top of page

Ang Plano ng Diyos sa Sanglibutan –at Sa’yo

Ang Plano ng Diyos sa Sanglibutan –at Sa’yo

CBM

1. ANO ANG MALI SA ATING MUNDO?

Kung hindi ka sumasang-ayon na mayroon tayong mga problema, nakatira ka sa ibang planeta! Sinabi ng isang pinuno ng pulisya sa USA: "Walang disiplina sa sarili. Ito ay ganap na pagpapakalayaw. Walang respeto sa batas at pagpapahalaga."

Iyon ay makatarungang buod.

· Mula sa kawalan ng disiplina ay nagmula ang katiwalian, imoralidad, karahasan, pag-abuso sa droga at alkohol, pag-hijack, pag-kidnap, pagnanakaw, pang-aabuso sa bata, homosexual, panggagahasa at pagpatay.

· Ang pagbagsak ng moral ay humantong din sa hindi kasiyahan, pagtakas, pagkamakasarili at pagtaas ng mga pagpapakamatay.

Ang mga lipunan at ekonomiya ay nawawasak. Habang ang populasyon ng mundo ay lumalaki ng higit sa limampung milyong katao sa isang taon, higit sa 10,000 na mga bata na wala pang limang taong gulang ang namamatay bawat araw mula sa gutom at sakit. Ang sangkatauhan, mismo, ay may isang malungkot na hinaharap. Ito ay isang napakalungkot na kwento.


2. BAKIT NASA KAGULUHAN ANG MUNDO?

Ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga batas ay nagdulot ng matinding kasamaan na ito. Mula sa simula, ang tao ay pumili ng kanyang sariling paraan, sa halip na ang pamamaraan ng Diyos. Nagkasala si Adan, sinuway niya ang Diyos, at tayo, ang kanyang 'mga anak', ay nagkasala mula noon.

Si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, ay walang kasalanan. Makinig sa sinabi niya: “Sapagka't sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong” (Mateo 15:19). Kahila-hilakbot iyon, ngunit tumpak na listahan. Dagdag pa ni apostol Santiago: "Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pagaaway sa inyo? hindi baga nagbubuhat dito, sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap?” (Santiago 4:1).

Harapin natin ito. Ang tao, na walang Diyos, ay nasa walang pag-asa at desperadong kalagayan. Kailangan ang pagbabago ng kalikasan ng tao. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa: kapag isinugo ng Diyos si Jesucristo upang magbalik sa sanglibutan, ang mga bagay ay magiging mahusay–mas mahusay.


3. MAY PLANO BA TALAGA ANG DIYOS PARA SA MUNDO?

Tiyak na mayroon! Sinasabi sa atin ng Bibliya, ang Kanyang aklat, ang tungkol dito. Tanungin mo ang iyong sarili: "Ano ang kailangan ng mundo." Ihambing ang iyong mga ideya sa mga ito: isang pinuno ng daigdig – kapayapaan – walang  gutom – mabuting kalusugan – walang masamang mga pinuno – kalayaan mula sa takot at pang-aapi – isang panlahat na wika – walang karera ng armas – makatarungang mga batas – tulong para sa mga mahihirap at walang tahanan – walang polusyon. At, higit sa lahat, kailangan ng mundo ang mga batas ng Diyos upang makilala, maunawaan at sundin.

Nangako ang Diyos na makakamtan ang lahat ng mga ito, sa pamamagitan ni Jesucristo at ng kanyang tapat at walang kamatayang mga katulong. Ang Bibliya ay may tawag para sa oras ng pagpapalang ito:

“ANG KAHARIAN NG DIYOS ".

Ito ang plano ng Diyos. Sa oras ng matinding kaguluhan, malapit nang dumating sa lupa, mga tao ay "makikita nila ang Anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian” (Lucas 21:27). Siya ay darating upang matupad ang pangakong ginawa kay Maria sa kanyang pagsilang: "Sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian” (Lucas 1:32, 33).

Oo, si Jesus ay darating upang maging Hari ng mga Hudyo. Ngunit, hindi lamang sa mga Hudyo. Siya ay magiging Hari ng buong mundo. Hindi sinisira ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Pinangako niya kay Jesus: “Ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari” (Awit 2:8). “Lahat ng mga hari ay magsisiyukod sa harap niya: lahat ng mga bansa ay mangaglilingkod sa kaniya” (Awit 72:11). Hindi, walang makakatakas dito: Si Jesus ay magiging “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon” (Apocalipsis 19:16).

Ito ay magiging oras ng dakilang pagpapala para sa mga taong nakaligtas sa paghatol ng Diyos sa mundo at nabubuhay sa kapanahunan ng Kaharian. Masisiyahan sila sa mabuting kalusugan, isang mapayapang buhay at malalaman ang mga daan ng Diyos (Isaias 35), "Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon, sa pangalan ng Panginoon” (Jeremias 3:17).

Mayroong dalawang iba pang mga kamangha-manghang katotohanan tungkol sa pagpili ng Diyos ng Kanyang Anak, na si Jesus, bilang hari.

· Una, siya ay perpekto para sa gawaing ito. Isipin ang kanyang pagkatao: siya ay walang kasalanan, hindi masisira, mapagmahal, mabait, mahabagin, at sensitibo sa mga pangangailangan ng mahihina. Matapang din siya, malakas na pag-iisip at makatarungan. Siya ay may kapangyarihan at awtoridad ng Diyos sa kanyang utos. Bilang hari ng mundo, kakailanganin niya ang lahat ng mga katangiang ito upang mamuno sa mga bansa.

· Pangalawa, sapagkat siya ay nabuhay ng isang perpektong buhay sa lupa, na laging ginagawa ang kalooban ng kanyang Ama, pagkamatay niya, "siya'y binuhay na maguli ng Dios” (Mga Gawa 2:24) at ginawang walang kamatayan. Ang mundo ay hindi na mangangailangan ng isa pang pinuno! Maghahari siya hanggang sa ang lahat ng mga kaaway ng Diyos ay masira. At sa huli, mismong ang sumpa ng kamatayan ay sisirain niya (1 Corinto 15:25, 26).


4. MAY PLANO BA ANG DIYOS PARA SA IYO?

Oo, ginagawa Niya! Walang alinlangan na mayroon kang plano para sa buhay na ito. Marahil ay kasama dito ang sumusunod:

(1) magpakasal at pagkakaroon ng pamilya;

(2) pagkakaroon ng magandang trabaho;

(3) tinatamasa ang seguridad at

(4) maagang pagretiro


Para sa maraming tao, ito ang mga kanais-nais na layunin, Gayunpaman, hindi ito maihahambing sa plano na mayroon ang Diyos para sa mga taong tapat na naniniwala, nagtitiwala at sumusunod sa Kanya ngayon. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pangako ng Diyos:

(a) Pagdating ni Jesus upang bangunin ang mga patay at hatulan ang sanglibutan, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga nagmamahal at sumunod sa Diyos. Tulad ng sinabi ni Paul, si Jesus ay “siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian” (Filipos 3:21).

(b) Ang mga nabiyayaan ng buhay na walang hanggan ay maghahari kasama ni Jesus sa Kaharian ng Diyos at tutulungan siyang maitaguyod ang mga batas ng Diyos sa buong sanglibutan.

(c) Ang tinubos ay tutulong kay Jesus upang mamuno sa mga bansa sa buong panahon ng Kaharian, "Sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon” (Apocalipsis 20:4).

(d) Ang mga tapat sa Diyos (ang mga tinubos) ay hindi mamamatay kailanman. Matapos ang pangalawang muling pagkabuhay sa pagtatapos ng isang libong taon, lahat ng pinili ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman sa Kanyang Kaharian. Ang Diyos ay magiging "lahat sa lahat" (1 Corinto 15:28).


MGA KONDISYON NG DIYOS

Paano maihahambing ang plano ng Diyos para sa Kanyang mga lingkod sa iyong plano? Ito ba ay mas malaki at mas mahusay? Tiyak, oo! At, ito ay walang hanggan. Kahit na ang iyong plano ay matagumpay, hindi ito magtatagal. Dapat mong harapin ang hindi kanais-nais na katotohanan na ikaw ay mortal.

May plano ang Diyos para sa iyo. Nais mo bang mabuhay magpakailanman, sa bagong mundo ng Diyos? Maaari; ngunit kailangan mong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Handa ka bang sundin Siya ngayon? Sinabi ni Jesus, “Sumunod ka sa akin” at "Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos” (Juan 14:15).

Ipinangako ng Diyos: “Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas” (Mateo 16:16). Sinabi ni Jesus na kapag siya ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama, ay “bibigyan [niya] ang bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa” (Mateo 16:27).

Para sa mga mahal sa Diyos, darating ang araw na "ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila … papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na” (Apocalipsis 21:3, 4).

Hindi nais ng Diyos na makaligtaan mo ang magandang araw na iyon!

bottom of page