top of page

Ang Buhay ng Pamilya at Alagad ni Cristo

Ang Buhay ng Pamilya at Alagad ni Cristo

CBM

Ang Buhay ng Pamilya at Alagad ni Cristo

Nang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang panghuli niyang gawa ay ang lumikha ng lalaki at babae. Ang Kanyang ang layunin ay hindi kumpleto hangga't hindi Niya nagawa sina Adan at Eba at sinabi sa kanila na dapat magsama bilang mag-asawa, upang magkaroon mga anak upang ang sanlibutan ay mapunan ng mga tao. Ngunit kalaunan sa Bibliya ay mas matututunan natin ang tungkol dito, na dapat nilang palakihin ang kanilang mga anak upang makilala at tanggapin ang Diyos. Ang tanging nais ng Panginoon na ang lupa na puno ng anumang uri ng mga tao, Nais Niya itong mapunong mga taong maniniwala sa Kanya at igagalang Siya sa paraang nabubuhay silang sumusunod sa Kanyang mga utos. “At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae. At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa” (Genesis 1:27-28).

Sa simula pa lang, samakatuwid, ay ginawa ng Diyos ang yunit ng pamilya, isang lalaki at babae at kanilang mga anak, bilang batayang yunit panlipunan na kinakailangan para sa Kanyang hangarin. Ito ay sinadya upang maging matatag at ligtas; isang habang buhay na pakikipagsosyo sa pagitan ng dalawang mga tao upang buhayin ang mga anak upang lumaki bilang Maka-Diyos na tao. Kinumpirma ito ni Jesus sa mga salitang ito:

“Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya na lalake at babae,

at sinabi, ‘Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman’?

Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao” (Mateo 19:4-6).

Dapat nating tandaan ang dalawang mahahalagang punto ng sinabi ni Jesus:

· Ang kasal ay isang pormal na pagsasama; hindi ito kaso ng isang lalaki at isang babaeng simpleng pagpapasyang magsama. Ang anghel ng Diyos ang nagbanggit ng mga salitang ito kina Adan at Eba, pinagkaisa Niya silang dalawa.

· Ang kasal ay panghabang-buhay at dapat ang diborsyo ay mangyari lamang sa pambihirang pangyayari.

Ang Sampung Utos

Maraming taon pagkatapos sina Adan at Eba, ang Israel na bayan ng Diyos ay naging isang bansa na may malaking bilang ng mga tao. Kailangan nila ng higit pang mga tagubilin mula sa Diyos sa kung paano ayusin ang kanilang mga sarili. Ibinigay Niya sa kanila ang Sampung Utos na kasama ang dalawang batas na ito:

“Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

Huwag kang mangangalunya” (Exodo 20:12, 14).

Ang una sa mga ito ay tinawag na 'ang unang utos na may pangako’. Sa pamamagitan nito, ibig ipakahulugan ng Bibliya na kung mayroon tayong matatag na pamilya kung saan ang mga bata ay pinalaki upang irespeto at igalang ang kanilang mga magulang, at gayundin ang mga kalalakihan at kababaihan ay tapat sa kanilang asawa, kung magkagayon tayo ay magkakaroon ng matatag na mga lipunan kung saan ang mga tao ay uunlad.

Pagtuturo ng Bagong Tipan

Kinagabihan bago siya namatay ay iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad ang napakalinaw na utos. Dapat nilang ‘Ibigin ang bawat isa tulad ng pag-ibig ko sa iyo’. Si Jesus ay namatay para sa ang kanyang mga alagad; ganoon ang lawak ng pagmamahal niya sa kanila. Ang pagmamahal sa bawat isa ay nagsasangkot ng paglalagay ng ibang mga tao bago ang ating sarili, matutunan ang maging hindi makasarili sa ating buhay, at itinuturo sa atin ng Bibliya na una sa lahat natutunan nating gawin ito sa ating mga pamilya.

“Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya” (Efeso 5:25).

Sa pamilya, kung gayon, ang lalake ang pangulo at dapat mahalin ang kanyang asawa tulad ng si Cristo ang pangulo ng ecclesia at mahal niya ito. Sa pamilya samakatuwid ang asawang lalake ay dapat manguna, nagtuturo sa kanyang asawa at mga anak ng tungkol sa Bibliya, nangunguna sa pamilya sa pagbasa ng Bibliya at sa panalangin. Higit sa lahat, kailangan niyang pamunuan ng halimbawa, ang kanyang pag-uugali dapat maging katamtaman at paghinahon; dapat siya ay matapat at mapagmalasakit sa lahat ng kanyang ginagawa. Si Apostol Pablo ay sumulat ng tungkol sa mga ama at kanilang mga anak:

“Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon” (Efeso 6:4).

Ang lahat ng mga anak ay nangangailangan ng pagwawasto sa mga oras sa kanilang buhay ngunit binibigyan tayo ni Pablo ng napakalinaw na pagtuturo tungkol sa kung paano natin ito dapat gawin. Hindi tayo dapat bumugbog ng ating mga anak sa oras na gumawa sila ng maling bagay. Gumagamit si Pablo ng mga salita na nangangahulugang dapat nating gabayan silang gaya nito:

· Una, dapat tayo ang 'nagdadala sa kanila'. Walang ama ang dapat magpabaya sa kanyang anak ngunit dapat na kasangkot sa pag-aalaga sa kanila - tulad ng pagpapakain natin ng pisikal sa ating mga anak, sa gayon dapat nating pakainin sila ng salita ng Diyos.

· Kung gumawa sila ng mali kailangan nating maglaan ng oras upang ipaliwanag kung ano ang kanilang nagawa at bakit mali, tulungan sila na maunawaan na hindi nila dapat gawin itong muli.

· Kapag nabigo lamang ang pamamaraang ito, saka natin dapat parusahan sila.

Sa kanyang pagtuturo sa ecclesia sa Efeso, ipinaliwanag ni Pablo na ang ugnayan sa pagitan ng asawang lalake at ang kanyang pamilya ay dapat maging katulad ng kay Jesus at ng ecclesia. Namatay si Jesus na nag-iiwan ng kanyang halimbawa sa atin na dapat nating sundin ang mga yapak niya at dapat nating gawin ito lalo na sa ating mga pamilya.

Sinasabi din sa atin ng Bibliya ang tungkol sa mga pananagutan ng mga asawang babae sa kanilang pamilya. Dapat asikasuhin ng mga asawang babae ang kanilang mga asawang lalake para sa pamumuno ng pamilya, bawat isa ay dapat maging isang mapagkakatiwalaan at mapagmahal na kasama ng kanyang asawa; dapat silang maging magkatuwang sa kanilang buhay. 

Isang Mas Malaking Pamilya

Minsan, ang mga alagad ni Jesus ay may mahirap na desisyong gagawin. Maaaring gusto nilang magpabautismo ngunit ang kanilang mga pamilya ay tumataliwas sa kanilang napiling desisyon. Kailangan nilang magpaliwanag na ang pasyang ito ay hindi nangangahulugang mahihiwalay sila sa kanilang natural na pamilya; dapat na makita ng kanilang pamilya na ang kanilang bagong pananampalataya ay nangangahulugan na sila kumilos sa mas mabuti, mas mapagmahal na paraan kaysa dati. Pero minsan nangyayari ang paghihiwalay. Si Jesus ay nagsalita tungkol dito. Sinabi ni Apostol Pedro sa kanya; “Iniwan namin ang lahat upang sundin ka, ano ang makukuha namin sa iyo kapalit nito?”

“Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kaniya, Narito, iniwan namin ang lahat, at nagsisunod sa iyo.

Sinabi ni Jesus, ‘Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang taong nagiwan ng bahay, o mga kapatid na lalake, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa, dahil sa akin, at dahil sa evangelio,

na hindi siya tatanggap ng tigisang daan ngayon sa panahong ito, ng mga bahay, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng mga paguusig; at sa sanglibutang darating ay ng walang hanggang buhay” (Marcos 10:28-30).

Ang mga disipulo ni Jesus ay may isa pang pamilya, mga taong magkakapareho ng paniniwala at naging kanilang mga kapatid kay Cristo. Ang ecclesia ay naging kanilang pamilya, isang lugar kung saan isinasagawa natin ang pag-ibig ni Cristo, nagmamalasakit para sa bawat isa at nag-aalaga sa bawat isa habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Walang pagsasakripisyong ginagawa natin sa buhay na ito ang nangangahulugan ng anupaman kapag nakita natin ang katiyakan ng walang kamatayang buhay sa pamilya ng Diyos pagbalik ni Jesus.

Mga Disipulong Walang asawa

Hindi lahat ay nabiyayaan ng asawa o mga anak. Ang pagiging isang solong tao ay maaaring maging napakalungkot. Ngunit sinabi ng Diyos na ‘Nagtatakda Siya ang nag-iisa sa mga pamilya at ang salitang ‘Pamilya’ ay nangangahulugang isang tahanan. Ang ecclesia ay magiging isang tahanan ng pamilya sa mga may pangangailangan at ang mga nabiyayaan ng asawa at anak ay dapat gumawa ng higit na pagsisikap upang alagaan ang mga taong mag-isa.


Buod:

Sa iyong pamilya:

· Mahalin ang mga kasapi ng iyong pamilya at ilagay sila sa unahan – Ibinigay sila ng Diyos sa iyo.

· Maging isang matapat at mapagmahal na asawa.

· Turuan sila ng Ebanghelyo.

· Magbasa at manalanging magkasama

· Maging isang mapagmahal at gumagabay na magulang sa iyong mga anak

· Tratuhin ang iyong mga kapatid sa ecclesia sa parehong paraan. Ibinigay din sila ng Diyos sa iyo.

bottom of page