top of page

ANG DARATING NA KAHARIAN NG DIYOS

ANG DARATING NA KAHARIAN NG DIYOS

BILANG 20

❖ Nang magsimulang ipangaral ni Jesus ang ebanghelyo ng kaligtasan, na naghintay ng tatlumpung taon bago siya nagsimula sa kanyang ministeryo, ang kanyang mensahe ay tungkol sa Kaharian ng Diyos. Sinabi Niya: “Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos! Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang Magandang Balita!” (Marcos 1:15).

❖ Nang tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod kung paano pinakamahusay na paglingkuran ang Diyos, inilahad niya ang unang bahagi ng kanyang pahayag sa mga salitang ito: "Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito" (Mateo 6:33).

❖ Nang maglaon sinabi ni Jesus kay Nicodemo na "malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos" (Juan 3: 5).

❖ Nang mangaral si apostol Felipe sa Samaria, kung saan binautismuhan niya ang maraming mga bagong mananampalataya, sinabi ng Bibliya na: "Ngunit nang sumampalataya sila nang ipangaral ni Felipe ang Magandang Balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesu-Cristo, nagpabautismo ang mga lalaki't babae” (Mga Gawa 8:12).

Malinaw na ang Kaharian ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang aral ng Bagong Tipan at kailangan nating bigyang pansin ng detalyado, dahil binibigyan tayo ng Bibliya ng maraming iba't ibang mga ideya tungkol sa kung ano ang magiging kaharian ng Diyos.


Ipinapanumbalik ang Paraiso

Ang Hardin ng Eden, halimbawa, ay isang paglalarawan ng kung ano ang mundo noong ang Diyos ay may isang "hari" na namumuno sa Kanyang nilikha. Sinabi Niya kina Adan at Eba na "Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit" (Genesis 1:26). Kapag nakamit nila iyon - kung nakontrol nila ang kanilang sarili at nagkaroon ng kapamahalaan o namuno sa lahat ng ginawa ng Diyos - hindi tayo makakaranas ng lahat ng mga paghihirap na kinakaharap natin ngayon. Ngunit, tulad ng nakita natin, nawalan ng kontrol si Adan. Hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo at ang kapamahalaan ay maaaring makuhang muli. Si Jesus ay nagtagumpay kung saan nabigo si Adan - iyon ang turo ng Roma 5.


Nanirahan sila sa Paraiso hanggang sa ipatapon sina Adan at Eba at iyon ay isang sulyap sa uri ng mundo na inihanda ng Diyos para sa kalalakihan at kababaihan - isang hudyat sa kung paano ang mga bagay-bagay kapag ang Paraiso ay naibalik. Matatandaan mo na nang sabihin ng Panginoong Jesus sa magnanakaw kasama niyang mamatay na maaalala niya talaga siya pagdating sa kanyang kaharian, ginamit niya ang mga salitang ito: "Isasama kita ngayon sa Paraiso" (Lucas 23:43). Ito ay isang malinaw na pahiwatig na ang paparating na kaharian ay talagang magiging mayabong at mabunga tulad ng Hardin ng Eden. Kaya't hindi nakakagulat nang ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng isang paglalarawan sa mga darating na kaganapan; inilarawan niya ang oras kung kailan siya maghahari sa mundo sa mga sumusunod na pahayag:

“Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay-buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punongkahoy na nagbibigay-buhay. Ito'y namumunga ng labindalawang (12) uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod...Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay(Apocalipsis 22:1-3,14).

Ito ang bagong kalagayan ng mga gawain na magmumula sa langit patungo sa lupa, tulad ng paglalarawan dito ng Apocalipsis 21, at ito ay itinatanghal bilang Hardin ng Eden na naibalik. Tulad ng mga ilog sa Eden na dumaloy upang matubigan ang mundo, at isang puno ng buhay, sa gayon ang mga sangkap na iyon ay kasama sa paglalarawan na ito ng isang naibalik na ugnayan sa Diyos. Sa panahong ito ang kaayusang ito ay magbibigay pakinabang sa mga bansa sa mundo, na ngayon ay nangangailangan ng paggaling mula sa mga henerasyon ng pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Kung saan naging dahilan na ang puno ng buhay ay hindi magagamit, ang buhay na walang hanggan ay mapupuntahan ng lahat ng taong ang mga kasalanan ay pinatawad, dahil sa kanilang ugnayan sa Panginoong Jesus.


❖  Masaganang Bunga

Isinumpa ng Diyos ang mundo dahil sa kasalanan ni Adan kung kaya, hanggang ngayon, hindi pa rin nito nakakamit ang orihinal na pagiging mabunga at pagkamayabong nito. Inilarawan ni Pablo ang mundo, gamit ang salita ng paglalarawan, na parang dumadaing ito sa pagkabigo at sa pag-aasam, na nais na makalaya sa mga kasalukuyan nitong limitasyon. Magbubunga ito ng mga damo at tinik, at ang sangkatauhan ay kailangang magsumikap upang umani mula sa lupa. Ngunit sa darating na panahon lahat ng iyon ay magbabago at maraming mga talata sa Banal na Kasulatan na naglalarawan ng masaganang bunga na magiging resulta ng pagdating ng hari at ng mga kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Kung isasaisip mo na ang Israel ay higit sa pang-agrikulturang ekonomiya, malalaman mo kung bakit ang kahulugan ng mga paglalarawang ito ay napakahalaga sa kanila. Narito ang mga talatang pagpipilian:

“Sa lupai'y sumagana nawang lagi ang pagkain; ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim at matulad sa Lebanon na mauunlad ang lupain. At ang kanyang mga lunsod, dumami ang mamamayan, sindami ng mga damong tumubo sa kaparangan” (Mga Awit 72:16).;

Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang; mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga Bundok ng Lebanon at mamumunga nang sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh” (Isaias 35:1-2);

Aking aaliwin ang Jerusalem; at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lunsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng Halamanan ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri, ang awitan at pasasalamat para sa akin” (Isaias 51:3);

Sa halip na mga tinik, kahoy na mayabong ang siyang tutubo; sa halip na dawag, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y parangal kay Yahweh, walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa” (Isaias 55:13);

Kayo naman, mga bundok ng Israel, payabungin na ninyo ang inyong mga sanga at pamungahin nang sagana para sa bayan kong Israel sapagkat uuwi na sila rito...Pamumungahin kong mabuti ang inyong mga punongkahoy at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin upang hindi na kayo hamakin ng kapwa ninyo bansa dahil sa taggutom na inyong dinanas...ay sasabihin nila, ‘Ang lugar na ito'y dating tiwangwang ngunit ngayo'y parang hardin ng Eden. Ang mga lunsod na wasak at walang tao, ngayon ay may nakatira na, muling nakatayo at naliligid ng muog’” (Ezekiel 36:8,30,35);

“Sinabi rin ni Yahweh, ‘Darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas; at maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak, at masaganang aagos sa mga burol’. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lunsod na nawasak, at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon” (Amos 9:13,14).


Nagwakas na Pamumuno

Ang isang kalalabasan ng naturang pagiging mabunga ay magkakaroon ng masaganang pagkain. Ang kagutom ay magiging isang bagay sa nakaraan. Bagamat ngayon wala pang isa ang may tunay na impluwensya upang pangalagaan ang pinaka pinagkaitan sa lipunan, sa darating na panahon ay magkakaroon ng isang hari na nagmamalasakit sa kanila at sisiguraduhin na ang kanilang mga interes ay protektado at natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Inaasahan ni Haring David kung ano ang makakamtan ng kanyang kahalili - isang taong magiging mas dakila kay Solomon na kanyang anak - nang sabihin niya ito:

“Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap; at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak...Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan, mga taong mahihirap; sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag; sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak” (Mga Awit 72:4,12-14).


Ang isa pang kalalabasan ng isang hari na nagmamalasakit sa mga tao ay ang makakaya nilang mamuhay nang ligtas at maligaya. Hindi sila mawawala sa mga giyera, isasama sa mga kampo ng mga refugee, o tatakutin man ng isang sundalo. Sa halip ang mga tao ay mabubuhay sa kapayapaan at masisiyahan sa mga bunga ng kanilang paggawa.

Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginawa'y iba ang tumira. Sa tanim na halama'y iba ang nakinabang. Tulad ng punongkahoy hahaba ang buhay ng aking mga hirang, lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Anumang gawaing paghirapan nila'y tiyak na magbubunga, at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila; pagpapalain ko ang lahi nila, at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin, at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid, ang asong-gubat at tupa, ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag at wala nang masama sa banal na bundok. Sa Bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama” (Isaias 65:21-25).

Sa halip, bawat tao'y mamumuhay nang payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila, sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat” (Mikas 4:4);

Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kaibigan upang magsama-sama sa ubasan ninyo at sa ilalim ng inyong mga punong igos” (Zacarias 3:10).


Ang pag-upo sa ilalim ng isang puno ng ubas o isang puno ng igos ay maaaring hindi ang ating agarang ideya ng isang tahimik at nakakarelaks na gabi, ngunit kapag ang mga salitang iyon ay unang binigkas o nasulat, malamang ay nais nilang maihatid mismo ang ideyang iyon: ng isang taong nakatira nang magkasama sa kapayapaan at kasaganahan. Sapagkat madalas na sa oras ng giyera ang mga pangangailangang ito ang unang hahanapin, kaya't naging kawikaan ito upang ilarawan ang isang mahaba at masayang panahon ng patuloy na kaunlaran.


Ipinanumbalik ang Jerusalem

Sinasabi sa atin ni Isaias ang higit pa sa maaaring una nating napagtanto, sapagkat ang kanyang pagsangguni sa "banal na bundok" (65:25) ay nangangahulugang iisang lugar lamang - ang Jerusalem. Ang lungsod na ito, na itinayo sa isang mabundok na lugar ay ang sentro ng layunin ng Diyos; ito ang lugar na pinili ng Diyos sa lahat ng mga lugar sa lupain ng Israel bilang lugar ng Kanyang templo at sentro ng banal na pamahalaan. Doon naghahari ang mga hari para sa Diyos. Dito sa lugar na ito ang dako ng itinalagang hari ng Diyos - ang Panginoong Jesucristo - ay babalik upang mamuno. Ang Jerusalem ay nakalaan na maging sentro ng pamahalaang pandaigdigan: ang kabiserang lungsod ng Kaharian ng Diyos kapag naipanumbalik ito sa mundo.

Ang mga naunang talata mula sa Isaias 65 ay nagsisimula sa mga salitang ito:

Ang sabi ni Yahweh: ‘Ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit; ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking ginawa, ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya, at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Doo'y wala nang pagtangis o panaghoy man. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay, lahat ng titira roon ay mabubuhay nang matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong sandaang taon na, at ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa’” (Isaias 65:17-20).


Ito ay isa lamang sa napakaraming mga talatang naglalarawan sa maluwalhating hinaharap ng Jerusalem kapag naibalik ang kanyang kapalaran at tumigil ang mga kasalukuyang problema. Narito ang ilan sa mga salitang-larawan:

Dakila si Yahweh, dapat papurihan, sa lunsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang Bundok ng Zion, tahanan ng Diyos ay dakong mataas na nakalulugod; bundok sa hilaga na galak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob.” (Mga Awit 48:1);

Sa taluktok mong mataas, bakit kinukutya wari yaong bundok na maliit na ang Diyos ang pumili? Doon siya mananahan upang doon mamalagi” (Mga Awit 68:16);

Sa Bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lunsod, ang lunsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lunsod ng Diyos: (Selah)” (Mga Awit 87:1-3);

Mawawala ang liwanag ng araw at buwan, at maghahari si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, sa Bundok ng Zion, at sa Jerusalem. Doo'y mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, sa harap ng mga pinuno ng bayan” (Isaias 24:23);

Masdan mo ang Zion, ang pinagdarausan natin ng mga kapistahan! Masdan mo rin ang Jerusalem, mapayapang lugar, magandang panahanan. Ito'y parang matatag na toldang ang mga tulos ay nakabaon nang malalim at ang mga lubid ay hindi na kakalagin. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay ihahayag sa atin. Maninirahan tayo sa baybayin ng malalawak na ilog at batis na hindi mapapasok ng sasakyan ng mga kaaway. Sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamamahala, at siya rin ang haring magliligtas sa atin” (Isaias 33:20-22);

Gumising ka Jerusalem, magpanibagong-lakas ka! O banal na lunsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan, sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok diyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos...Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem; sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan;iniligtas na niya itong Jerusalem” (Isaias 52:1,9);

Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi niya nakakamit ang kaligtasan; hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sulong nagliliyab...Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos...Naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem; hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako, upang hindi niya ito makalimutan. Huwag ninyo siyang pagpapahingahin hanggang hindi niya naitatatag muli itong Jerusalem; isang lunsod na pinupuri ng buong mundo” (Isaias 62:1,3,6-7).


Naibalik ang Kaharian ng Diyos

Ang isang sulyap sa mga sipi na iyon ay magpapaliwanag kung bakit inaasahan ng mga agarang tagasunod ng Panginoong Jesus na itaguyod niya ang kaharian ng Diyos sa lupa doon at noon. Napakaraming sipi sa Lumang Tipan ang nagsasalita tungkol sa maluwalhating hinaharap ng Jerusalem, kapag ang isang hari ay naghari sa trono ni David sa lungsod na itinatag niya bilang kabisera ng Israel. Nang si Jesus ay nagpakita, at ipinahayag na siya ang pinakahihintay na Mesiyas, tila halata sa marami na darating na ang oras na tutuparin ng Diyos ang Kanyang sinaunang mga pangako:

➔ Inihula ng mga propeta ng Diyos ang pagpapanumbalik ng kaharian. Sinabi nila ang mga bagay tulad ng: "At tungkol naman sa iyo, burol ng Zion, kung saan binabantayan ng Diyos ang kanyang bayan gaya ng isang pastol, ikaw ay muling magiging sentro ng kaharian katulad noon" (Mikas 4:8);

➔ Ipinahayag iyon ni Jesus nang - talatang nagmula sa Awit 48 - sinabi niya: “huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito'y trono ng Diyos;o kaya'y, ‘Saksi ko ang lupa,’ sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito'y lungsod ng dakilang Hari” (Mateo 5:34,35);

➔ Ang mga taong nakaabang sa mga lansangan nang pumasok si Jesus sakay ng isang asno, ay tiyak na inasahan na ito na ang panahon, sapagkat sinabi nila, “Pagpalain ang malapit nang itatatag na kaharian ng ating amang si David! Purihin ang Panginoon sa Kataas-taasan!” (Marcos 11:10) at “Pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit! Papuri sa Kataas-taasan!” (Lucas 19:38) ;

➔ Inasahan ng mga disipulong mahigit tatlong taon na naging malapit kay Jesus ang madaling pagpapanumbalik. Bago umakyat si Jesus sa langit tinanong nila siya: “Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?” (Mga Gawa 1:6);

➔ Hindi sila pinagsabihan ni Jesus dahil sa kanilang maling pagkaunawa kundi sumagot lamang na ang kanila, “Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon” (Mga Gawa 1:7);

➔ Itinuro ng mga apostol, na isinugo upang ipangaral ang ebanghelyo, na darating ang panahon na ipanunumbalik ang kaharian: “Kaya nga, magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Cristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una” (Mga Gawa 3:19-21);

➔ Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga Taga Roma, sa mga kapitulo 9-11, na ang layunin ng Diyos ay hindi pa natutupad sa mga Judio at, sa tamang panahon, “Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel; tulad ng nasusulat: ‘Magmumula sa Zion ang Tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan.’ Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang Magandang Balita, sila'y naging kaaway ng Diyos, at kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno” (Roma 11:26-28).


Ang Kaharian ng Diyos sa Lupa

Nawalan ng kontrol si Adan at pinalayas mula sa Paraiso at maraming henerasyon pa kalaunan bago inalok ng Diyos ang sangkatauhan ng isa pang pagkakataon na gamitin ang pamamahala at patakaran para sa Kanya. Ang alok na iyan ay ginawa sa mga inapo nina Abraham, Isaac at Jacob – sa bansa ng Israel na tinubos ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egipto. Maaaring dumating ito bilang isang bagay na nakakagulat, kung ito ay isang bagong ideya sa iyo, ngunit itinuturo sa Biblia na ang Kaharian ng Diyos ay minsang umiiral sa lupa.

Upang bumuo ng isang kaharian kailangan mo ng mga tao, lupain, batas at hari. Nang baybayin ang batas ng Diyos sa bagong bansa ng Israel, sa pag-asam sa kanilang pagpasok sa lupang pangako, ipinahayag ng Diyos na sila ay magiging napakaespesyal na bayan – isang kaharian ng mga saserdote:

Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal.’ Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita” (Exodo 19:5,6).

Ang Diyos ang kanilang hari noon at nanatili Siyang may kapamahalaan sa loob ng maraming taon. Noong una naroon si Moises at pagkatapos ay pinamunuan ni Josue ang bansa; pagkatapos ay may paminsan-minsang pagliligtas, na tinatawag na mga hukom. Noong mga araw na si Samuel ay namamahala na, humiling ang mga tao ng hari, gaya ng ibang mga bansa sa paligid nila, kung saan sinabi ng Diyos na sila, sa katotohanan, ay tumatanggi sa Kanyang lubos na pamumuno:

Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, ‘Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila” (1 Samuel 8:7).


Magkagayunman, inutusan ng Diyos si Samuel na humirang ng isang tao bilang hari at nagsimulang magtagal sa monarkiya sa Israel na tumagal nang mga 450 taon, bagama't walang hindi naging problema nito. Ang unang hari, si Saulo, ang namuno sa bansa sa paraang lumikha ng kaguluhan at panloob na kahirapan at pinahintulutan ang mga kaaway na makontrol ang maraming bahagi ng lupain. Ang kanyang kahalili ay si Haring David; binaligtad niya ang mga bagay-bagay at nagtatag ng isang bansang nakasisiya sa Diyos nang may lubos na paggalang. Pinamunuan niya bilang hari ng Diyos, na nauunawaan na kailangan niyang mamuhay ayon sa mga batas ng Diyos at hinihikayat ang bansa sa pagsamba sa Diyos at sa katapatan. Siya ay mas naging makadiyos na pinuno, ngunit malaki rin ang nagawa niya sa politika. Sinakop ni David ang mga Filisteo at sinubok ang mga ito, at pagkatapos ay pinalawak ang teritoryo ng Israel upang magkaroon ng matatag na teritoryo. Lumikha siya ng isang matatag na ekonomiya at naglagay ng magandang sistema ng administratibo.


Pinamunuan ni David ang kaharian ng Diyos, bagamat hindi ito sa kanya, at alam niya iyan. Ang batas na sinikap niyang sundin ay ang batas ng Diyos, at siya ay masunurin dito tulad ng kanyang mga tagasunod. Kinailangan niyang gawin ang ilang bagay at ipagbawalang-bahala ang iba pang mga bagay; tingnan, halimbawa, sa Deuteronomio kapitulo 17, mga talata 14-20. Kung siya, at ang kanyang mga kahalili, ay nanatiling tapat at masunurin sila ay maaaring magpatuloy bilang mga hari. Kung tatalikuran nila ang batas ng Diyos ang kanilang trono ay babawiin. Iyon ang mga kondisyong pinahintulutan ng Diyos sa maghahari sa Kanyang Kaharian bilang Kanyang mga kinatawan sa lupa.


Mga Kondisyon sa Tipan

Nang makipagtipan ang Diyos kay David, na nangangako sa kanya na patuloy siya at ang kaniyang mga kahalili na uupo sa trono, ang mga kundisyon ay dapat silang patuloy na maging tapat sa Diyos at sundin ang batas ng Diyos. Wala silang karapatang magpatuloy nang habang panahon anuman ang kanilang pag-uugali. Para bang ang panginoong maylupa ay nagbigay ng karapatan sa paggamit ng kanyang pag-aari sa ilang kondisyon na kung saan, kung ito ay malabag, ay nangangahulugan na ang pag-uupa ay darating sa katapusan.

Ito ang batayan ng pagtira ng Israel sa lupain, at tulad ito ng para sa mga hari, katulad ng ganap na pagkaunawa ni David. Alam niya na ang kanyang luklukan ay trono ng Diyos; sapagkat nang oras na para italaga ang kanyang kahalili, ito ay hinirang ng Diyos hindi sa kanya at ang Diyos ang pumili ng isa sa kanyang mga bunsong anak na lalaki, si Solomon. Sa ganitong paraan naitala ang paghirang na iyon:

Binigyan ako ni Yahweh ng maraming anak at mula sa kanila, si Solomon ang pinili niya upang umupo sa trono ng Israel, ang kaharian ni Yahweh. Ang sabi niya sa akin, ‘Ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking Templo, sapagkat siya ang pinili kong maging anak, at ako naman ang magiging ama niya. Patatatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung patuloy niyang susundin ang aking mga utos at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon.’ Kaya nga, sa harapan ng buong Israel na bayan ni Yahweh, at ng Diyos na ngayo'y nakikinig, inaatasan ko kayo na sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos ninyong si Yahweh upang manatiling sa inyo ang masaganang lupaing ito at maipapamana naman ninyo sa inyong mga salinlahi magpakailanman. ‘At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya nang buong puso at pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman” (1 Cronica 28:5-9).

Ito ang "sa trono ng Israel, ang kaharian ni Yahweh..." na si Solomon at ang lahat ng kanyang mga kahaliling uupo at, kung sakaling hindi natin nakuha ang detalyeng iyon sa unang pagkakataon, inulit upang bigyang-diin ang ilang talatang kasunod:

Mula noon, umupo si Solomon sa tronong itinatag ni Yahweh bilang kahalili ng kanyang amang si David. Naging matagumpay siya at sumunod sa kanya ang buong Israel” (1 Cronica 29:23).

Ang pangunahing responsibilidad ng hari ay panatilihing sumasampalataya; dapat siyang maging tapat at akayin ang mga tao sa mga landas ng kabutihan. Si Haring David ay napakagandang halimbawa ng hinihingi ng Diyos. Maaaring sila ay naging mga pulitiko, mahusay na mga tagapangasiwa, matalino at mahusay na mga indibidwal; ngunit ang pagsusuri ng indibiduwal na mga hari ay sumusunod sa gayon ding huwaran sa buong talaan ng kasaysayan. Sila man ay tama sa paningin ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan, o hindi. Iyon ang mahalaga, at karamihan ay hindi nila ito ginawa. Nang mamatay si Haring Solomon, siya ay pinalitan ng isang hangal na anak na lalaki, si Rehoboam, na hindi pinansin ang mga bagay-bagay at hindi pinansin ang matalinong payo, na nagbunga ng isang nahating kaharian.


Ang mas malaking kaharian ng Israel sa hilaga ng lupain ay nagkaroon ng sumunod na napakasasamang hari at kalaunan ay napabagsak ang kaharian, ang huling hari ay pinatay at ang mga tao ay pinatapon sa Asiria. Iyon ang katapusan ng kahariang iyon magpakailanman. Ang mas maliit na kaharian ng Juda, kasama ang hari na naghahari sa Jerusalem, ay lalong naging mas mabuti tulad ng ilang matatapat na hari na sumunod sa halimbawa ni David. Ngunit may mas masasamang hari kaysa mabubuting hari at kalaunan ay nakipagtipan ang Diyos sa kanila.

Ang ikalabingsiyam at huling hari ay isang lalaking nagngangalang Zedekias, na naghari sa mahihirap na panahon. Hinikayat siyang maging tapat at ang Diyos ay naglaan sa kanya ng espirituwal na tulong at patnubay mula sa isa sa Kanyang mga dakilang propeta – Jeremias. Ngunit hindi gaanong napansin ni Zedekias ang ipinagawa sa kanya ng Diyos. Sa malayong Babilonia, ipinahayag ng isa pang propeta ang huling paghuhukom ng Diyos sa hari na nagpasimula ng tipan kung saan siya at ang kanyang mga inapong umupo sa trono:

At ngayon, masamang pinuno ng Israel, dumating na rin ang iyong oras, ang pangwakas na parusa sa iyo. Akong si Yahweh ang maysabi nito: Hubarin mo na ang iyong turbante at korona. Mababaligtad na ang dating katayuan: ang hamak ay dadakilain at ang mga namamahala ay aalisin sa tungkulin. Lubusan kong wawasakin ang lunsod sa pamamagitan ng taong pinili ko upang magsagawa nito” (Ezekiel 21:25-27).


Ang Hinirang na Tagapagmana ng Diyos

Iyon ang katapusan ng kaharian ng Diyos na umiral sa mundo mula nang sagipin ng Diyos ang Israel mula sa Egipto. Pinamunuan Niya sila bilang hari, nang tuwiran at di-tuwiran. Wala nang mga hari "hanggang sa siya ay pumarito". Balang-araw papahiran ng Diyos ang kahalili sa trono ni Haring David sa Jerusalem at mamumuno siya para sa Diyos sa ipinanumbalik na Kaharian ng Diyos sa lupa. Siya ang magiging Mesiyas, ang pinahiran ng langis – na kung saan ang salitang Griyego na "Cristo" ang talagang kahulugan. Kaya nga nang isilang ang Anak ng Diyos kay Maria ang mga sinaunang pangakong ito ay tinukoy bilang mga bagay na nasa bingit ng katuparan.


Noong araw inihula ng propetang si Isaias ang birheng pagsilang at ang katungkulan ng Anak na isisilang:

Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel” (Isaias 7:14, na tinukoy sa Mateo 1:23);

Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat” (Isaias 9:6,7).

Ang anghel na si Gabriel ang nagsabi kay Maria na ang kanyang Anak ang magdadala ng katuparan sa lahat ng pangakong ito. Sinabi niya sa kanya:

“Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan.’ ‘Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?’ tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, ‘Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging Anak ng Diyos’” (Lucas 1:30-35).


Prinsipe ng Kapayapaan

Ang darating na hari ay mamumuno para sa Diyos sa Jerusalem, tulad ng iba pang mga kahalili ni David, at makagagawa ng higit pa sa mga nagawa niya. Si Haring Jesus ang mamamahala sa sanlibutan mula sa Jerusalem. Ang dating kabiserang lungsod ng isang maliit na maliit na bayan ay ang magiging kabiserang lungsod ng daigdig, tulad ng inihula ng mga propeta ng Diyos noong araw:

Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at sa Jerusalem: Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng Templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok, at mamumukod sa lahat ng burol, daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito: ‘Umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa Templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan; at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ni Yahweh.’ Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao; kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak, at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansa'y di na mag-aaway at sa pakikidigma'y di na magsasanay” (Isaias 2:1-4);

Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh; siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Rimon, sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin, sa lugar ng dating pintuan, hanggang sa pintuan sa sulok, mula sa bantayan ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas sa hardin ng palasyo. Mapupuno ito ng mga mamamayan, at hindi na ito isusumpa pang muli. Ito'y paghaharian na ng kapayapaan” (Zacarias 14:9-11);

At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya't umunlad kailanpaman. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak, mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat. Sa harap niya ay susuko mga taong nasa ilang; isubsob nga sa lupa, lahat ng kanyang kaaway. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Etiopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya, mga bansa'y magpupuri't maglilingkod sa tuwina” (Mga Awit 72:7-11);

Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na Tapat at Totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma...basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay ‘Salita ng Diyos.’ Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit, na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: ‘Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon’” (Apocalipsis 19:11-16).


Ito ang magiging pamahalaan ng Diyos sa mundo. Gagamitin ito sa kabutihan, hindi sa kaluwalhatian ng tao, ni sa pagsusulong ng kanyang kadakilaan at kadakilaan. Ang hari ay maghahari sa kabutihan at ang mundo ay labis na pagpapalain dahil dito. Sa loob ng isang libong taon magpapatuloy ang paghahari ng Panginoong Jesus hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ang mortal na populasyon ng mundo na makita ang mga pagpapalang nagmumula sa pagsunod sa batas ng Diyos.

At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Cristo sa loob ng sanlibong (1,000) taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang sanlibong (1,000) taon.” (Apocalipsis 20:4,5).


Ang libong taong paghahari ng Panginoong Jesus ay kilala bilang Milenyo at ito ang magiging pinakamahusay na libong taon sa kasaysayan ng mundo hanggang ngayon. Yaong mga may pribilehiyong maranasan ang panahong iyon ay magkakaroon ng pagkakataong makita ang darating na Prinsipe ng Kapayapaan na pamamahalaan ang mundo, unti-unting supilin ang mga digmaan nito at magtatag ng tunay na kapayapaan. Sa paglipas ng panahon matututunan ng mga bansa ng mundo ang kapayapaan at mauunawaan ang mga alituntunin ng tunay na pagsamba at ang tunay na kagalakang dulot ng pamumuhay. At ang bansang Judio ay magkakaroon ng mahalagang bahaging gagampanan sa Kahariang iyon, dahil ang layunin ng Diyos sa kanila ay hindi pa kumpleto, tulad ng ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang Sulat sa mga Taga Roma.


Mga Bagay na Babasahin

➔ Ang Mga Awit 72 ay isinulat ni Haring David bago siya namatay at inasam nito ang isang hari na balang-araw ay uupo sa kanyang trono sa Jerusalem. Si David ay pinalitan ni haring Solomon, ngunit ang Awit na ito ay tungkol sa panahon na maghahari si haring Jesus mula sa Jerusalem.

➔ Inilarawan sa Isaias 35 ang panahon na ang bayan ng Diyos ay titipunin sa Jerusalem. Binanggit nito ang "walang hanggang kagalakan", na isang magandang paglalarawan ng magiging kaharian ng Diyos para sa mga taong may pribilehiyong maranasan ito.


Mga Katanungang Sasagutin

20.1 Nang umakyat na si Jesus sa langit mula sa Bundok ng mga Olibo, malapit sa Jerusalem, may itinanong sa kanya ang kanyang mga disipulo. Pagkatapos ay sinabihan sila ng dalawang mahahalagang bagay, ang isa ay kay Jesus at ang isa ay sa isang anghel. Ano ang sinabi sa kanila at bakit mahalaga ang lahat ng bagay na iyon? (Ang Mga Gawa 1:1-11; Zacarias 14:1-4).

20.2 Sinasabi sa atin ng mga propeta ang tungkol sa pagdating ng hari at ng Kanyang kaharian. Basahin ang Mikas kapitulo 4 at pagkatapos ay ilista ang mga sinabi ng propetang si Mikas tungkol sa hinaharap ng Jerusalem at sa Kaharian ng Diyos kapag muli itong itinatag sa lupa.

bottom of page