top of page

AMA AT ANAK NA MAGKASAMA

AMA AT ANAK NA MAGKASAMA

BILANG 8

Ang huling dalawang kabanata ay may kinalaman sa ilang pangunahing kaalaman tungkol sa kalikasan at parehong gawain ng Ama at Anak. Kapag naghahangad tayong maunawaan ang Bibliya dapat nating payagan itong magturo sa atin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga Banal na Kasulatan at hayaang ipaliwanag ng mga ito ang isa't isa. Sapagkat kahit na tinitingnan natin ang 66 na magkakaibang mga aklat na isinulat sa mahabang panahon, mayroon itong iisang mensahe sapagkat ang mga ito ay produkto ng iisang kaisipan, mismong ang Makapangyarihang Diyos.


Mula nang maisulat ang Bibliya, ang mga pananampalataya ng simbahan na nabuo pagkatapos ng daan-daang taon ay naging sanhi ng pagkalito dahil sa pagpapakilala ng mga salita at parirala na hindi batay sa Bibliya. Hindi sinasabi ng Bibliya na ang Ama at Anak ay 'kapwa-pantay' at 'kapwa-walang hanggan'. Hindi kailanman ito nagsasalita tungkol sa 'pagkakalito sa mga Persona’ o 'pagkakahati ng Substansiya’. Ang mga tuntunin tulad ng 'Pagkakaisa sa Trinity' at 'Trinity sa Pagkakaisa' ay ganap na hindi batay sa Bibliya at walang kaugnayan sa wika ng parehong Tipan. Sapagkat ang Doktrina ng Trinity ay isang ideya ng tao, hindi isang tekstong pang-kasulatan.


Kapag hinayaan nating magsalita ang Bibliya para sa sarili nito, malalaman natin na ang tunay na tungkulin nito ay malinaw na kamangha-mangha. Ang mahalaga, ang pagtuturo sa Bibliya ay nagbibigay ng wastong pagkilala sa lahat ng pinagtulungang makamit, kapwa ng Ama at Anak. Binibigyan nito ang Panginoong Jesus ng parangal na nararapat sa kanya - na itinanggi sa kanya ng Doktrina ng Trinity na gawa ng tao - at binibigyan nito ang Diyos ng kaluwalhatian na totoong dahil sa Kanyang dakilang pangalan. Una ay isasaalang-alang natin ang problemang kinakaharap ng sangkatauhan at ng Makapangyarihang Diyos. Pagkatapos makikita natin ang kamangha-manghang solusyon na ginawa Niyang posible sa pamamagitan ng kaloob ng Kanyang Anak.


Ang Problemang Tinutugunan

Ang sangkatauhan ay nasa bitag ng kamatayan! Dahil naghimagsik si Adan at sinimulan ang sangkatauhan sa pababang landas nito, sa kasalanan at nagtatapos sa kamatayan, tila wala ng takas. Kahit na ang pinakamahusay na pagsisikap ay napatunayan na hindi sapat, hanggang sa wakas na ang parusang ito ay maipasa sa lahat ng mga tao:

Sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman, at dahil dito’y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, sapagkat ang ginagawa ng Kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya’y nagkasala” (Roma 3: 19,20).


Ito ang problema - binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng isang batas, kung saan tinukoy Niya kung ano ang "tama" sa Kanyang paningin at kung ano ang "mali", ngunit walang sinuman ang nagawang tuparin ito. Kaya't ang batas ay humantong sa pagparusa sa lahat sa kamatayan. Saanman tinawag niya itong paglilingkod sa kamatayan na "nakaukit sa mga tapyas ng bato" (2 Corinto 3: 7). Tama ang Diyos ngunit ang iba pa ay mali. Siya ay Banal; ang sangkatauhan ay "May Sala" kapag sinusukat ng pamantayang iyon.


Ang Diyos ay banal at matuwid sa lahat ng Kanyang mga pamamaraan - Siya ang "Katas-taasan at Banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan" (Isaias 57:15). Tinukoy at ipinahayag ng Diyos kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kapag nasabi na ang puntong iyon, hindi na kailanman nababago o binabago ng Diyos ang Kaniyang paninindigan; sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring maging hindi matuwid. Sinasabi ng Banal na Kasulatan na "Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Anumang sabihin niya’y kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito’y kanyang tutuparin" (Bilang 23:19).


Kaya ano ang dapat gawin tungkol dito? Paano mapapatawad ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan sa mga maling nagawa nila sa Kanyang paningin nang hindi nakokompromiso ang Kanyang kabanalan? Hindi Niya pwedeng sabihin lang na "Ayos lang! Pinapatawad kita". Dahil iyon ay magpapahiwatig na binago Niya ang kanyang saloobin sa kasalanan at hindi talaga ito napakasama pagkatapos ng lahat.


Ito ang ginawa ng Diyos upang maitaguyod ang pamantayan ng Kanyang kabanalan kasabay ng pagpapatawad sa makasalanang sangkatauhan. Kumilos Siya sa paraang pareho Niyang ipinakita ang:

➔ kahulugan ng ganap na kabutihan at, sa matinding kaibahan,

➔ ang kakila-kilabot na kasalanan.

Sa kabanatang ito pagtutuunan natin ang unang ipinakita - ang pagpapakita ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Kanyang Anak. Ganito ipinahayag ni Pablo ang paglalahad na iyon:

"Walang taong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, sapagkat ang ginagawa ng Kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya’y nagkasala. Ngunit ngayo’y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng Kautusan; bagaman ang Kautusan at ang mga Propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo" (Roma 3: 20-22).


Nakikita mo ba kung ano ang sinasabi ng napakahalagang talatang ito? Ipinakita nito na ang Diyos ay tama sa paraang iba sa pamamaraan na ipinakitang tama o matuwid ng batas. Dumating si Jesus upang ipakita sa sangkatauhan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng "tama". At, sa paraan ng pagpatay sa kanya, ipinakita ng mga taong pumatay sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng "mali". Kaya't ang pagparito ni Jesus ay nagpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali na hindi pa kailanman naipakita. Ito ay isang napakahalagang punto. Ito ay mismong nasa gitna ng argumento ng apostol at kailangan nating gumugol ng ilang sandali sa pag-iisip tungkol dito.


Naipakita ang Katuwiran ng Diyos

Nakita na natin kung paano binaybay ng batas ng Diyos ang Kanyang mga pamantayan at kung ano ang kahulugan ng mga ito sa pang-araw-araw na termino. Kung ang mga tao ay namuhay nang naaayon, sila ay magkaroon ng masaya at mabuting buhay. Ngunit wala ni isa ang nakagawa, at tila walang sinuman ang maaaring maging palaging mabuti. Lahat ng tao ay may ginawang mali. Kaya't walang nabuhay na pagpapakita ng kabanalan sa gawa. Alam ng mga tao kung paano mabuhay kung nais nilang kalugdan ang Diyos, ngunit hindi nila ito magawa.


Ipinaliwanag ngayon ni Pablo na ang Diyos, sa Kanyang dakilang pag-ibig at pagpapasiya na iligtas ang mga makasalanan mula sa kasalanan at kamatayan, ay nakasumpong ng isang paraan upang maipakita sa mga tao ang kabanalan sa gawa. Inayos niya para makita ng mga tao kung ano talaga Siya, bagaman hindi nila Siya nakikita. Sa pagpapakita ng Kanyang kabanalan at katuwiran, ipinahayag din ng Diyos kung gaano talaga kaibig-ibig at kaakit-akit ang isang buhay na may kadalisayan sa moralidad at kalayaan mula sa kasalanan.


At may isa pang dahilan para sa pagpapakitang ito. Hindi maibababa ng Diyos ang Kanyang mga pamantayan o makompromiso ang Kanyang kabanalan. Sa pagsisiwalat ng higit pa tungkol sa Kaniyang sarili ay ipapakita ng Diyos na Siya ay ganap na may karapatang isumpa ang kasalanan. At aanyayahan Niya ang mga tao na sumang-ayon sa Kanya tungkol doon. Narito muli si Pablo para sa mismong tema na ito:

Ngunit ngayo’y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng KautusanGinagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-CristoGinawa ito ng Diyos upang patunayang siya’y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtitimpi siya at pinagtitiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya’y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus” (Roma 3: 21-26).

Partikular na tandaan ang huling talata. Nais ng Diyos na patawarin ang mga makasalanan at ihayag silang "walang sala"; sa terminolohiya ni Pablo, nais Niyang maging "nagbigay-katuwiran" sa kanila. Ngunit hindi Niya magawa iyon sa pamamagitan ng pagiging hindi makatarungan sa Kaniyang sarili. Sa halip ay ipinakita Niya ang Kanyang katuwiran sa paraang hindi nag-iwan ng duda tungkol sa Kaniyang pag-uugali sa kasalanan at mga kakila-kilabot na bunga nito. Ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo upang makita ng mga may tamang pag-iisip na kalalakihan at kababaihan na ang Diyos ay tama sa pagkondena sa kasalanan at magpasiyang sundin Siya. Alam ng Diyos na ipapakita ng kalikasan ng tao ang kanyang sariling tunay na kulay kapag hinarap ng isang taong namuhay sa lubos na hindi makasarili at buong buhay na nakasentro sa Diyos. Iyon mismo ang nangyari.


Ipinapakita ang Pagkamakadiyos

Nang si Jesus ay nabuhay sa mundo ang uri ng kanyang pamumuhay ang nagpakita ng mga pagkakamali at pagkukulang ng mga taong nabuhay kasama niya. Maraming tao ang nakakita na ang kanyang buhay ay napakakaakit-akit at nagsimulang sundin siya. Ang iba ay labis na nabalisa dito, lalo na ang mga pinuno sa relihiyon - mga taong dapat nagpapakita sa kanilang kapwa tao kung paano mabuhay ng pinakamahusay. Habang ang ilang mga tao ay nagmahal kay Jesus, ang poot ng iba ay lumago at lumago hanggang sa huli ay nagpasiya silang patayin siya.


Kaya't ang pagdating ni Jesus ay nagpakita ng katuwiran ng Diyos sa dalawang magkaibang paraan.

➔ Ang kaibig-ibig na buhay na ipinamuhay ni Jesus ay nagpakita ng tunay na buhay ng Diyos - kung ano talaga ang pagkadiyos at kung bakit ang Diyos ay tama sa paghahangad na sirain ang kasalanan;

➔ Ang nakakagulat na reaksyon ng mga kalalakihan na kinamumuhian si Jesus, nagplano ng kanyang kamatayan, at upang patayin siya sa malupit na pagpapako sa krus, ay ipinakita sa pinakapangit na mga kataga kung ano talaga ang katauhan ng tao, at kung gayon bakit ganap na tama ang Diyos na hangarin na sirain ang kasalanan. Ang kasalanan ay ipinakita bilang "kasalanan na talagang napakasama" (Roma 7:13).

Ang paraan ng pamumuhay ni Jesus, at ang mga bagay na sinabi at ginawa niya ay nagpapakita kung ano talaga ang buhay ng kadalisayan at kabanalan. Ang mga taong kabilang sa kanyang tinitirhan ay hindi kailanman nakaranas ng anumang katulad nito. Narinig nila ang tungkol sa biyaya at katotohanan ng Diyos, ngunit hindi nila kailanman ito nakita sa aksyon sa ganitong paraan. Ang "kaluwalhatian ng Diyos" ay naging isang bagay na kamangha-mangha ngunit nakatago. Ngayon ito ay lantarang ipinakita, na ipinamuhay sa mga pangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Ang isang tao mula sa Nazaret, isang karpentero, ay dumating upang ipakita sa sangkatauhan kung ano talaga ang pagka-makadiyos. Ang buhay na hinihiling ng Diyos ay ipinamuhay sa mga lansangan ng Israel noong unang siglo.

Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan … Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang-loob tumanggap tayong lahat ng abut-abot na kagandahang-loob. Ibinigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises; ngunit dumating ang kagandahang-loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama” (Juan 1: 14-18);

Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin; ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko” (Juan 14: 6-11).


Sa unang sipi na iyon sinabi ni Juan sa kanyang mga mambabasa na ang pamamaraan ng pakikipag-ugnay na ngayon ng Diyos ay mayroong kakaiba at kahanga-hangang anyo. Ang Diyos ay dati nang nakipag-usap sa pamamagitan ng pagsasalita at nakasulat na Salita, na nagsabi sa sangkatauhan tungkol sa Kanyang mabuting plano at layunin. Iyon ang Salita na unang naglalang sa mundo (Juan 1: 1; Genesis 1: 1; Awit 33: 6,9). Simula noon, ang parehong Salita ay nagpaabot ang layunin ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga Hudyong ama at mga propeta. Ngunit ngayon ang pamamaraan ng komunikasyon ay iba:

➔ "Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya" (Juan 1:14; Hebreo 1: 1).

➔ Walang makakakita sa Diyos (Colosas 1:15; 1 Timoteo 1:17), sapagkat Siya ay hindi nakikita, ngunit si Jesus ay "nagpakilala sa kanya" na dati ay hindi pa nakikilala.


Buhay na Salita ng Diyos

Sinabi ni Jesus kay Felipe na siya ang daan patungo sa Diyos - ang daan patungo sa katotohanan sa buhay. Ipinaliwanag niya na kung iisipin ni Felipe ang buhay na nasaksihan niya sa mga nakaraang taon kung saan siya ay naging isang malapit na tagasunod ni Jesus, malalaman niya na nakita niya ang isang buhay na pagpapakita ng kung ano ang Diyos. Si Jesus at ang Ama ay napakalapit sa layunin at hangarin na ang makita ang isa ay masilayan ang isa pa. Ganap na ipinakita ni Jesus ang pagkakahawig ng pamilya. Dahil buong-buo siyang nakatuon sa paggawa ng nais ng kanyang Ama, nagawa ng Ama ang Kanyang gawain sa pamamagitan ng mga gawa ni Jesus. Kaya, sinabi ni Jesus:

"Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu" (Juan 3:34);

"Kaya’t sinabi ni Jesus, ‘Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumusunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko’y mula nga sa Diyos, o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling”(7: 16-18);

Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya’t sinabi ni Jesus, Kapag naitaas na niyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y Ako Nga’. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi at kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugud-lugod sa kanya” (8:26-29);

Hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang; ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya’t ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag” (12: 49-50).


Ang lahat ng ito ay mga kasabihan na matatagpuan sa evangelio ni Juan, ang mismong apostol na nagpaliwanag na ang Diyos ay nakikipag-usap sa sangkatauhan sa isang napaka-espesyal na paraan nang "ang Salita ay naging laman". Sa pagtatala sa mga ito, pinapaalalahanan ni Juan ang kanyang mga mambabasa na ipinahiwatig ni Jesus ang mensahe ng Diyos sa kapwa mga bagay na sinabi niya at sa pamumuhay niya. Tulad ng isa pang kinasihang manunulat na nagpapahayag nito:

"Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Anak" (Hebreo 1: 1,2).


Ama at Anak

Ang lahat ng ito ay mga bagay na magkasamang ginawa ng Ama at Anak ngunit hindi ito naintindihan ng mga nagsabwatan upang ipako sa krus si Jesus. Marahil ay dahil sa ayaw nilang maunawaan ito. Ipinaliwanag sa kanila ni Jesus na hindi siya naparito sa kanyang sariling lamang; na hindi siya nagsasalita ng kanyang sariling mga saloobin, ngunit ang mga ibinigay sa kanya ng Diyos; humiling siya sa kanila na makinig sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan niya. Pinaratangan nila siya ng kalapastanganan, na sinasabing ginagawa niyang pantay ang kanyang sarili sa Diyos. Narito ang isang halimbawa ng paratang na iyon:’

Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Judio, sapagkat ginawa niya ito sa Araw ng Pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayundin ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Judio na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya’t sinabi sa kanila ni Jesus, Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang Anak sa kanyang sarili lamang; ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng Anak sapagkat minamahal ng Ama ang Anak at ipinapakita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo’y mamangha” (Juan 5: 16-20).


Sinasabi ni Jesus na siya ay Anak ng Diyos ngunit inakala ng mga tao na inaangkin niya ang pagkakapantay sa Diyos, na mariing tinanggihan ni Jesus. Sila ay lubhang nainggit dahil sa dakilang kapangyarihan ng Diyos at lubhang prinoprotektahan ang Kanyang posisyon. Upang maunawaan kung bakit ito nangyari, kailangan nating pahalagahan kung gaano ka-mapilit ang Banal na Kasulatan tungkol sa pagiging natatangi at pagkakaisa ng Diyos. Narito ang ilang mga halimbawa:

Si Yahweh ay Diyos, at wala nang iba liban sa kanya...tandaan ninyo at huwag kalilimutan na sa langit at sa lupa’y walang ibang Diyos liban kay Yahweh” (Deuteronomio 4: 35-39);

Pakinggan mo o Israel: Si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas” (6:4,5);

Alamin ninyong ako ang Diyos - oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako’y pumapatay at nagbibigay-buhay, ako’y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil, anuman ang aking gawin” (32:39);

Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. Ako ay si Yahweh, wala nang iba pa; walang ibang Tagapagligtas, maliban sa akin” (Isaias 43: 10,11);

Ang sabi ni Yahweh, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Makapangyarihan sa lahat; Ako ang simula at ang wakas; walang ibang diyos maliban sa akin. Sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makakapagsabi sa mga nangyari mula sa simula hanggang wakas?” (44:6,7);

Ako sa Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba; palalakasin kita, kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kaunluran, at makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag; ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan, Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito” (45:5-7);

Walang ibang diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang diyos maliban sa akin” (45:21,22).


Dahil sa pagbibigay diin na ito ay hindi nakakagulat na ang mga pinuno ng Hudyo ay mga naninibughong tagapag-alaga sa pagiging isa ng Diyos, isang bagay na pinipilit pa rin nila hanggang ngayon. Kung ang Panginoong Jesus ay nag-angkin ng pagkakapantay-pantay sa Diyos, ang kanyang pag-angkin ay magiging isang direktang hamon sa mga Banal na Kasulatang. Ngunit hindi. Paulit-ulit na nagpoprotesta si Jesus na hindi siya kapantay ng Diyos. Ang sinabi niya ay ang Diyos ay kanyang Ama, at siya ay Anak ng Diyos.


Kaisa-isang Anak

Bilang Anak ng Diyos, si Jesus ay natatangi. Ang Diyos ay hindi pa nagkaanak ng isang Anak at hindi na ito gagawing muli. Si Jesus ay ipinanganak ng birheng Maria at walang amang tao. Sinabi kay Maria:

Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos … ‘Paano pong mangyayari ito gayong ako’y isang birhen?’, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, ‘Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y isang banal at tatawaging Anak ng Diyos’”(Lucas 1: 31-35).


Ito ang pinakahihintay na tagumpay na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaias, na nagsabing ang isang birhen ay magkakaroon ng isang espesyal na anak:

Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel” (7:14).

Sa pamamagitan ng pagiging ama sa isang Anak na mabubuhay sa lupa kasama ng mga kalalakihan at kababaihan, ang Diyos ay lumapit sa sangkatauhan sa isang napaka-espesyal na paraan, isang bagay na hindi pa nangyari dati. Ito ang dahilan kung bakit binigyan si Jesus ng pangalang "Emmanuel", na nangangahulugang 'Diyos na kasama natin'. Iyon ang parehong puntong binanggit ng Bagong Tipan tungkol sa kanyang pagdating:

Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan” (Juan 1:14);

Sapagka't gayon na lamang ang pagibig ng Dios sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Dios ang kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. Ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos” (Juan 3: 16-18);

“Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak (1 Juan 4: 9, 10).


Ang pagdating ng Anak ng Diyos ay isang pambihirang pag-unlad sa Kanyang plano ng kaligtasan. Pinasimulan niya ito. Maliban sa ang Diyos ang naging sanhi ng pagsilang sa mundo ng Kanyang Anak ay walang pag-asa para sa sangkatauhan. Sapagkat walang pag-asang may iba pa na maaaring mabuhay ng matuwid at sa pamamagitan nito ay ipinakita ng Diyos ang tama Siya tungkol sa lahat na nagawa ng sangkatauhan, o nabigong gawin. Ang batas ng Diyos ay palaging nilalabag, kahit na ng mga taong nagsikap na panatilihin ito. Ngayon ay may dumating na mag-iingat ng batas at, sa paggawa nito, ay tutubos sa mga tao na dapat nahatulan.

Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo niya ang kanyang Anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa Kautusan. Sa gayon, tayo’y maituturing na mga anak ng Diyos” (Galacia 4: 4, 5).


Anak hindi Ama

Ngayon ang ilang mga tao ay nagpalagay ng pahayag na iyon na si Jesus ay Anak ng Diyos na may mas kaunting kahalagahan kaysa sa tunay na halaga nito. Naniniwala silang si Jesus ay bahagi ng isang triune (tatlong pagkakaisa) na pagka-diyos, na may parehong diwa tulad ng Ama, pantay at kapwa walang hanggan. Ngunit si Jesus ay hindi gumawa ng ganoong mga pag-aangkin. Sinabi niya na siya ay sinugo ng Diyos; hindi siya nagmula sa kanyang sarili. Hindi siya nag-angkin na pantay sa kanyang Ama. Siya ang Anak ng Kanyang Ama, at ang Diyos ay Diyos niya tulad ng sa iba. Paano mas malinaw na naipahayag ni Jesus ang kanyang posisyon? Nakita natin nang mas maaga sa kabanatang ito kung paano naisip ng mga Hudyo na inaangkin niya na katumbas siya ng Diyos, at tiningnan ang bahagi ng kanyang tugon. Ngayon tingnan ang buong sagot, at tingnan kung gaano iginiit si Jesus:

Lalo namang pinagsikapan ng mga Judio na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng Pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang Kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya’t sinabi sa kanila ni Jesus, ‘Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang Anak sa kanyang sarili lamang: ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng Anak, sapagkat minamahal ng Ama ang Anak at ipinapakita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo’y mamangha. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayundin naman, binubuhay ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kaninuman ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang kanyang Anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Anak” (Juan 5: 18-23).


Ang disenyong iyon ay madalas na pinapaulit-ulit, sapagkat palaging ipinaliwanag ni Jesus ang pagiging higit ng kanyang Ama sa bawat paraan.

Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya’t matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi...may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan (Bautista). Ang mga gawang ipinagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginanap, ang nagpapatotoo na ako’y isinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin” (Juan 5: 30-37);

“Sinabi sa kanila ni Jesus, ‘Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y Ako Nga’. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang pinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi at kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya’” (8:28,29);

Sinabi ko na sa inyo, ‘Ako’y aalis, ngunit ako’y babalik’. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin … subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanglibutang ito na iniibig ko ang Ama” (14:28-31);

Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya’y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya’y Anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya’y maging ganap, siya naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na Pinakapunong Pari ayon sa pagkapari ni Melquisedec” (Hebreo 5: 7-10);

Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, ‘Eli, Eli, lema sabachthani?’ na ang ibig sabihi’y ‘Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?’” (Mateo 27:46);

Sabi ni Jesus, ‘Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos’. Kaya’t sinabi si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, ‘Nakita ko ang Panginoon!’” (Juan 20: 17,18).


Diyos Ama

Ang Bagong Tipan ay mapilit ding tulad ng Luma sa pagsasabing may iisang Diyos. Ngunit nagagalak din ito sa katotohanan na ang Diyos ay mayroon na ngayong isang Anak, ang Panginoong Jesu-Cristo. Nakikita sila bilang magkakaiba, at ang Panginoong Jesucristo ay inilahad pa ring mas mababa kaysa Kanyang Ama. Hindi lamang siya mas mababa noong siya ay nasa lupa, at naging pantay nang nasa langit na kasama ng Diyos, tulad ng ipinalalagay ng mga taong naniniwala sa Trinity. Ang maling pag-iisip na iyon ay ginagawang walang katuturan ng turo sa Banal na Kasulatan na tulad nito, lahat ng mga talatang ito ay naisulat pagkatapos na umakyat si Jesus sa langit:

Alam nating ang mga diyus-diyosan ay larawan ng mga bagay na di-totoo, at alam nating iisa lamang ang Diyos” (1 Corinto 8: 4);

May iisang katawan at iisang Espiritu, sa kung paanong may iisang pag-asa na para kayo’y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat” (Efeso 4: 4-6);

"Sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman! Amen” (Jude 25);

Nais kong maunawaan ninyo na si Cristo ang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo ni Cristo” (1 Corinto 11: 3);

At darating ang wakas, kapag naibigay na ni Cristo ang kaharian sa Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Cristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ‘Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan’. Ngunit sa salitang ‘lahat ng bagay’, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat” (1 Corinto 15: 24-28).


Wala sa mga Kasulatang ito ang makakapagpabawas sa gawain ng Panginoong Jesus nang, sa ating mga kasalanan, siya ay nagdusa at namatay. Malayo dito! Ang Bagong Tipan ay ganap na sumasang-ayon sa Luma sa paglalarawan ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Lubha nitong itinataas si Jesus dahil sa gawaing nagawa niya kasama ng kanyang Ama. Naisip mo na ba ang tungkol doon? Kung si Jesus ay bahagi ng isang walang hanggang pagka-Diyos, ang kanyang misyon sa mundo ay talagang nakasalalay upang magtagumpay - hindi ito maaaring hindi. Ngunit kung siya ay unang beses pa lang siyang dumating sa mundo, walang katiyakan ang tungkol sa tagumpay ng kanyang misyon. Nakasalalay sa kanya at sa kanyang pagpayag na gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya't gaano kalaking dapat nating igalang ang Anak para sa lahat ng nagawa niya para sa atin.


Diyos Ama

 • Walang kamatayan at Walang Hanggan - Hindi Siya   maaaring mamatay

 • Banal at Matuwid - "Ang Diyos ay hindi maaaring matukso ng kasamaan" (Santiago   1:13)

 • Umiiral sa Kanyang sarili: "mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan" (Awit 90: 2)

 • Walang sinumang makakakita sa di-makikitang Diyos at   mabubuhay (Exodo 33:20), "Siya   lamang ang walang kamatayan, na nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang   taong nakakita, o ,makakakita sa kanya" (1 Timoteo 6:16)

 • Ang Diyos ay "iisang tunay na Diyos" (Juan 17: 3)

 • Sinabi ng Diyos kay Jesus kung ano ang sasabihin at gagawin; Kusa namang sumunod si Jesus (Juan 8: 26-29)


Ang Panginoong Jesu-Cristo -   Kanyang Anak

 • Ipinanganak na mortal - Maaari siyang mamatay, at   siya’y namatay, para sa atin

 • "Tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanma’y hindi siya nagkasala" (Hebreo 4:15)

 • Ipinanganak ng isang birhen: "nang sumapit ang tamang panahon, isinugo niya ang kanyang Anak na isinilang ng isang babae" (Galacia 4: 4)

 • Ipinakita ni Jesus sa sangkatauhan kung ano ang Diyos   sa pamamagitan ng pamumuhay alinsunod sa mga batas ng Diyos at sa gayon ay   ipinakita ang Kaniyang katangian - ang pagkakahawig ng pamilya (Juan 14: 9)

 • Si Jesu-Cristo ay Kanyang Anak, na isinugo Niya sa   sanglibutan (Juan 17:3)

 • Hiniling ng Diyos kay Jesus na mamatay bilang isang sakripisyo; Kusa namang sumunod si Jesus


Kusang Pagsunod

Yaong huling punto ay mahalaga sa ating pagpapahalaga sa ginawa ng Ama at Anak upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan. Kailangan ng Diyos ang isang tao na magpawalang-bisa sa pinsalang ginawa ng isang sadyang masuwaying tao - si Adan. Ngunit walang sinuman ang nabuhay ng walang kasalanan na buhay. Kaya't nagbigay ang Diyos upang ipanganak ang isang Anak at hiniling na ibigay ang kanyang buhay nang buong pagsunod. Ginawa ito ni Jesus. Hindi niya kailangang gawin ito; pinili niyang gawin ito, at iyon ay isang mahalagang pagkakaiba. Ang kanyang buhay ng kusang pagpayag na sumunod ang nagpawalang-bisa ng pinsalang sa unang ginawa ni Adan. Dahil sa dakilang tagumpay na ito ay dapat nating igalang ang Panginoong Jesus at lubos na itaas siya.

Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya’y kilala ko, gayundin naman, kilala ko ang mga tupa at ako nama’y kilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila’y ipasok ko rin, at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito’y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito’y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay; kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito’y tinanggap ko mula sa aking Ama” (Juan 10: 14-18);

Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya’y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Dahil dito, siya’y lubusang itinaas ng Diyos, at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesu-Cristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama” (Filipos 2: 6-11).


Mga Bagay na Babasahin

➔ Maraming Kasulatan ang tinukoy sa kabanatang ito at mahalagang tiyakin na ang mga katas na sinipi ay maayos na sasalamin sa pagtuturo ng buong talata. Piliin lalo na ang mga talatang interesado ka at tingnan ang mga ito sa kanilang kaugnay na kahulugan sa Bibliya.

➔ Subukang basahin ang buong kapitulo ng Juan 5 o Filipos 2 upang maunawaan kung paano hinahamon ni Jesus ang kanyang mga kalaban, at kung paano ipinaliwanag ng mga apostol ang kanilang pag-unawa sa kung paano nagtulungan ang Ama at Anak upang makamit ang ating kaligtasan.


Mga Katanungang Sasagutin

8.1 Sinabi ni Jesus na siya at ang kanyang Ama ay iisa. Tingnan ang kasabihang iyon (sa Juan 10:30) upang maunawaan kung ano lamang ang inaangkin ni Jesus. Pagkatapos ihambing ito sa Juan 17: 11,21-23. Ano ang itinuturo ng mga Kasulatang iyon?

8.2 Nang sinabi ni apostol Juan na ang Salita ay kasama ng Diyos sa simula (Juan 1: 1-3), ano ang sinabi niya sa kanyang mga mambabasa tungkol kay Jesus? Sinasabi ba niya na si Jesus ay mayroon na nang una pa; o ang Diyos ay may isang plano at hangarin mula pa sa simula, na sa huli ay magdudulot ng pagsilang ng nag-iisang Anak ng Diyos? Ibigay ang iyong mga dahilan sa alinmang sa palagay mo ay tama. (Ihambing ang Juan 1: 1-14 sa Awit 33: 6-9; Kawikaan 8: 1-32 at Hebreo 1: 1)

bottom of page