top of page

Ang Mga Hudyo sa Layunin ng Diyos

Ang Mga Hudyo sa Layunin ng Diyos

CBM

Mahalaga ang mga susi upang buksan ang mga nakasarang pintuan. Narito ang limang "gintong mga susi" na makakatulong sa iyo upang buksan ang mensahe sa Bibliya tungkol sa mga Hudyo, at sa atin:

1. Pag-unawa sa mga pangako ng Diyos kay Abraham.

2. Pag-alam ng tungkol sa mga pangakong ginawa ng Diyos kay David.

3. Pagtingin sa relasyon ng Diyos sa mga Hudyo.

4. Pag-unawa sa gawain ni Jesucristo.

5. Pag-alam ng tungkol sa darating na kaharian ng Diyos sa sanlibutan.

Kailangan nating gamitin ang lahat upang maunawaan "Ang Mga Hudyo sa Layunin ng Diyos”.


1. PAANO NAGSIMULA ANG LAHI NG MGA HUDYO?

Ang lahi ng mga Hudyo ay nagsimula sa isang lalaking tinawag na Abram. Kilala ng Diyos ang kanyang tao. Ang pananampalataya ni Abram ay isa pa ring mahusay na halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Dinala ng Diyos si Abram mula sa Ur, malapit sa Persian Gulf, sa lupang kilala natin bilang Israel.

Ang Diyos ay gumawa ng mga natatanging pangako kay Abram (ang kanyang pangalan sa kalaunan ay pinalitan ng Abraham):

a) “Gagawin kitang isang malaking bansa.”

b) “Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo.”

c) “Pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa” (Gen. 12:2,3)

d) “Ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakaylan man.”

e) “Gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi” (Gen. 13:15- 16).

f) “Papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa; at magbubuhat sa iyo ang mga hari.”

g) “Aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila” (Gen. 17:6-8).

Ang apo ni Abraham na si Jacob ay mayroong labindalawang anak na lalaki. Sa paglipas ng mga henerasyon, sila’y naging isang malaking bansa – Ang mga Hudyo.


1. BAKIT ANG MGA HUDYO AY PINILI BILANG ESPESYAL NA MGA TAO?

Ang Diyos ay may malaking pagpapahalaga sa katapatan nina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang mga Hudyo ay pinili, "sapagka't kaniyang inibig ang iyong mga magulang, kaya kaniyang pinili ang kaniyang binhi” (Deut 4:37). Sinabi ng Diyos, “Talastasin mo nga na hindi ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios ang mabuting lupaing ito upang ariin ng dahil sa iyong katuwiran; sapagka't ikaw ay isang bayang matigas ang ulo” (9:6).

Walang nagbago pagkatapos ng mga siglo, nang ipinako nila sa krus ang Anak ng Diyos, si Jesucristo (Mga Gawa 7:51).

Gayunpaman, sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng isang espesyal na tao, nagawang kunin ng Diyos ang atensyon sa Kaniyang katangian at layunin sa lupa. Sinabi niya kay Moises: “Dahil dito ay pinatayo kita, upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa” (Exodus 9:16).

Napakahalaga nito, sapagkat kalaunan ay sinabi ng Diyos: "Nguni't tunay, na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa” (Mga Bilang 14:21). Ang kahanga-hangang pangakong ito ay matutupad pagkatapos na si Jesucristo ay bumalik sa lupa.


2. ANO ANG NANGYARI SA MGA HUDYO SA KASAYSAYAN?

Ang karaniwan sa kasaysayan ng mga Hudyo ay nakalulungkot. Bagaman nagkaroon sila ng malaking pribilehiyo na malaman ang tungkol sa Diyos, hindi sila naging masunurin. Sinabi ng Diyos na kung sila ay masunurin - “itataas ka ng Panginoon mong Dios sa lahat ng mga bansa sa lupa”. Subalit, kung hindi, “ikaw ay magiging isang kamanghaan, isang kawikaan, at isang kabiruan sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon” (Deut. 28:1, 37).

Ang mga Hudyo ay nagdusa sa maraming mga bansa sa mundo; pinatalsik mula sa Israel sa sakit ng kamatayan (AD 135).; pinatalsik mula sa England (1020) at France (1306; pinatalsik mula sa Spain (1492) at Portugal (1498); pinatalsik mula sa Russia at Ukraine, maraming pinapatay at inuusig sa proseso (1918); at sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, anim na milyon ang namatay sa Holocaust (1939-1945).

Gayunpaman, himala sa mga himala, nakaligtas sila bilang isang bansa! Iyon ay dahil may layunin pa rin ang Diyos sa kanila: “Kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang; at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Dios” (Ezekiel 36:28).


3. ANO ANG HINAHARAP PARA SA MGA HUDYO?

Ang hinaharap para sa mga Hudyo ay matatag na nakaugat sa pangako ng Diyos kay Abraham na kanilang aariin ang lupain ng Israel magpakailanman.

Kinalaunan ay nangako ang Diyos kay Haring David: “Aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan … at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man” (2 Samuel 7:12-13).

Si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, ay nagmula kay David sa pamamagitan ni Maria na kanyang ina. Namatay siya para sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli upang mabuhay magpakailanman. Babalik siya sa sanlibutan upang matupad ang mga pangakong ginawa kay David: “Sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian” (Lucas 1:32-33).

Si Pedro, sa Araw ng Pentecost, ay nagpapaalala sa mga Hudyo na, "sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing” subalit “may panunumpang isinumpa

bottom of page