Ang Kahalagahan ng Panalangin

Ang Kahalagahan ng Panalangin

CBM

1. BAKIT AKO MANANALANGIN?

Sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay "nararapat na palaging manalangin at huwag mawalan ng loob” (Lucas 18: 1). Bakit? Dahil ang resulta ng pagdarasal para sa mga mananampalataya ay makapangyarihan at nakapagbabago ng buhay. Sinabi ni Apostol Pablo na " Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin.…ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.” (Filipos 4: 6-7). Isipin mo yan. Walang pagkabalisa! Kapayapaan ng isip!

Gaano karaming mga tao ang alam mo na nasisiyahan sa ganyang mga biyaya? Gayunpaman, sa pamamagitan ng panalangin, maaari itong mapasainyo.

Nais ng Diyos na tulungan tayo sa bawat aspeto ng ang ating buhay. “Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Juan 3:16). Paanong ang isang mapagmahal na Ama ay ayaw makarinig ng panalangin ng mga naniniwala? Imposible! Gayunpaman, “ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap” (Hebreo 11: 6).

Isang bagay ay tiyak sa buhay na ito. Tayo ay mamamatay. Kung nais nating mabuhay magpakailanman, gaya ng pangako ng Diyos na maari nating makamit, dapat nating aminin na kailangan natin Siya. Hindi natin maililigtas ang ating mga sarili. Ang panalangin ay isang napakahalagang paraan ng pagpapakita na tayo naniniwala sa katotohanang ito. Lahat tayo ay nakakaranas paghihirap. Marami tayong problema at nais nating malaman ang kahulugan ng buhay. Kailangan nating manalangin sa maraming kadahilanan.

2. ANO ANG IYONG IPAPANALANGIN?

Maaari ba nating ipagdasal at makuha ang lahat natin gusto? Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Jesus na "Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan” (Mateo 7: 7). Si Juan ay nagsabi din naman na "anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya" (1 Juan 3:22).

Gayunpaman, ang mabuting mag-aaral ng Bibliya ay palaging nagbabasa nang maingat. Sa Mateo 6: 32-33 si Jesus ay nagsabi sa atin na dapat nating tanggapin ang Diyos bilang ating makalangit na Ama. Gayundin, sinabihan tayo dapat hahanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kaya, dapat ang hinihiling natin sa panalangin ay may gabay ng mga maka-Diyos na alituntunin.

Sumasang-ayon dito si Juan. Sinabi niya, “Anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin” (1 Juan 3:22). Ang katanggap-tanggap na panalangin ay may mahahalagang kondisyon! Ang unang gintong panuntunan ng pagdarasal ay dapat na tanungin kung ito’y “ayon sa kaniyang kalooban” (1 Juan 5:14). Pagkatapos ay dapat tayong “magkaroon ng mga kahilingan na ating hiniling mula sa kanya”.

Kung nais nating baliin ang ating sariling kagustuhan sa kalooban ng Diyos, diringgin Niya tayo. Si Jesus, ang ating dakila halimbawa sa lahat ng mga bagay, ay ginawang sariling kaloon ang kalooban ng Diyos. Sinabi niya, “Hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin” (Juan 5:30).

Kung sa inyong mga panalangin ay hinahanap niyo ang inyong sariling ninanais, "Kayo'y nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagka't nagsisihingi kayo ng masama” (Santiago 4: 3). May mga tama at maling bagay na hinahangad sa panalangin.

Ang pagkakaroon ng banal na prinsipyo ng pagtatanong "ayon sa kanyang kalooban" sa iyong isip, magagawa mo humiling nang may kumpiyansa ng:

· Darating ang kaharian ng Diyos sa lupa (Mateo 6:10).

· Isang lupa na napuno ng kapayapaan pagdating ni Jesus (Zacarias 9:10).

· Buhay na walang hanggan para sa mga tapat na mananampalataya sa pagbabalik ni Jesus upang buhayin ang mga patay (Juan 6:40).

· Ang espirituwal na kalusugan ng iba (Efeso 6:18).

Tutuparin ng Diyos ang mga panalangin na ito sapagkat ito ang kanyang plano upang makamit ang mga layuning ito.

Tama bang manalangin tungkol sa ating mga alalahanin bilang tao kung hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa isang partikular na bagay? Oo. Ang gayong mga panalangin ay maaaring tungkol sa ibang tao o maaaring maging tungkol sa ating sarili. Maaring nagkakaroon ka ng karanasan ng mga paghihirap, at ang ilan sa mga ito ay: mahinang kalusugan, mga pagpipilian sa karera, personal na relasyon, kawalan ng trabaho, pamilya, mga isyu sa trabaho, pisikal o mga problema sa pag-iisip.

Kaya, ano ang dapat mong hilingin sa ganiyang usapin? Alam mo kung ano ang gusto mo, ngunit iyon ba ang kalooban ng Diyos? Dapat mo bang tanggapin ang alok ng isang mas magandang trabaho kung ito ay nangangahulugang hindi mo makikita ang iyong pamilya ng madalas? Kung ikaw ay walang asawa, dapat bang ipagdasal na ikaw ay magka-asawa? Dapat ipanalangin na ang iyong anak na babae ay hindi magpakasal sa lalaking mahal niya dahil iniisip mo na hindi siya mabuti para sa kanya? Mga problema, problema!

Kilalanin na maaaring mayroong pagkakaiba sa pagitan ng iyong sariling lalim ng pagnanasa, atkung ano ang pinakamahusay para sa iyo sa espiritwal. Nalalaman mo lamang ang bahagi ng kuwento; alam ng Diyos ang kabuuan at lahat ng ito. Sa huli dapat kang magtiwala sa daan ng Diyos. Ang ikalawang gintong panuntunan ng panalangin ay dapat 'Alam ng Diyos ang pinakamahusay'.

Nabuhay si Jesus sa pamamaraang iyon. Hindi nya ginustong mamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Nanalangin siya, “Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito (ng kamatayan): gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo … Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban (Mateo 26:39-42).

Kapag hindi tayo sigurado kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, ang ating perpektong panalangin ay palaging "Mangyari nawa ang Iyong kalooban". Hindi ito madali. Sa maka-taong pananalita, nais natin na ang ating mga pagnanasa ay makuntento, upang ang ating kalooban na mangyari. Tanging sa pamamagitan ng paglago sa mga paraan ng Diyos, magagawa nating tanggapin na ang ating kalooban ay maaaring hindi palaging mangyari. Alam ng Diyos ang pinakamahusay.

Mabuting manalangin tungkol sa praktikal na mga problema at aminin ang ating pangangailangan ng tulong ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, ngunit inaanyayahan tayo upang ibahagi ang mga ito sa kanya (Mateo 6: 8). Ang sagot Niya sa ating dalangin ay maaaring 'oo', o 'hindi', o 'oo, ngunit hindi pa'. Sa espirituwal, dapat tayo ay handang tumanggap ng sagot ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya!

3. ANO ANG MAAARI KONG MATUTUNAN MULA SA PANALANGIN NI JESUS?

Binibigyan niya tayo ng isang kamangha-manghang halimbawa ng panalangin, at sinasabi sa atin sa Mateo 6: 9-13:

· Ang Diyos ay banal, at dapat nating seryosohin Siya sa ating buhay (v9);

· Ang kaharian ng Diyos ay darating sa lupa (kasama si Jesus bilang hari). Pansinin na si Jesus sinimulan at tinapos ni Jesus ang kanyang panalangin sa pagnanais ng kaharian (vv10,13);

· Dapat nating hilingin sa kung ano lang ang kailangan natin upang sustentuhan tayo (ang ating pang-araw-araw na tinapay), hindi para sa pansariling kasiyahan (v11);

· Patatawarin lang tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, kung pagpapatawad tayo sa iba (v12);

· Hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag tinutukso tayo (v13);

· Maaari tayong humiling ng paglaya mula sa kasamaan (v13).

4. SAAN, KAILAN, AT PAANO TAYO DAPAT MANALANGIN

Kailan? Sa tuwing naramdaman mong nais mong manalangin. Huwag ka lang magdasal kapag desperado ka. Gawin ang Diyos at ang panalangin na isang regular na bahagi ng iyong pag-iisip at pang-araw-araw na buhay. Dapat gusto mong manalangin at balak mong gawin ito. Ang pagdarasal sa mga takdang oras ng araw ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Siguraduhin mo lang na hindi ito nagiging isang kaswal na gawain. Sa dalawang dakilang mga lingkod ng Diyos, bawat isa ay nanalangin ng tatlo beses sa isang araw: si David (Mga Awit 55:17) at si Daniel (Daniel 6:10). Kung ang Diyos ay madalas sa ating mga isip, maaaring maraming beses sa isang araw natin nais na manalangin.

Saan? Kahit saan at saan man! Nakatayo, nakaupo, nakahiga, nakaluhod, naglalakad o naglalakbay. Hindi kailanman naging mali ang oras o lugar upang manalangin, hindi kung seryoso tayo sa ating mga panalangin.

Paano? Lahat tayo ay magkakaiba, ngunit maaari mong makita na kapaki-pakinabang ang ilan sa mga ideyang ito:

· Ang pagdarasal nang malakas ay makakatulong sa iyong mas mabuting pokus. Minsan mas malinaw mong mabubuo ang iyong mga kaisipan.

· Manalangin kapag alerto ka. Ito ay pipigil sa iyong pag-iisip na lumilipad.

· Maaari maging isang magandang ideya ang pagkakaroon mo ng isang listahan ng panalangin. Paalalahanan ka ng listahang ito ng mahahalagang isyu at mga taong gusto mong ipanalangin.

· Ang pagdarasal sa iba, tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, ay maaaring maging napaka-kapaki-pakinabang (Mga Gawa 20:36; 21: 5).

Dalawang iba pang mga komento: ang pagpuri ay isang mahalagang bahagi ng panalangin (Mga Awit 150), at manalangin pa rin kapag hindi mo gusto! Iyon ang oras na lalo mong kailangan ang manalangin.

5. MAKAKATULONG BA TALAGA SA AKIN ANG PANANALANGIN?

Oo. Nakatulong ito okay Jesus. Minsan iginugol niya ang buong gabi sa pagdarasal. Ang payo niya sa kanyang mga alagad ay "mangagpuyat at magsipanalangin" (Mateo 26:41). “Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios” (Roma 3:23). Ngunit, "Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan” (1 Juan 1: 9).

Ang malakas na buhay-panalangin ay isang mahalagang bahagi ng pagiging mga tunay na anak ng Diyos. Kung tayo ay gayon, pagpapalain tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan pagdating ni Jesus. Anong higit na dakilang pag-asa ang mayroon ka para sa hinaharap? Magpuyat at manalangin.