top of page

Ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu

CBM

1. PAANO NAGKAKAUGNAY-UGNAY ANG DIYOS, SI JESUCRISTO AT ANG BANAL NA ESPIRITU?

· Ang Diyos ang dakilang tagalikha ng lahat ng mga bagay

· Si Jesucristo ay Anak ng Diyos

· Ang Banal na Espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos

Maaari ba itong patunayan mula sa Bibliya? Oo, maaari. Palagingtinawag ng Diyos si Jesus na Kanyang Anak. Nang si Jesus ay nabautismuhan sinabi ng Diyos, " Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan” (Mateo 3:17).

Si Jesus ay hindi kailanmannag-angkin na maging pantay sa Diyos. Sinabi niya "ang Ama ay lalong dakila kay sa akin … ako'y umiibig sa Ama” (Juan 14:28, 31). Laging tinatawag ni Jesus ang Diyos na Kanyang Ama.

Alam ng Diyos mula pa sa simula ng paglikha na kakailanganin Niyang iligtas ang mga sanglibutan sa pamamagitan ng Kanyang anak, Gayunpaman, wala pa si Jesus hanggang sa manganak si Maria. Sinabi ni Pedro, "Nakilala nga [si Jesus] nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo” (1 Pedro 1:20). Si Jesus ay palaging tinawag na “Anak ng Diyos” sa Bibliya, at hindi kailanman tinawag na "Diyos Anak".

Ang Banal na Espiritu ay hindi maaaring maging pangatlong bahagi ng isang "Trinity", kung ang unang dalawang bahagi ay wala. Mayroong isang matatag na ugnayan sa pagitan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Gayunpaman, hindi ito "kapantay" at "kasing walang hanggan".

Totoong minsan sa Bibliya ang Banal na espiritu ay tinatawag na "Siya" (lalaki). Ngunit pangkaraniwan na sa Bibliya ang mabigyan ng mga personalidad ang mga bagay. Narito ang dalawang halimbawa: Sa pagsasalita tungkol sa "Karunungan", mababasa natin na "Siya” (babae) ay mas mahalaga kaysa sa mga hiyas" (Kawikaan 3:15). Binanggit ni Jesus ang "Kayamanan" bilang isang "Panginoon" (Mateo 6:24). Tinatawag pa natin ang mga barko na "Siya"! (na para bang ito’y isang babae).

Ang Banal na Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos, hindi isang persona.


2. PAANO GINAMIT NG DIYOS ANG KANYANG BANAL NA ESPIRITU SA NAKARAAN?

Ginamit ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu sa paglikha. Nang "ang lupa ay walang anyo at walang laman … ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig” (Genesis 1:2).

Ginamit ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu upang likhain ang tao, "nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay” (Genesis 2:7).

Ginamit ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu upang pumatnubay sa Kanyang mga propeta na turuan ang Israel at sabihin sa bayan ang mga bagay na darating. Sinabi ni Pedro "hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo” (2 Pedro 1:21). Iyon ang dahilan kung bakit tayo maaaring magtiwala sa mga turo ng Bibliya. Ang lahat ng mga mensahe nito ay ibinigay ng Diyos.

Ginamit ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu kay birheng Maria. "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan: kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios” (Lucas 1:35).

Ibinigay ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu kay Jesus na walang hanggan. Dahil dito, si Jesus ay may natatanging pag-unawa sa banal na kasulatan. Alam niya na ang Lumang Tipan ay may mga hula tungkol sa kanyang pagsilang, buhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Natupad ang lahat ng ito. Binuhay ni Jesus mula sa patay ang anak na babae ni Jairus, ang bugtong na anak na lalake ng babaeng bao ng Nain, at si Lazarus. Tunay nga kung sabihin ni Jesus sa mga tao (at sa atin) na: "ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay” (Juan 6:63). Dapat nating sabihing kasama ni Pedro na “ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan” (v68).

Ibinigay ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu sa mga apostol. Kailangan nila ng espesyal na tulong upang maitaguyod ang Kristiyanismo. Hindi ito magiging madali. Ang mga Romano, na namuno sa Israel, ay mayroong sariling mga diyos. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay labis na kinamuhian si Jesus kaya't siya ay ipinako sa krus. Ang katotohanan na ang mga apostol ay nakakagawa ng mga himala ay nakadagdag sa bigat ng kanilang mga salita. Isinugo sila ng Diyos upang mangaral tungkol kay Jesus. At ang resulta ay kahanga-hanga. Libu-libo ang naniwala at nagpabautismo.

Sa loob ng tatlumpung taon, ang mga Kristiyano ay nanirahan sa maayos na mga pangkat sa maraming bayan at lungsod, kasama na ang Roma. Ang espesyal na kaloon ng Banal na Espiritu ay gumanap sa layunin nito. Ang mga apostol lamang ang nakapagpasa ng kapangyarihan ng Espiritu sa iba sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay (Mga Gawa 8: 14-24; 2 Timoteo 1: 2). Matapos silang mamatay, at ang mga binigyan nila ay namatay, ang kapangyarihan ng espesyal na kaloob na ito ay tumigil na.

Mula noong unang siglo hanggang ngayon, wala nang iba pa ang may personal na kontrol sa Banal na Espiritu ng Diyos. Isinulat na ngayon upang ating basahin ang kumpleto, at kinasihang Bibliya; “ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus” (2 Timoteo 3:15). Wala na tayong kakailanganin pa.


3. GUMAGANA BA ANG BANAL NA ESPIRITU NG DIYOS NGAYON?

Ang Diyos ay gumagawa pa rin gamit ang Kanyang Espiritu sa pamamagitan ng pamamahala ng mga gawain sa sanlibutan. Sinabi ni Daniel sa isang hari, "ang Kataastaasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay sa kanino mang kaniyang ibigin” (Daniel 4:32). Ginagawa pa rin ito ng Diyos hanggang ngayon. Ang katapusan nito ay "maglalagay ang Dios sa langit ng isang kaharian, na hindi magigiba kailan man” (Daniel 2:44).

Gumagawa pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang Bibliya. Sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ni Cristo ay "siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya” (Roma 1:16). Maaari tayong maimpluwensyahan ng salita ng Diyos. “Ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo” (Roma 10:17). Tutulungan tayo ng pananampalataya na sundin ang mga utos ng Diyos.

Dahil ang Bibliya ay isinulat sa ilalim ng impluwensya ng Banal na Espiritu ng Diyos, ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng "Espiritu ni Cristo" (Roma 8: 9). Iyon ay, ang impluwensya ng salita ng Diyos ay makakatulong sa atin upang paunlarin ang ating mga buhay-espiritwal. Ito ay mahalaga, ngunit ibang-iba kaysa mayroong mga espesyal na kapangyarihan tulad ng mga apostol.


4. PAANO GAGAMITIN NG DIYOS ANG KANYANG BANAL NA ESPIRITU SA HINAHARAP?

Gagamitin ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu upang maisakatuparan ang Kanyang Kaharian sa sanlibutan. "Nguni't tunay, na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa” (Mga Bilang 14:21). Ito ay makakamit kapag si Jesucristo ay bumalik upang maging hari sa sanglibutan.

Gagamitin ng Diyos ang Kanyang Banal na Espirito upang bangunin ang mga patay, at bibigyan ang kanyang mga tapat na tagasunod ng buhay na walang hanggan (Juan 5:28, 29). Sa gayon, magagamit na nila ang espiritu ng Diyos tulad ng kay Jesus.

Gagamitin ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang Bibliya. Ang populasyon ng mortal, kung gayon, tulad ngayon, ay magkakaroon ng pagkakataon na tumugon dito.

Ang magandang balita ay, kung susundin mo si Jesus ngayon, mabubuhay ka magpakailanman kasama niya. Magkakaroon ka ng isang maluwalhating walang kamatayang katawan (isang hindi mamamatay) tulad ng mayroon si Jesus ngayon (Filipos 3:20, 21) Nawa'y maging matalino tayong lahat na pakinggan ang mga salita ni Jesus: "maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay” (Juan 5:25).

bottom of page