top of page

ANO ANG MANGYAYARI SA MULING PAGKABUHAY?

ANO ANG MANGYAYARI SA MULING PAGKABUHAY?

BIULANG 18

Ang pagkabuhay na muli ng mga patay ay ang totoong pag-asa ng buhay pagkatapos ng kamatayan; wala nang ibang pag-asa pang mabuhay. Kung hindi tayo bubuhayin mula sa mga patay ay magpapatuloy tayo sa ating walang malay na estado ng kamatayan magpakailanman.


Iniisip ng ilang tao na nabubuhay tayo magpakailanman, sapagkat sinabi nilang mayroon tayong walang kamatayang kaluluwa, ngunit tinanggihan ito ng Bibliya. Sinasabi nito sa atin na tayo ay mamamatay at hinihimok tayo na hanapin ang daan ng buhay, ang tanging pag-asa ng kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. Ang iba ay naniniwala na babalik kami pagkatapos ng aming kamatayan sa ilang iba't ibang uri ng pagkakaroon, na muling nagkatawang-tao. Iginiit ng Bibliya na hindi ito totoo, sapagkat sinabi nito sa atin na:

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayundin naman, si Cristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya” (Hebreo 9:27-28).

Ang Panginoong Jesucristo ay muling darating - sa "pangalawang pagkakataon" - at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng isang pagkakataon lamang na mabigyan ng walang kamatayang buhay, ang kaloob ng buhay na nagmula sa Diyos. Ngunit paano sa pagkabuhay na mag-uli, sino ang naroon, at ano ang mangyayari pagkatapos?


May kamatayan o Walang kamatayan?

Nakita na natin na ang sangkatauhan ay inilarawan bilang "mortal," hindi "imortal”. Ito ay malinaw na ipinahayag sa Sulat sa mga Roma katulad ng sa kung saan man sa Banal na Kasulatan:

“Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mgataong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang” (Roma 1:23);

“Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito” (6:12);

“Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung naninirahan sa inyo” (8:11).

Ang Diyos lamang ang nagtataglay ng imortalidad, sapagkat Siya ay inilarawan na "mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan" (Awit 90: 2) at bilang "Hari ng mga panahon, walang kamatayan, hindi nakikita, ang tanging Diyos" (1 Timoteo 1:17). Sa Makapangyarihang Diyos sinabi na Siya:

“... lamang ang walang kamatayan, at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita, o makakakita sa kanya. Sa kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen” (1 Timoteo 6:16).

Ito ay isang malaking agwat na naghihiwalay sa Diyos mula sa sangkatauhan - Siya ang walang kamatayan, hindi nakikita, tunay na banal na Diyos at ang sangkatauhan ay mortal at makasalanan. Gaano man kalapit ng isang mananampalataya sa pagkakaroon ng isang pangmatagalang relasyon sa kanyang Tagalikha, ang kamatayan ang tatapos ng lahat ng iyon. Ang walang malay na estadong iyon ay magdudulot sa isang sumasamba upang hindi maalala ang lahat. Si Ezechias, isang matapat na hari ng Juda, na minsang nagmasid habang iniisip niya ang kanyang sariling kaligtasan mula sa kamatayan:

Ang hirap na ito'y aking nalalaman, na tanging ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito, hindi mo hinayaang mahulog sa hukay, at pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi na makakapagpuri sa iyo, o makakaasa sa iyong katapatan. Mga buháy lamang ang makakapagpuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, at tulad din ng ama na itinuturo sa mga anak ang katapatan” (Isaias 38:17-19).


❖  Tulay sa Malaking Agwat

Ang magandang balita ay mayroon ng tulay na nagdurugtong sa malaking agwat, na itinatag ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, isang tao ang ibinangon mula sa mga patay upang gawing walang kamatayan ng Diyos. Ang tagumpay na iyon ay nagdala ng pag-asa sa lahat ng sangkatauhan, sapagkat ang nagawang iyon ng isa ay maaaring ibahagi sa ibang tao. Sapagkat si Jesus ay nabuhay, namatay at muling nabuhay para sa sangkatauhan, ang kamangha-manghang pangyayaring iyon ay nagdudulot ng pag-asa ng imortalidad sa lahat ng mga tao, kung hindi ay mamamatay sa kamatayan at hihinto sa pag-iral. Kaya't bigla na lang maaari nang makamtan ang imortalidad samantalang hindi pa dati; ngayon ay mayroon nang isang tunay na pag-asa ng pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Pansinin ang kagalakan kung paano ito ipinahayag:

“Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa Magandang Balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang-loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus, ngunit ito'y nahayag na ngayon, nang dumating si Cristo Jesus na ating Tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Magandang Balita(2 Timoteo 1:8-10).


Ang ebanghelyo ay nagdala ng buhay at kawalang-kamatayan, sabi ng apostol, at nagdulot upang mapagtiisan at maging makabuluhan ang lahat ng iba pang bagay. Ang pag-unawa sa mga itinuturo nito ay naglalahad ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkamatay na walang pag-asa at pagkakaroon ng isang totoo at buhay na pag-asa na magtataguyod sa atin sa anuman at sa lahat ng bagay. Pansinin na ito ay patuloy na itinuturo ng Banal na Kasulatan, tulad ng naunang nabanggit sa Roma:

“... kung kailan ihahayag ang poot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan(Roma 2:5-7).


Pangangaral ng Pagkabuhay na Mag-uli

Ang mensahe ng pag-asang ito ay kumalat na parang apoy sa buong mundo noong unang siglo. Ang isang tao ay binuhay mula sa mga patay at, bilang resulta, nagkaroon ng pag-asa ng pagkabuhay na muli mula sa mga patay para sa lahat. Kung nais mong pag-aralan ang Mga Gawa ng mga Apostol, ihanda ang notebook upang isulat ang iba't ibang mga pagkakataon kung kailan naihatid ang mensaheng iyon, ay makikita mo na ito ay isang pangunahing aral ng mga naniniwala sa unang siglo. Narito ang halimbawa ng mga nasabing talata:

Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito...Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon” (Mga Gawa 2:24,32);

“Pinatay ninyo ang Pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa pangyayaring ito...Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang Lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay” (3:15,26);

“Itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay” (4:2);

“Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat” (4:33);

“Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw” (10:40)

Ang pangunahing bagay tungkol sa pangangaral ng muling pagkabuhay ay ito’y isang kaganapang nangyari, isang bagay na maaaring suriin, at isang bagay na nasaksihan ng maraming tao. Si Jesus ay ipinako sa krus: walang pag-aalinlangan tungkol doon - ito ay ipinatupad sa publiko ng mga sundalong dumaan sa mahusay na pagsasanay sa ganoong uri ng kamatayan. Maingat na itinala ng makasaysayang tala na ang kanyang bangkay ay sinaksak pa ng isang sibat, kung saan lumabas ang tubig (matubig na likido sa katawan) at dugo. Ang saksi na nakakita nito ay nagbigay ng tala na ito:

Ang nakakita nito ang nagpatotoo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya”  (Juan 19:35).

Nang mangaral si apostol Pedro tungkol sa pagkabuhay na mag-uli sa Jerusalem malapit lamang siya sa pinangyarihan lahat, at ang mga nakarinig sa kanya ay maaaring pumunta at suriin ang mga bagay sa kanilang sarili. Maaari nilang suriin ang libingan, kausapin ang mga saksi at gumawa ng kanilang sariling paghuhusga tungkol sa pagiging tunay ng lahat ng nangyari. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkabuhay na mag-uli ay isang napakalakas na saksi sa katotohanan ng planong pagliligtas ng Diyos para sa tao. Minsan ay tinawag ito ng isang tao na "pinakamahusay na napatunayang katotohanan sa kasaysayan ng tao". Inilalarawan ng mga isinulat sa Bagong Tipan kung ano ang nangyari sa paraang binibigyang diin ng mga ito ang katotohanan na ang mga ito ay isang kapansin-pansing mga himala na pinatunayan ng mga nakapaligid na kaganapan.


Lohikal na pangangatuwiran

Kung nais mong sundan ang isa sa mga argumento, basahin ang 1 Corinto 15 na tungkol sa muling pagkabuhay. Doon unang isinulat ng apostol ang tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo; pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lohikal na resulta - kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga naniniwala sa bawat panahon. Ito ay isa pang sulat na isinulat ni apostol Paul, tulad ng Roma, at inilahad nya nang sunud-sunod, tulad ng ipinakita sa talahanayan na ipinakita sa ibaba. Sundan mong mabuti ang kanyang argumento.

Ang 1 Corinto 15 ay naglalaman ng isang kahanga-hangang piraso ng lohikal na pangangatwiran kung saan ang kinasihang apostol ay tumitingin sa katotohanan nang mahinahon at matino. Sinabi niya na, kung wala ang muling pagkabuhay, wala siyang pag-asa sa buhay, o maging ang sinumang susunod kay Jesus. Sa katunayan, paliwanag niya, na masasayang lamang ang kanilang buhay sa pagsunod sa isang maling akala sa halip na ang katotohanan mula sa Diyos. Kabaligtaran ng pangangatuwiran na iyon sa putol-putol na pag-iisip ng mga taong nag-iisip na pupunta ka sa langit sa kamatayan. Para sa kanila ang pagkabuhay na mag-uli ay higit sa isang kahihiyan kaysa sa anupaman - ang kaluluwa at katawan ay pinagsamang muli nang walang partikular na kadahilanan, sa kanilang pamamaraan ng mga bagay. Ngunit nakita natin kung gaano ka-mali ang paraan ng pag-iisip na iyon.I Corinthians 15

1-2

Ang ebanghelyo ay kailangang   paniwalaan kung tayo'y ililigtas


3-4

Ang kamatayan, libing at pagkabuhay   na mag-uli ni Cristo ay "ayon sa Banal na Kasulatan"


5-10

Maraming mga saksi sa nangyari -   higit sa 500


11

Ang pagkabuhay na mag-uli ay isang   mahalagang bahagi ng ebanghelyo upang paniwalaan


12-19

Si Cristo na binuhay ay isang lubos   na mahalagang bahagi ng ebanghelyo; kung hindi siya binuhay pagkatapos, ang   lahat ng ating pinaniniwalaan ay walang kabuluhan at ang ating mga kasalanan   ay nabibilang pa rin laban sa atin


20

"Ngunit sa katunayan si Cristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na   muli ngang bubuhayin ang mga patay."


21-22

Si Adan ay nagdala ng kamatayan,   ngunit si Cristo ang nagdala ng buhay


23-28

Mangyayari ang lahat sa isang may   takdang pagkakasunud-sunod: Una si Cristo, pagkatapos ang kanyang mga   tagasunod, sa kanyang pagdating; pagkatapos ay maghahari si Jesus sa mundo at   lulupigin ang lahat ng kanyang mga kaaway - kasama ang kamatayan. Sa paglaon   ay ibibigay niya ang Kaharian sa Diyos na kanyang Ama, upang ang Diyos ay   "mangingibabaw sa lahat."   (v.28)


29-34

Kung ang mga bagay na ito ay hindi   totoo, bakit ang mga tao ay kumikilos na katulad nila, at bakit ako nasa   labis na kaguluhan dahil sa kung ano ang aking pinaniniwalaan at itinuturo?


35-58

Ganito gagana ang mga bagay ...   (Dito nagbibigay si Pablo ng maraming detalye tungkol sa estado ng mga   nabuhay na muli at naitaas sa kaluwalhatian)


Kailan ito mangyayari?

Panahon na upang alamin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa oras at detalye ng darating na pagkabuhay na mag-uli, dahil napakahalaga nito sa ating lahat. Nagbigay na si Pablo ng talaan ng mahalagang punto, na iyong makukuha kung nabasa mo na ang buong 1 Corinto 15 na. Si Jesus ay binuhay bilang "unang bunga" ng lahat ng mga bubuhayin "sa kanyang pagdating". Narito ang isang mas buong sipi:

Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayundin naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Cristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Cristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Cristo sa panahon ng pagparito niya” (1 Corinto 15:22,23).

Pagbalik ni Jesus sa lupa ay bubuhayin niya ang marami sa mga natutulog na patay at tatawagin sila sa paghuhukom. Hanggang ang lahat ng mga namamatay na nasa libingan pa rin - nawala ang kanilang mga alaala, nawala ang kanilang mga damdamin, ang kanilang pagkakakilanlan na alam lamang ng Diyos, na sya lamang muling makakalikha sa kanila tulad ng dati. Ito ang isang kadahilanan kung bakit ang pagparitong muli ng Panginoong Jesucristo ay napakahalaga sa lahat ng mga naniniwala sa kanya at kung bakit ito ay magiging isang sanhi ng pag-aalala sa mga pumipiling tanggihan siya. Tandaan kung ano ang sinabi ni Pablo nang maaga sa Mga Taga Roma:

“O hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa Araw na iyon, kung kailan ihahayag ang poot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Judio at gayundin ang mga Hentil” (Roma 2:4-9).


Ang pagdating ni Jesus ang syang magdadala ng lahat ng mga bagay na ito; paghiwalayin ang "mabuti" mula sa "masama", tulad ng kinukumpirma ng mga talatang ito:

“Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinigat sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan” (Juan 5:28).

“At ito ang kanyang kalooban: ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama: ang lahat ng nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw” (6:39-40)

“Sinabi sa kanya ni Jesus, ‘Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay’” (11:25);

“Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buháy at mga patay” (Mga Gawa 10:40-42);

Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang Hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona; hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik” (2 Timoteo 4:8);

“At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa!” (Apocalipsis 22:12).


Mga Detalyadong Paliwanag

Dalawang mahahabang talata ang tumatalakay sa paksang ito sa ilang detalye at kinikilala na sa pagdating ng Panginoong Jesus ay magkakaroon ng ilang mga mananampalataya na buhay at ang iba pa na nakatulog sa kamatayan. Narito ang una dito, sa kabuuan:

Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababâ mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Cristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buháy pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito.” (1 Tesalonica 4:13-18);

Ito ay isa lamang sa mga talatang maaari nating gamitan ng ating mga kasanayan sa pagsusuri at makita kung ano lamang ang sinabi sa atin. Narito ang ilang mga puntong lumitaw:

➔ Ang kamatayan ay inilarawan bilang "pagtulog", sapagkat ito ay isang walang malay na estado kung saan ang lahat sa ngayon ay natapos;

➔ Ang talatang ito ay nakasulat sa mga naniniwala sa ebanghelyo at tungkol sa kanilang inaasahan sa hinaharap; hindi nito idinedetalye ang lahat ng mangyayari sa lahat;

➔ Si Pablo ay nakatanggap ng isang tiyak na paghahayag tungkol dito, na tinawag niyang "salita mula sa Panginoon";

➔ Ang mga namatay na mananampalatayang nabautismuhan - ang mga “kay Cristo" - ay unang babangon mula sa mga patay; ang mga mananampalataya na buhay pa ay hindi mauuna kaysa kanila;

➔ Ang Panginoong Jesus ay babalik sa mga ulap ng langit at, kasama ng isang sigaw ng utos at ang huling trumpeta, babangunin niya ang patay na nangatutulog;

➔ Ang nabuhay na muli na mga patay at ang mga nabautismuhang mananampalataya na buhay pa rin ay aakayin upang makasalubong ang Panginoon sa himpapawid bilang unang gawain sa kanilang pagiging "kasama ng Panginoon".

Ang pangalawang talata ay isa sa nasimulan na nating suriin - ang ‘kabanata ng pagkabuhay na mag-uli’ - ang 1 Corinto 15. Narito ang karagdagang detalye na ibinibigay ng Banal na Kasulatan:

Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid: ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay ngunit lahat tayo'y babaguhin, sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay” (15:50-53).


Ang idinagdag na impormasyon ay kailangang magkaroon ng isang proseso ng pagbabago at pagbabago ng katawan kung nais nating lumipat mula sa isang "nabubulok" na kalagayan patungo sa isang "hindi nasisira". Sinabi ni Pablo na dapat tayong mabago mula sa isang "mortal" na estado patungo sa isang "walang kamatayan" na estado. Mangyayari iyan sa sandaling maganap na ang paghuhukom, sapagkat sa pagbabalik ni Jesus, darating siya upang hatulan ang mundo at ihayag ang mga taong "mabuti" o "masama". Sa talatang ito, tinitingnan ng apostol ang resulta ng proseso ng pagkabuhay na mag-uli para sa lahat ng mga mananampalatayang nasumpungan bilang tapat at katanggap-tanggap kay Cristo.


Hindi nito isinasaalang-alang ang kapalaran ng mga nag-iimbak ng poot para sa kanilang sarili: "kung kailan ihahayag ang poot at makatarungang paghatol ng Diyos" (Roma 2: 5). Kakailanganin nating pag-isipan ang kanilang kapalaran nang kaunti sa paglaon, ngunit kailangan muna nating isipin ang kahulugan ng paghuhukom para sa lahat ng mga tumanggap kay Cristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, at naging mga mananampalatayang nabautismuhan. Hahatulan ba sila?


Ang Hukuman ni Cristo

Kung nagsimula tayong pangatwiranan ito sa pamamagitan ng ating sarili maaari tayong magkaroon ng maraming magkakaibang konklusyon. Ngunit ang mga ideyang iyon ay magiging kapaki-pakinabang kung totoo. Naiisip nating lahat na ang isang tao na gusto ang pagluluto ay maaaring masiyahan sa walang hanggang pagluluto sa isang makalangit na kusina. O ang isang tao na masigasig na football player ay maaaring mailarawang naglalaro ng football magpakailanman. Ang totoong tanong ay: ano ang itinuturo ng Bibliya? Wala sa atin ang may personal na karanasan sa buhay pagkatapos ng kamatayan at mahigpit na kinokondena ng Bibliya ang kaugalian ng pagkonsulta sa pamamaraan at pagtuturo ng espiritualismo sapagkat iyon ay mga bagay na hindi natin dapat gawin o makisangkot man.

Sa halip dapat tayong mamuhay sa pang-araw-araw na kamalayan ng katotohanan na malapit nang dumating ang oras na tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Ito ang sinabi sa atin tungkol sa darating na karanasan:

Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos” (Ecclesiastes 12:14);

Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig; ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba nama'y sa kaparusahang walang hanggan” (Daniel 12:2);

Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buháy at mga patay” (Mga Gawa 10:42);

Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang binuhay ang taong iyon” (Mga Gawa 17:31);

... gayon ang mangyayari sa Araw na ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus” (Roma 2:16);

Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos” (Roma 14:10)

Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayo'y natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal.” (1 Corinto 4:5)

Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristoat tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito” (1 Corinto 5:10)

Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na hahatol sa mga buháy at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita” (2 Timoteo 4:1)

Dumating na ang panahon ng paghuhukom, at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa Magandang Balita ng Diyos?” (1 Pedro 4:17).


Ang paglilikom ng mga talatang tulad nito, na nagsasalita tungkol sa paghuhukom, o sa Hukuman ni Cristo, ay nagbibigay-daan sa atin upang makalikom ng maraming impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Bibliya. Ito ay naiibang pamamaraan kaysa sa pagsusuri ng isang bahagi ng Banal na Kasulatan, ngunit nagbubunga ito ng parehong mga resulta kapag nagawa na natin ang paunang gawain. Ang mga cross-references ay maaaring makatulong sa pag-iipon ng mga talata, at makatutulong ang isang concordance, ngunit ang pangunahing bagay, kapag nakolekta mo ang impormasyon, ay upang tingnang maigi kung ano ang mayroon ka at kumuha ng mga tamang konklusyon mula rito, tulad nito:

➔ Hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, na pinagkatiwala Niya sa gawaing iyon (Ecles 12:14; Gawa 17:31; Roma 2:16 atbp.);

➔ Ang hatol na iyon ay kapwa sa mga nabubuhay sa kanyang pagbabalik at mga nabuhay na mag-uli (Mga Gawa 10:42; 2 Timoteo 4: 1);

➔ Magaganap ito sa pagbabalik sa lupa ng Panginoong Jesucristo (1 Corinto 4: 5; 2 Timoteo 4: 1);

➔ Ang paghuhukom ay magiging matuwid at isasaalang-alang ang pinakaloob na mga saloobin at damdamin ng ating mga puso, pati na rin ang mga bagay na sinabi at ginawa natin (Ecles 12:14; Gawa 17:31; Roma 2:16; 1 Corinto 4: 5 ; 2 Corinto 5:10);

➔ Ang bawat tao na may pananagutan sa Diyos - na gumawa ng alinman sa "mabuti" o "masama" sa Kanyang paningin - ay haharap sa hukuman ni Cristo (Ecles 12:14; Roma 14:10; 2 Corinto 5:10; 1 Pedro 4 : 17);

➔ Ang kahihinatnan ng paghatol ay may ilan na tatanggap ng kaloob ng buhay na walang hanggan at ang iba ay hindi (Daniel 12: 2; 1 Pedro 4:17).


Bakit mayroon pang Paghuhukom?

Maaaring nagtataka ka kung bakit kailangang magkaroon pa ng paghuhukom. Bakit hindi na lamang wasakin ng Diyos ang kasalanan at mga makasalanan nang tahasan at payagan ang mga katanggap-tanggap sa Kanya na maging walang kamatayan? Hindi ganito ang Diyos, sapagkat lahat ng ginagawa Niya ay naaayon sa Kanyang matuwid na pag-uugali. Siya ay makatarungan at banal, at hindi makikipagkompromiso sa kasalanan. Ngunit determinado rin Siya na ipakita sa mga kalalakihan at kababaihan ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng mabuti at masama. Gagawin iyon ng paghuhukom ng Diyos sa mundo. Sa kasalukuyan may mga taong tila ba "nakatakas dito"; na gumawa ng mga napakasamang bagay ngunit hindi kailanman sinaway sa pagiging mali ng kanilang mga gawain. Namatay lang sila, tulad ng lahat.

Tingnan ang halimbawa ng mga masasamang lalaki sa Jerusalem na sumubok kay Jesus sa maling paratang at maling kinondena siya hanggang sa mamatay. Nakipagkasundo sila sa gobernador ng Roma upang ipapatay siya at pagkatapos ay bisitahin siya habang siya ay nakapako sa krus, na nanglilibak at nanunuya. Tama ba sa iyong palagay na hindi sila dapat managot sa kanilang ginawa? Sa katunayan alam natin, sapagkat sinabi sa atin ni Jesus, na darating ang oras na sila ay babangunin sa paghuhukom, at alam natin ang kahihinatnan:

Sasagot naman siya, ‘Hindi ko kayo kilala! Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan!Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, habang kayo nama'y ipinagtatabuyan!” (Lucas 13:27,28).


Ang Batayan ng Paghuhukom

Ang batayan ng paghuhukom sa kanila ay ang pagkakaroon nila ng bawat pagkakataong matuto at sundin ang halimbawa ng Panginoong Jesucristo, na nabuhay at nagturo sa gitna nila, at hindi lamang siya tinanggihan, kundi nagkasundo silang ipako siya sa krus. Makikita nila ang nabuhay na Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang mga nagmula sa lahat ng panahon na pinupuri siya bilang Hari at Panginoon, at pagkatapos ay "palalayasin" sila. Sa iba ay sinabi sa atin na ang tinanggihan ay itatapon sa "kadiliman sa labas" (Mateo 22:13; 25:30).

Dahil ang paghuhukom ay makakaapekto sa lahat ng mga may sapat na nalalaman tungkol sa layunin ng Diyos na maituring bilang mabuti o masama sa Kanyang paningin, kailangan nating siguraduhin na alam natin ang batayan kung paano tayo maaaring hatulan. Ipagpalagay na ipatatawag ka sa hukuman ni Cristo at iharap sa mga pananagutan nang hindi natin nalalaman kung ano at wala na tayong magagawa pa tungkol doon! Sa kabutihang palad, ang Diyos ay hindi ganoon. Palagi niyang binibigyan ng angkop na paunawa ang Kanyang nilikha kung ano ang Kanyang layunin at kung ano ang nais Niyang gawin ng mga tao. At palagi Niyang binabalaan sa mga kahihinatnan ng pagsuway, habang hinihikayat ang pagsunod sa pamamagitan ng pangako ng isang masayang kahihinatnan para sa mga sumusunod sa Kanyang patnubay sa buhay.

Ang paghuhukom ay ibabatay sa ating pagtugon sa kaloob ng Diyos tulad ng ipinaliwanag sa Kanyang Salita, ang Bibliya. Ang mga nakakita sa layunin ng Diyos noong una pa, o nakarinig kay Jesus at sa mga apostol na nangangaral, at nakakita ng nagpapatunay na mga palatandaan at kababalaghan, ay magkakaroon ng mas kaunting idadahilan kaysa sa iba.

Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sinumang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayundin naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at ang mga nakarinig sa kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang tanda at ng iba't ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban” (Hebreo 2:1-4).

Ang talatang iyon ay may espesyal na kaugnayan sa lahat ng mga nakasaksi ng himala, ngunit ang unang pangungusap ay nauugnay sa mga tao sa bawat panahon. Ang batayan ng paghuhukom ay ang magiging tugon natin sa kung ano ang inihayag ng Diyos sa Kanyang Salita at kung ano ang sinabi at ginawa ng Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus:

“Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang; ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag” (Juan 12:46-50)


Ang bawat isa na nakakarinig ng ebanghelyo, at nauunawaan ito, ay nakakasalamuha si Jesus habang inilalarawan siya sa Banal na Kasulatan, at maaaring magpasya kung susundin siya o hindi. Maaari nating pakinggan ang kanyang mga salita at tandaan kung ano ang hinihiling niya sa atin na gawin, o maaaring magpasya tayong huwag nang mag-abala. O maaaring makinig muna tayo, subalit mawawalan ng interes sa paglaon. Alinmang paraan ang pipiliin nating tugon sa kaloob ng kaligtasan ng Diyos, dapat tayong magkaroon ng kamalayan sa mga posibleng kahihinatnan ng ating desisyon. Kung tatawagin upang managot ang ating mga aksyon, maaari tayong mapunta sa isa sa dalawang kampong ito:

... kapag ang Panginoong Jesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Magandang Balita ng Panginoong Jesus. (1) Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa Araw ng kanyang pagparito upang (2)tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patotoong ipinahayag namin sa inyo” (2 Tesalonica 1:7-10).


Iyan ay payak na hanay ng pagpipilian. Maaari tayong maiuri sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, o sa mga naniniwala, sumusunod, at binibilang na "karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya". Muli ay mapapansin mo na ang kaalaman sa ebanghelyo ng kaligtasan ang magiging batayan ng ating pananagutan sa pagdating ni Jesus.

Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit ang pananampalatayang iyan ay inaasahang magbabago ng ating mga gawain - gaya ng sinabi ni Pablo na "inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya" sa 2 Tesalonica 1 talata 11. Ang ating mga saloobin, salita at gawa ay nagpapakita ng kalidad at katotohanan ng ating pananampalataya, kahit na wala sa mga bagay na ginagawa natin ang maaaring maging sapat upang makamit ang inilaan ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya.


Maliligtas tayo dahil sa biyaya at awa ng Diyos sa atin; ngunit inaasahan pa rin tayong mabuhay sa paraan na nagpapakita na nais talaga nating magkaroon ng bahagi sa darating na kaharian.

Ang mahalagang bagay ay upang maayos ang ating buhay sa Diyos ngayon; pagkatapos ay hindi na dapat pang mag-alala. Ginawa iyon ni Pablo at nakapaghintay siya nang may pagtitiwala na ang pagdating ni Cristo ay nangangahulugang pagdating ng kanyang gantimpala - ang kaloob na buhay na walang hanggan. Sumusulat kay Timoteo bago ang araw ng kanyang pagkamatay nang nagsasabi:

Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang Hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona; hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik” (2 Timoteo 4:6-8).


Mga Bagay na Babasahin

➔ Ang mga ulat tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay kamangha-manghang basahin at nagpaniwala ng maraming mga hindi naniniwala sa mga nakaraang taon na ang tanging bagay na umaayon sa katotohanang si Jesus ay bumangon mula sa libingan. Subukang basahin ang Juan 20 o Lucas 24, o pareho.

➔ Matapos umakyat sa langit, sumulat si Jesus ng pitong liham sa iba`t ibang mga pangkat ng mga mananampalataya. Basahin ang mga sulat na iyon sa Apocalipsis 2 at 3 at pagkatapos ay tingnan ang dalawang detalyadong katanungan tungkol sa mga ito sa ibaba.


Mga Katanungang Sasagutin

18.1 Sa mga sulat na isinulat ni Jesus sa mga ecclesia sa Asya (Apocalipsis 2 at 3) binanggit niya ang pitong magkakaibang gantimpala para sa mga masusumpungang katanggap-tanggap sa kanyang pagbabalik. Ilista ang mga gantimpalang ito. (Apocalipsis 2: 7,11,17,26-28; 3: 5,12,20-21)

18.2 Ano ang dapat gawin ng mga mananampalatayang iyon upang manahin ang mga gantimpala, at ano ang mga panganib na dapat nilang malagpasan? (Apocalipsis 2: 1-3: 22)

bottom of page