top of page

Ang Bibliya

Ang Bibliya

CBM

Saanman tayo nakatira sa Mundo, nakatira tayo sa mga bansang nahaharap sa malaking problema - terorismo, gutom, tagtuyot, ang trahedya ng AIDS. Ito ay ilan lamang sa mga problemang kinakaharap natin at ang sangkatauhan ay walang kakayahang lutasin ang mga ito.

Gayunpaman, hindi tayo nakatira sa isang mundong walang pag-asa bagkus sa isang mundong nabigyan ng dakilang pag-asa sa isang magandang kinabukasan. Ito’y magiging isang mundong puno ng kapayapaan at kasaganaan, isang mundo kung saan napagtagumpayan ang sakit at isang mundong pinamamahalaan ng isang mahusay at tamang pinuno na titiyakin ang hustisya para sa lahat.

Ito ang pinakamahalagang mensahe sa mundo; ito ang mensahe ng Bibliya tungkol sa darating na Kaharian ng Diyos sa lupa at ipinadala ito ng Diyos sa iyo.

Sasabihin sa iyo ng babasahin na ito ang tungkol sa mensaheng ito at kung paano mo matutunan ang higit pa tungkol dito.

Ano ang Itinuturo ng Bibliya

· Ang Diyos ang walang hanggang Tagapaglikha ng sansinukob. Nilikha niya ang buhay sa mundo, at ginawa ang tao sa Kanyang sariling imahe (Genesis 1:1, 27; Mga Gawa 17:24-28).

· Ang Bibliya ang kinasihang buo na Salita ng Diyos (2 Pedro 1:20, 21; 2 Timoteo 3:14-17).

· Ang mga anghel ay mga walang kamatayang nilalang na nagsasagawa ng kalooban ng Diyos (Hebreo 1:13, 14).

· Ang plano ng Diyos ay upang punan ang buong mundo ng Kanyang kaluwalhatian sa Kaharian ng Diyos sa lupa (Mga Bilang 14:21; Habakkuk 2:14).

· Ang tao (Adan) ay binigyan ng Diyos ng mapagpipilian. Maaari niyang sundin ang Diyos, at mabuhay, o sumuway sa Kanya at mamatay. Si Adan ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos. Siya ay hinatulan ng kamatayan (Genesis 3:17-19).

· Lahat tayo ay nagmula kay Adan. Dahil nagkasala siya, at namatay, lahat ng kalalakihan at kababaihan ay ipinanganak na may kamatayan. Gayunpaman, lahat tayo ay nagkasala, at nararapat tayong mamatay sa sarili nating pananagutan (Romans 3:23; 5:12; 6:23).

· Tulad ni Adan, lahat tayo ay may pananagutan para sa ating sariling mga pagkilos. Kung wala, hindi matatawag ng isang Diyos na may makatarungang pag-iisip ang ating mga maling pagkilos na ‘kasalanan’. Hindi natin masisisi ang isang supernatural na diyablo. "Ang bawat isa ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat" (Santiago 1:14-16). Sinabi ni Jesus, “Sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid…” (Mateo 15:19).

· Ang Diyos ay ang Ama ni Jesucristo. Ginamit ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu kaya’t si Maria ay "naglihi sa kanyang sinapupunan". Si Jesus ay kapwa nagmula sa Diyos (kanyang ama) at isang babae (kanyang ina) at sa gayon ang tawag sa Bibliya ay parehong Anak ng Diyos, at Anak ng tao (Lucas 1:30-35).

· Inilalarawan ng Bibliya si Jesus bilang Anak ng Diyos. Hindi ito tinatawag na Diyos na Anak. Hindi siya pantay sa Diyos. Sinabi niya, "ang Ama ay lalong dakila kay sa akin" (Juan 14:28), at "aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios" (Juan 20:17).

· Ang Banal na Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos, na gagamitin ayon sa Kanyang nais (Genesis 1: 2; Isaias 61: 1). Hindi ito isang hiwalay na tao.

· Maaaring magkasala si Jesus, ngunit hindi siya nagkasala. "Inalis niya ant kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili kaya't si Cristo ay inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami.” Sa mga sabik na naghihintay sa kanya, “sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya” (Hebreo 9: 26-28).

· Dahil sa kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos, binuhay si Jesus mula sa mga patay. Binigyan siya ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya, “Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian?” (Lucas 24:26).

· Si Jesus, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay mayroon pa ring isang pisikal na katawan. Sinabi niya kay Tomas, ang isa sa 12 mga apostoles, "idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran” (Juan 20:27).

· Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, umakyat si Jesus sa langit (Mga Gawa 1:11). Siya ay kumikilos bilang ating Panginoon at tagapamagitan (1 Timoteo 2: 5).

· Nanalo si Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, lahat ng naniniwala at matapat na sumunod sa kanya ay makakatanggap ng pagpapala ng buhay na walang hanggan (Juan 3:16; 1 Corinto 15:22; 1 Pedro 5: 4).

· Kung tayo’y masumpungang tapat, at mabigyan ng imortalidad, Si Jesus ang "magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian" (Filipos 3:21).

· Ang pagpapala ng buhay na walang hanggan ay ibibigay sa paghuhukom. Ito ay magaganap pagkatapos bumalik ni Jesus sa lupa at buhayin ang mga patay. Sinabi ni Jesus, "ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay" (Juan 5:28, 29).

· Maraming beses na sinasabi sa atin ni Jesus na siya ay babalik sa lupa. “Ang Anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel; at kung magkagayo'y bibigyan ang bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa” (Mateo 16:27).

Pansinin ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan:

a) Pagbabalik ni Jesus.

b) Pagbuhay niya sa mga patay.

c) Ang paghuhukom.

d) Pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan sa kanyang tapat na mga tagasunod.


· Sa pagdating ni Jesus, siya ay magiging "Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari" (Apoc. 17:14). Ang mga hari ay magsisiyukod sa harap niya (Mga Awit 72:11). Tinatawag ng Bibliya ang oras na ito na ‘Ang Kaharian ng Diyos’. Ang mga tapat na mananampalataya ay magiging mga walang kamatayang santo at tutulungan si Jesus na mamuno sa kanyang kaharian. Ipinangako niya na ang kanyang labindalawang apostol ay "magsisiupo sa labingdalawang luklukan, upang magsihukom sa labingdalawang angkan ng Israel" (Mateo 19:28).

· Dapat na kilalanin ng mga kalalakihan at kababaihan na sila ay makasalanan. Dapat silang naniniwala sa Ebanghelyo, magsisi at magpabautismo. Sinabi ni Jesus, "Ang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas" (Marcos 16:16).

· Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos" (Juan 14:15). Dapat nating sundin ang kanyang halimbawa ng pagsunod sa Diyos at praktikal na paglilingkod, at alalahanin siya sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng alak nang regular, "hanggang sa dumating siya" (1 Corinto 11: 23-26).

· Sa panghuli, dapat nating tandaan na pinili ng Diyos na ibunyag ang Kaniyang katangian sa mga Hudyo. Gumawa siya ng mga pangako kay Abraham, Isaac, Jacob at David at sa bansang Israel. Marami sa mga pangakong ito ay matutupad sa pagbalik ni Jesus sa lupa.

· Panoorin ang Israel! Isaalang-alang ang mga talatang ito sa Bibliya. (Genesis 12: 2,3; 13: 14-17; 2 Samuel 7: 12-16; Jeremias 23: 5-8; Ezekiel 36: 22-24; 37: 21,22).

Paano ko matutunan ang higit pa tungkol sa mensahe ng Bibliya?

Mayroong dalawang mga paraan kung paano mo ito magagawa.

Ang pinakamahalaga ay ang basahin ang Bibliya araw-araw sa iyong sarili. Manalangin sa Diyos para sa pag-unawa bago ka magbasa at sasagutin Niya ang iyong panalangin. Nais niyang mapabilang ka sa Kaniyang kahanga-hangang kaharian kapag bumalik si Cristo.

Matutulungan ka ng mga Christadelphian na maunawaan ang Bibliya sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng kursong kaugnay sa Bibliya. Ito ay isang libreng kurso at makakatulong ito sa iyo na malaman ang tungkol sa dakilang mensahe ng Diyos para sa iyo.

Tandaan - ang pag-aaral ng mensahe ng Bibliya at pagpili na sundin ang Panginoong Jesucristo ay humahantong sa buhay na walang hanggan. Ito ang pinakamalaking regalo ng Diyos sa sangkatauhan at nais Niyang tanggapin mo ito.

bottom of page