya ug gidani si Adan sa pagkaon usab. Gilapas nila ang sugo sa Dios. Pagkahuman, nakakat-on sila ug usa ka mahinungdanong leksyon: Ang Dios magatuman gayud sa Iyang mga gipanulti. Ang makalilisang na resulta niini kang Adam mao ang “Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay, hangtud nga mopauli ka sa yuta; tungod kay gikan niini gikuha ikaw; kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli” (3:19).

Gihukman si Adam ug kamatayon. Tungod niini mamatay ang mga tawo. Ingon nga ang kaliwatan sa tawo nagagikan sa usa ka tawo, Adam, napanunod nato ang iyang kinaiyahan. Kitang tanan adunay kamatayon. Kining maong kamatuoran gipahayag sa sulat ngadto sa mga Taga-Roma: “Busa, maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man” (5:12); “kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon” (6:23); ug “sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios” (3:23).

Ang Bibliya nagatudlo kanato na dili lang ang kamatayon ang napanunod nato gikan kang Adam, apan sama kaniya nakasupak usab kita sa mga sugo sa Dios; kita nakasala ug angayan lamang niini na hukom gikan sa Dios.

NGANUNG NAMATAY SI JESUS?

Ang Bibliya nagatudlo kanato na ang Dios usa ka makanunayon na Dios na perming nagatuman sa Iyang mga Pulong. Ang kamatayon naabot sa mga tawo pinaagi sa sala ug sa matag higayon na kita muhatud ug lubong, makasaksi kita niini. Wala gayud kitay mabuhat aron sa paglikay niini. Apan ang Dios usa ka maluluy-on na Dios na dili gustong mamatay ang tanang mga tawo, apan nagaambit ug kinabuhing walay katapusan kauban Siya sa Iyang Gingharian. Kini nahimong posible pinaagi sa kinabuhi ug kamatayon ni Cristo Jesus. Gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak: niari siya aron sa pagluwas sa mga tawo gikan sa sala ug kamatayon.

Si Jesus ang Anak sa Dios, apan aduna siyay inahan na usa ka tawo, si Maria. Gikan kang Maria nakapanunod siya ug kinaiya na susama kanato. Siya gitintal usab sa pagsupak sa Dios – sa pagpakasala. Apan tungod kay gihigugma niya pagtaman ang Amahan ug nagtahod sa mga pulong ug sugo sa Dios, wala siya nagpadala sa tintasyon ug namatay na walay sala, ang nag inusarang tawo na nakakab-ot niini. Kung unsa ang nabungkag ni Adam ang naayo pinaagi sa kadaugan ni Jesus batok sa kasal-anan ug kamatayon – si Jesus namatay aron sa pagluwas sa mga tawo gikan sa ilang mga sala. KIni mao ang gugma ni Jesus alang sa Iyang Amahan, ug alang kanato, na kinabubut-on niyang gihimo ang katapusang sakripisyo. Siya nag-antos sa makapasakit na kamatayon sa Krus. Andam siya nga ihalad ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Siya perpekto gayud!

Daghang mga bersikulo sa Bibliya ang makapamatuod niini:

1 Pedro 1:18,19 – “…kamo gitubos, dili pinaagi sa butang nga madugta… kondili sa bililhong dugoni Cristo, nga daw sa nating karniro na walay buling o hugaw.”

Mga Hebreohanon 9:26 – “…siya (Jesus) mitungha sa katapusan sa kapanahonan aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad niya sa pagpakamatay sa iyang kaugalingon.”

1 Pedro 3:18 – “Kay si Cristo usab namataysa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang mga matarung alang sa dili matarung, aron kita iyang madala ngadto sa DIos.”

1Mga Taga-Tesalonica 5:10 – Si Jesus “namatay alang kanato aron nga… kita mabuhi uban kaniya.”

Bantog ra ang Dios nagaingon, “Mao kini ang akong Anak na pinalangga, nga kaniya may kalipay ako; patalinghugi ninyo siya (Mateo 17:5). Kini nagatabang kanato sa pagsabot nganong nakasulti si Pedro na, “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita” (Mga Buhat 4:12). Tungod kay si Jesu wlay sala, wala siya nagpabilin sa lubnganan. Gibanhaw siya sa Dios pagkahuman sa tulo ka adlaw ug gihatagan siya ug kinabuhing walay katapusan.

Kining kadaugan ni Jesus batok sa sala ug kamatayon ug iyang pagkabanhaw sa sala mao ang pinakaimportanteng panghitabo sa kaagi sa kalibutan. Ang Dios nagasaad na kung si kinsa ang magatoo kang Jesus isip ilang manluluwas ug magasunod sa iyang ehimplo sa ilang kinabuhi makaambit sa iyang kadaugan. Sila usab mausab gikan sa tawong mamatay ngadto sa walay kamatayon. Kini mahitabo inig balik niya sa kalibutan sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

UNSA ANG AKONG BUHATON ARON MALUWAS GIKAN SA KAMATAYON?
Angay kita na magsugod sa pagkamatinud-anon sa atong kaugalingon. Kinahanglan na kita mutug-an ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ampo na kita makasasala ug wala kitay mabuhat sa pagluwas sa atong kaugalingon. Sa sugod palang sa iyang pangalagad, si Jesus nagatudlo sa iyang mga disipulo, “Bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit” (Mateo 5:3). Ang pagka “kabus sa espiritu” nagpasabot ug pagkamahiubsanon,
pagkabalo sa atong pagpanginahanglan sa Dios ug sa Iyang kapasayloan.

Dayun, kinahanglan natung sabton kung unsaon sa Diyos pagluwas nato gikan sa atung mga sala pinaagi sa Iyang Anak. Kini magagikan lamang sa mainampuong pagbasa ug paghunahuna nahitungod sa Bibliya, ang pulong sa Dios. Ang kahibalo na atong makuha kinahanglang makatandog sa atong kasingkasing aron magustuhan gayud nato na mamahimong sama kang Jesus. Kung kini mahitabo na kanato, angay na natong magpabautismo sa tubig isip senyales na gidawat nato ang Iyang kinabuhi ug kamatayon na sa susamang paagi kita mamaluwas. Si Jesus nagaingon kanato na kini usa ka importanteng lakang aron mamahimong tinuod na mga disipulo (Marcos 16:16). Sa katapusan kinahanglan natong magpakabuhi isip mga matinud-anong disipulo ni Jesus – na magasunod sa Iyang sumbanan sa pamatasan sa tanan natong gimbuhaton.

Kung pagabuhaton nato kini mga butanga, inig balik ni Jesus, magaingon siya kanato niining mga maanindot na mga pulong, “Umari kamo, O mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan” (Mateo 25:34).

bottom of page