top of page

Ang Mga Christadelphian

Ang Mga Christadelphian

CBM

1. SINO ANG MGA CHRISTADELPHIAN?

Ang pangalang ‘Christadelphian’ ay pinili dahil ito ay naglalarawan sa ugnayan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo.

Ang Bagong  Tipan ay isinulat sa Griyego. Ang ‘Christadelphian’ ay binubuo ng ng dalawang salitang Griyego, ang ‘adelphos’ at ‘Cristos’, na nangangauhulugang ‘Kapatid kay Cristo’. Ang mga salitang ito ay makikita sa Bibliya, sa Col. 1:2.

Si John Thomas, isang mangangaral noong ika-19 na siglo, ay nagpasyang ipangalan ang ‘Christadelphian’. Siya ay naglakbay nang malawak sa USA at SA Britania na nangangaral tungkol sa Evangelio. Ang kanyang malinaw na pag-unawa at paliwanag tungkol sa mensahe ng Bibliya ay nanguna upang ang iba’y mahikayat na ipinangaral niya ang katotohanan. Sila ay nagpabautismo kay Cristo at naging mga miyembro ng mga pamayanang Christadelphian na nagtitipon-tipon upang sumamba. Noong una, sila ay karaniwang matatagpuan lamang sa USA at Britania, subalit mgayon ay mayroon nang komunidad ng Christadelphian sa bawat kontinente. Ito’y totoong naging pangbuong mundong pagsasama.

Ang totoong natatanging tampok sa mga Christadelphian ay yaong pagtitiwala sa Bibliya bilang pinagmulan ng mga paniniwala at awtoridad. Ang lahat ng mga salita, sa Luma at Bagong Tipan, ay kinasihan ng Diyos at ibinigay sa mga babae at lalake para sa kanilang kaligtasan. Bilang resulta ng pagbibigay-diin nito, ang mga paniniwala ng mga Christadelphian ay kapareho niyaong itinuro ni Jesus at ng mga apostol noong unang siglo.

Binabasa ng mga Christadelphian ang Bibliya araw-araw. Sa pamamagitan ng isang plano, binabasa ng mga Christadelphian ng isang beses ang Lumang Tipan at dalawang beses naman ang Bagong Tipan sa isang taon. Isa sa maraming benepisyo nito ay araw-araw nilang personal na nasusuri nang personal ang kanilang paniniwala sa awtoridad ng Kasulatan, Ang planong ito makukuha nang libre, sa kahilingan.

2. ANO ANG PINANINIWALAAN NG MGA CHRISTADELPHIAN?

Hinihiling sa iyo ng mga Christadelphian na ikumpara ang kanilang paniniwala sa katuruan ng Bibliya. Magkakaroon ka ng higit na benepisyo kung maglalaan ka ng oras upang saliksikin at basahin ang mga ibinigay na sipi. Dahil si Jesus “Ang Katotohanan”, ang kanyang sariling mga salita ay sinipi sa ibaba:

· Ang Diyos ang walang hanggang Tagalikha ng sansinukob. Nilikha Niya ang buhay sa lupa, at nilalang ang tao na kawangis ng Kaniyang sarili (Genesis 1:27; Mga Gawa 17:24-28).

· Ang Bibliya ay Salita ng Diyos na buong kinasihan. (2 Pedro 1:20, 21; 2 Timoteo 3:14-17).

· Ang mga anghel ay imortal na nilalang na nagsasagawa ng kalooban ng Diyos (Hebreo 1:13, 14).

· Ang plano ng Diyos ay ang punan ang buong mundo ng kanyang kaluwalhatian (Mga Bilang 14:21; Habakkuk 2:14).

· Ang tao (si Adan) ay binigyan ng pagpipilian. Maaari niyang sundin ang Diyos, at mabuhay, o sumuway sa Kanya at mamatay. Si Adan ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos. Siya ay hinatulan ng kamatayan (Genesis 3:17-19).

· Lahat tayo ay nagmula sa lahi ni Adan. Dahil siya ay nagkasala, at namatay, ang lahat ng kalalakihan at kababaihan ay ipinanganak nang may kamatayan. Gayunpaman, tayong “lahat ay nagkasala”, at tayo’y nararapat na mamatay sa sarili nating pananagutan (Romans 3:23; 5:12; 6:23).

· Tulad ni Adan, lahat tayo ay may pananagutan para sa ating sariling mga pagkilos. Kung wala, hindi matatawag ng isang Diyos na may makatarungang pag-iisip ang ating mga maling pagkilos na ‘kasalanan’. Hindi natin masisisi ang isang supernatural na diyablo. "Ang bawat isa ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat" (Santiago 1:14-16). Sinabi ni Jesus, “Sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid…” (Mateo 15:19).

· Ang Diyos ay ang Ama ni Jesucristo. Ginamit ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu kaya’t si Maria ay "naglihi sa kanyang sinapupunan". Si Jesus samakatwid ay parehong Anak ng Diyos, at Anak ng tao (Lucas 1:30-35).

· Si Jesus ay hindi kapantay ng Diyos. Sinabi niya, “ang Ama ay lalong dakila kay sa akin” (Juan 14:28), at “Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios” (Juan 20:17).

· Ang Banal na Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos, na ginagamit kung kalian Niya naisin (Genesis 1:2; Isaiah 61:1) Hindi ito hiwalay na persona.

· Maaaring magkasala si Jesus, ngunit hindi siya nagkasala. "Inalis niya ant kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili kaya't si Cristo ay inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami.” Sa mga sabik na naghihintay sa kanya, “sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya” (Hebreo 9: 26-28).

· Dahil sa kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos, binuhay si Jesus mula sa mga patay. Binigyan siya ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya, “Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian?” (Lucas 24:26).

· Si Jesus, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay mayroon pa ring isang pisikal na katawan. Sinabi niya kay Tomas, ang isa sa 12 mga apostoles, "idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran” (Juan 20:27). DELETE IT!

· Si Jesus, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay mayroon pa ring isang pisikal na katawan. Sinabi niya kay Tomas, ang isa sa 12 mga apostoles, "idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran” (Juan 20:27).

· Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, umakyat si Jesus sa langit (Mga Gawa 1:11). Siya ay kumikilos bilang ating Panginoon at tagapamagitan (1 Timoteo 2: 5).

· Nanalo si Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, lahat ng naniniwala at matapat na sumunod sa kanya ay makakatanggap ng pagpapala ng buhay na walang hanggan (Juan 3:16; 1 Corinto 15:22; 1 Pedro 5: 4).

· Kung tayo’y masumpungang tapat, at mabigyan ng imortalidad, Si Jesus ang "magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian" (Filipos 3:21).

Ang pagpapala ng buhay na walang hanggan ay ibibigay sa paghuhukom. Ito ay magaganap pagkatapos bumalik ni Jesus sa lupa at buhayin ang mga patay. Sinabi ni Jesus, "ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay" (Juan 5:28, 29).

· Maraming beses na sinasabi sa atin ni Jesus na siya ay babalik sa lupa. “Ang Anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel; at kung magkagayo'y bibigyan ang bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa” (Mateo 16:27).

· Sa pagdating ni Jesus, siya ay magiging "Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari" (Apoc. 17:14). Ang mga hari ay magsisiyukod sa harap niya (Mga Awit 72:11). Tinatawag ng Bibliya ang oras na ito na ‘Ang Kaharian ng Diyos’. Ang mga tapat na mananampalataya ay magiging mga walang kamatayang santo at tutulungan si Jesus na mamuno sa kanyang kaharian. Ipinangako niya na ang kanyang labindalawang apostol ay "magsisiupo sa labingdalawang luklukan, upang magsihukom sa labingdalawang angkan ng Israel" (Mateo 19:28).

· Dapat na kilalanin ng mga kalalakihan at kababaihan na sila ay makasalanan. Dapat silang naniniwala sa Ebanghelyo, magsisi at magpabautismo. Sinabi ni Jesus, "Ang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas" (Marcos 16:16).

· Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos" (Juan 14:15). Dapat nating sundin ang kanyang halimbawa ng pagsunod sa Diyos at praktikal na paglilingkod, at alalahanin siya sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng alak nang regular, "hanggang sa dumating siya" (1 Corinto 11: 23-26).

· Sa panghuli, dapat nating tandaan na pinili ng Diyos na ibunyag ang Kaniyang katangian sa mga Hudyo. Gumawa siya ng mga pangako kay Abraham, Isaac, Jacob at David at sa bansang Israel. Marami sa mga pangakong ito ay matutupad sa pagbalik ni Jesus sa lupa.

Masdan ang Israel! Isaalang-alang ang mga talatang ito sa Bibliya. (Genesis 12: 2, 3; 13: · 14-17; 2 Samuel 7: 12-16; Jeremias 23: 5-8; Ezekiel 36: 22-24; 37: 21,22).

3. ANONG PAYO ANG MAAARI MONG IBIGAY SA AKIN UPANG MATULUNGAN AKONG LUBUSANG MAGAMIT SA AKING SARILING PAG-AARAL SA BIBLIYA?

Mayroong ilang mga simple ngunit napakahalagang mga panuntunan para sa pag-aaral ng Bibliya: (a) manalangin bago magbasa; (b) tingnan nang mabuti ang eksaktong mga salita na iyong pinag-aaralan; (c) suriin ang konteksto–kung ano ang sinasabi bago at pagkatapos; (d) tumingin sa magkatulad na salita, parirala at sitwasyon sa ibang bahagi ng Bibliya: ihambing at ikumpara ang mga ito; (e) isipin ang tungkol dito – palagi!

Ang mga mahalagang katuruan sa Bibliya ay nababanggit nang madalas. Ang pagbabalik ni Jesus, ang pagkabuhay na muli, ang paghuhukom, ang buhay na walang hanggan para sa mga tapat na tagasunod ni Cristom at ang Kaharian ng Diyos sa lupa ay totoo: ang lahat ng mga ito ay itinuro sa maraming mga iba’t-ibang lugar.

Gamitin ang babasahin na ito, kasama ng iyong Bibliya, upang suriin ang iyong paniniwala. Kung ang mga ito ay hindi makatayo sa maingat na pagsusuri, sukuan mo ito. Ang tapat na pagsunod sa salita ng Diyos ay gagabay tungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. “Bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos” (Mga Awit 119:73).

bottom of page