ANO BA ANG NALALAMAN NATIN TUNGKOL SA DIYOS?

ANO BA ANG NALALAMAN NATIN TUNGKOL SA DIYOS?

BILANG 6

Ginawa ng Diyos ang mundo at ang lahat na nandito. Ginawa Niya ito sa paraang malinaw nating nakikita ang katibayan ng Kanyang disenyo. Ginawa Niya ito upang maunawaan ng bawat isa na mayroong isang Diyos at sa gayon ay hangarin nating sambahin Siya. Inihayag din Niya ang Kanyang layunin sa pamamagitan ng mga taong binigyan ng mga espesyal na kapangyarihan ng komunikasyon, at ngayon ay mayroon na tayong kumpletong pagkahayag sa Bibliya. Mula doon mas marami pa tayong maaaring malaman tungkol sa Diyos kaysa sa maaaring ituro sa atin ng nilikhang mundo. Malalaman natin kung anong uri ng Diyos Siya at kung ano ang ginagawa Niya upang mailabas ang sangkatauhan sa gulo kung saan tayo naroroon.

➔ Namamatay tayo, ngunit Siya ay nabubuhay magpakailanman;

➔ Tayo ay bigo, ngunit ang Diyos ay matagumpay sa lahat ng Kanyang ginagawa;

➔ Tayo ay mahina, ngunit Siya ay napaka-makapangyarihan.


Paghahanap ng tungkol sa Diyos

Sa pagtingin lamang sa mundong ginawa ng Diyos ay mauunawaan natin na ang Kanyang kapangyarihan at kakayahan ay kamangha-mangha. Ang mundong ginawa Niya ay dinisenyo nang napakaganda. Isipin ang paraan kung paano gumagana ang isang puno. Sinipsip nito ang kabutihan mula sa lupa upang ito ay tumubo, makagawa ng mga dahon, bulaklak at prutas at, kapag natapos ang siklo ng aktibidad na iyon, nahuhulog sa lupa ang mga produkto nito. Pagkatapos, nagbibigay ito ng mga nutrisyon para sa pagpapaunlad sa susunod na taon, habang ang mga binhi ay napapadpad sa mga lugar kung saan maaaring magsimulang lumaki ang iba pang mga puno. Sa proseso, ang puno ay nagbibigay ng kahoy, na maaaring magamit para sa malaking bilang ng mga kapaki-pakinabang na mga layunin; prutas na maaaring kainin ng tao, mga ibon o hayop; at mga dahon na nagbibigay kanlungan at lilim. At ang buong proseso ay maganda - kapag ang mga dahon ay lumalaki at kapag nagbabago ang kulay at nalalagas.

Ganoong uri ng pananaw ang maibibigay sa atin ng natural na mundo, ngunit ano pa bang sinabi sa atin ng Bibliya tungkol sa Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay? Ano ang partikular na sinabi ni apostol Pablo tungkol sa Diyos sa kanyang Sulat sa mga taga-Roma? Kung kukunin mo ang iyong kuwaderno at basahin muli ang unang tatlong kabanata ng sulat ay makokolekta mo ang impormasyong ito:


Ang natututunan natin tungkol sa Diyos

Roma 1:1

Ang Diyos ay mayroong isang evangelio - mabuting   balita para sa sangkatauhan

Roma 1:3

Ang Diyos ay mayroong Anak, na nagmula kay David, na   ipinanganak sa pamamagitan ng Kaniyang kapangyarihan

Roma 1:7

Mahal ng Diyos ang mga naniniwala sa Roma at   pinadalhan sila ng biyaya at kapayapaan sapagkat Siya ang kanilang Ama

Roma 1:10

Kinokontrol ng kalooban ng Diyos ang lahat

Roma 1:18

Ang Diyos ay galit sa mga taong hindi nagbibigay ng   pansin sa Kanya at sa Kanyang mga pamamaraan

Roma 1:20

Ang Diyos ay hindi nakikita ng mga mata ng tao

Roma 1:20,23

Ang Diyos ay Walang Hanggan at Walang-kamatayan - Siya   ay walang simula o wakas, at ang Kanyang larangan ng pag-iral ay higit na   mataas kaysa sa sangkatauhan

Roma 1:24,26,28

Pinapabayaan ng Diyos ang mundo ngayon, upang hayaan   ang lipunan ng tao na gawin ang sarili nitong walang diyos na pamamaraan

Roma 2:5,11,16

Gayunman, darating ang araw kung kailan ihahayag ang   matuwid na paghuhukom ng Diyos, at pagkatapos ay gantimpalaan Niya ang mga   tao ayon sa nararapat sa kanila. Magiging patas at makatarungan siya sa paghuhukom   na iyon

Roma 3:3,4

Ang Diyos ay tapat at totoo sa lahat ng Kanyang mga   pamamaraan; Hindi siya maaaring maging hindi

Roma 3:21

Ang Diyos ay nagbukas ng isang paraan kung saan maaari   tayong mapabilang na "tama" o "matuwid" sa Kanyang   paningin

Roma 3:25

Ginawang posible ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay   ng Kanyang Anak upang mamatay para sa sangkatauhan

Roma 3:29,30

Ginawa niya ito para sa Judio at hindi Judio, sapagkat   iisa lamang ang Diyos (at samakatuwid ang Diyos ng lahat ng mga tao)

Madali mong masusuri sa iyong sarili ang mga natuklasang ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nakalistang sipi. Habang parami ng parami ang naiintindihan mo tungkol sa Bibliya ay makikita mong puno ito ng impormasyong tulad nito. Ito ay isang aklat na mula sa Diyos, ngunit ito rin ay isang aklat tungkol sa Diyos at sa Kanyang mabuting layunin - lahat ay tungkol sa Kanyang mabuting balita para sa sangkatauhan. Ang mismong katotohanan na Siya ay nakikipag-usap sa atin sa ganitong paraan ay isang nakamamanghang pahiwatig na nais Niyang malaman natin ang tungkol sa Kanya. Nais Niyang magbahagi ng isang bagay sa atin. Hindi ka magsusulat ng isang liham sa sinuman maliban kung nais mong ibahagi ang isang bagay, o kumuha ng isang bagay mula sa taong tumanggap nito. Katulad ito ng sa Diyos. Mula sa sandaling ihayag Niya kung paano nilikha ang mundo, sinimulang ipaliwanag ng Diyos kung bakit Niya ginawa ang lahat at tungkol saan ito. At nagawa Niya iyan nang may isang tiyak na layuning nasa isip Niya.


Sa simula pa lamang, ang Diyos ay nahayag bilang parehong makapangyarihan at may layunin - siyang nakakaalam kung ano ang ginagawa Niya at nagtataglay ng lahat ng kapangyarihang kinakailangan upang magawa ito. Kailangan lamang Niyang magsalita upang maganap ang mga bagay at sunud-sunod Niyang isinaayos ang pagkakaroon ng isang may kaayusang mundo. Ganito ang kapangyarihan ng Kanyang Salita:

Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay kat’wira’t katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit...Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa! Dapat katakutan ang buong nilikha! Ang buong daigdig, kanyang nilikha sa kanyang salita, lumitaw na kusa” (Awit 33:4-9).

Ang mundong alam natin ay umiral sa pamamagitan ng isang kamangha-manghang kaayusan. Nang makumpleto ang Kanyang malikhaing gawain, ang lalake at babae ay tumayong magkatabi sa bagong likhang mundo ng Diyos at sinabi Niya sa kanila ang Kanyang layunin para sa kanila. Ang kanyang mundo ay ginawang nakamamangha, tulad ng naunawaan ng Salmista, ngunit ang layunin ng Diyos ay may kasamang higit pa sa nilalang na nabubuhay nang may paggalang na takot sa Lumikha.


Ang Banal

Ang Salita ng kapangyarihan ng Diyos ay isa ring Salita ng tagubilin kay Adan. Nagbigay Siya ng isang Batas kung papaano dapat mamuhay sina Adan at Eva at nagbabala Siya tungkol sa mga mapanganib na bunga ng pagsuway. Ito ang paraan kung saan ipinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili, sa ikalawang kabanata ng Bibliya, bilang isang moral na Diyos - Isa na nag-aalala tungkol sa mabuti at masama. Malinaw na napakahalaga sa Kanya kung ang mga tao ay gumagawa ng tama o mali. Ang pagiging seryoso nito sa paningin ng Diyos ay malinaw na sinasabi. Sapagkat ang Diyos ay banal - na hiniwalay ng Kanyang likas na katangian mula sa mga bagay na hindi banal. Halimbawa, sinabi ito ng propetang si Isaias tungkol sa kalikasan at katangian ng Makapangyarihang Diyos:

“Ako ang Katas-taasan at Banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan, sa mababang-loob at nagsisisi ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa” (Isaias 57:15).


Labis ang pagsalungat ng Diyos sa kasalanan at kasamaan na -

➔ Binalaan Niya si Adan sa pinakamahirap na tuntunin na huwag labagin ang Kanyang Batas, at

➔ nang masira ang Batas na iyon ay pinarusahan Niya sina Adan at Eba at ibinukod sila mula sa Kanyang presensya;

➔ nang sundin ng sangkatauhan ang kanilang paraan ng pagsuway, sinira ng Diyos ang lipunang iyon, sa mga araw ni Noe, at

➔ nailigtas lamang ng ilang tapat (at lahat ng ito ay naitala sa unang siyam na kabanata lamang ng Bibliya).


Kadalisayang Moral

Habang nagpapatuloy ang Bibliya ay natututo tayo nang mas malinaw kung ano talaga ang kahulugan ng kabanalan ng Diyos sa atin. Ito ay isang katangian ng Kanyang pag-iral: Siya ay Banal at hindi maaaring maging iba. Dahil hindi tayo banal kaya hindi natin Siya nakikita, o makalapit man lang sa Kanyang presensya. Ang Diyos ay may antas ng kadalisayang mora na higit kaysa atin at sa antas ng pag-uugali natin. Narito ang ilang mga talata sa Bibliya na nagsasabi sa atin ng higit pa tungkol sa mga pamantayan ng moralidad ng Diyos:

Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya’y walang kapintasan, mga pasya niya’y pawang makatarungan; siya’y Diyos na tapat at makatuwiran” (Deuteronomio 32: 3, 4);

Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan, mga maling gawain, di mo pinapayagan” (Awit 5: 4);

Ito’y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid, siya kong sanggalang, matatag na batong walang karumihan(Awit 92:15);

Oh Yahweh, aking Diyos at tanggulan...O Batong matibay, inilagay mo sila upang kami’y parusahan...Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan” (Habakkuk 1: 12,13);

Huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya’y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino” (Santiago 1:13);

Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya(1 Juan 1: 5).


Pagkilala sa Diyos

Tiningnan lang natin ang isang aspeto ng katangian ng Diyos, ang aspeto ng Kanyang kabanalan, at nakita natin na ang ideya ay matatagpuan sa pamamagitan mismo ng Banal na Kasulatan. Iyan ay totoo sa bawat aspeto ng Kanyang katauhan. Hindi lamang ang kabanalan ng Diyos ang inilalarawan sa Kanyang Salita. Ang Bibliya ay tungkol sa Diyos - ang Kanyang mabuting layunin at ang Kanyang mapagmahal at kaibig-ibig na pag-uugali. Sapagkat ang Bibliya ay isang paghahayag mula sa Diyos, na ibinigay sa atin upang makilala natin Siya. Kaya’t maaari tayong maghangad na maitaguyod ang isang mapagmahal na relasyon kasama Siya.

Tulad ito ng buhay kasama ang lahat ng mga taong pinapahalagahan natin: ang unang bagay sa anumang relasyon ay ang makilala ang isa't isa. Sa mga personal na relasyon nakikilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa mga bagay na mayroon tayong parehong interes, sa pamamagitan ng panonood kung paano sila kumilos sa iba't ibang mga pangyayari at nakikita kung paano sila nakikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Kung hindi natin madalas makita o nakakausap nang madalas, maaari tayong makipagpalitan ng mga sulat o makipag-usap sa telepono. Kung ang tao ay hinahangaan natin ngunit hindi nakakausap, sa anumang kadahilanan, maaaring masiyahan tayo sa pagbabasa lamang ng tungkol sa kanya, o pagdinig mula sa iba kung kamusta sila.

Ang Diyos ay hindi natin maaabot at malayo sa ating normal na paraan ng pag-iisip. Siya ang Diyos at tayo ay mga lalake at babae; Siya ay walang kamatayan at tayo ay mortal. Siya ay nasa langit at tayo ay nasa lupa; Siya ay banal at tayo ay makasalanan. Maraming mga bagay na naghihiwalay sa atin mula sa Makapangyarihang Diyos.

Siya’y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos. Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa kanya. Sa kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen (1 Timoteo 6: 15,16);

Ang sabi ni Yahweh, Ang aking kaisipa’y hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan” (Isaias 55: 8,9).

Ang dalawang Kasulatan lamang na iyon ay nalalagay tayo sa posisyon na parang wala na tayong pag-asa, sapagkat ang malaking agwat na naghihiwalay sa atin ay tila hindi matawid. Ngunit ang sandaling pag-iisip ay makapagbabago doon, sapagkat nagbabasa at natututo tayo tungkol sa Diyos sa Kanyang Salita. Nakikipag-usap siya sa atin at nagsasabi sa atin ng mga bagay na hindi natin malalaman. Kaya malinaw na nais Niyang makilala natin Siya at naghahangad na bumuo ng isang relasyon kasama natin. Nakamamangha iyon! Inaabot ng Lumikha ng Sandaigdigan ang Kanyang nilikha, at naghihintay ng tugon. Siya ay umiiral sa isang mas mataas na antas kaysa sa atin sa bawat bagay, ngunit inaanyayahan Niya tayo na hanapin ang daan patungo sa Kanyang antas. Ang huling talatang iyon mula kay Isaias, halimbawa, ay hindi lamang isang pahayag tungkol sa pagkakaiba. Ang mga saloobin ng Diyos ay higit kaysa atin, ngunit tingnan ang tagpo o konteksto ng mga salitang iyon - isang bagay na laging mahalaga kapag binabasa at inuunawa ang Bibliya.

Hanapin mo si Yahweh habang siya’y matatagpuan, manalangin ka sa kanya habang siya’y malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama, at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila’y dapat manumbalik, at lumapit kay Yahweh upang kahabagan; at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, Ang aking kaisipa’y hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik, at tinapay upang maging pagkain. Gayundin naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito’y babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak, at gagawin nito ang aking ninanais” (Isaias 55: 6-11).

❖ Ang Diyos na nagsasabi sa atin tungkol sa Kaniyang Sarili sa Kanyang Salita - isang Salitang buhay at makapangyarihan, at na tiyak na makakamit kung ano ang nilalayon ng Diyos na makamit - ay isang Diyos na nais tayong hanapin Siya at mahanap Siya. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng isang pag-uugali ng pag-iisip, sabi ng propeta sa ngalan ng Diyos: dapat tayong maging handa na isantabi ang mga hindi karapat-dapat na kaisipan at makasalanang gawi, at dapat tayong lumapit sa Diyos bilang mga taong nangangailangan ng Kanyang tulong. Kung makakarating tayo dito ay makakasiguro tayo na Siya ay handa at maaring magbigay sa atin ng lahat ng tulong na kailangan natin (Hebreo 11: 6).


Paanyaya ng Diyos

Paulit-ulit tayong inaanyayahan ng Bibliya na gamitin ang ating buhay sa hinahangad na layunin nito - ang gugulin ang oras upang makilala ang Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Salita, pag-unawa sa mensahe nito, at pamumuhay alinsunod sa patnubay ng Diyos. Ipinapangako sa atin na kung gagawin natin ang ating bahagi, tiyak na tutuparin din ng Diyos ang Kanyang bahagi. Narito ang piling mga talata ng kung ano ang Kanyang inaalok:

Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan… Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya” (Mateo 7: 7-11);

Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan, sapagkat ang ang Diyos ay nagbibigay nang sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan” (Santiago 1: 5,6);

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako’y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo” (Mateo 11: 28-30).

Nais ng Diyos na humingi tayo, maghanap at makita - ngunit dapat tayong maging taos-puso sa hangaring iyon kung nais nating magtagumpay, at dapat tayong maging handang magtiyaga. Maaaring ito ang dahilan kung bakit ang Bibliya ay napakahaba at kung minsan ay kumplikadong aklat. Nais ng Diyos na gumawa tayo upang malaman ang totoong kahulugan nito at ang kahulugan na iyon ay naihahayag nang unti-unti. Kung nais ng Diyos na maiparating ang Kanyang mensahe sa isang paraang mabilis at madaling maunawaan, tiyak na magagawa Niya iyon. Sa halip ay sinabi Niya sa atin ang tungkol sa Kaniyang persona at Kanyang layunin sa pamamagitan ng buhay ng ibang tao - ang mga taong natatampok sa 66 na aklat ng Bibliya. Ang resulta ay isang natatanging tala ng mga pakikipagsapalarang personal upang higit pang malaman ang tungkol sa Diyos. Sa proseso, nakakakuha tayo ng lumalagong pagpapahalaga sa layunin ng Diyos at sa kahulugan nito para sa sangkatauhan, habang parami nang parami sa mga hangarin ng Diyos ang nagiging malinaw.


Personal na Patotoo

Hindi ito simpleng nakilala ng mga kalalakihan at kababaihan ang Diyos sa panahon ng Bibliya. Nag-iwan din sila ng talaan ng kanilang personal na pagpapahalaga sa kung ano ang kahulugan nito para sa kanila, kaya ang Bibliya ay tulad ng isang hanay ng mga patotoo o personal na rekomendasyon.

Halimbawa, si Moises. Nagkaroon siya ng isang pambihirang pagkakataon na manirahan sa Egipto, na higit na maunlad na bansa kaysa sa lahat sa panahong iyon, at tamasahin ang pinakamahusay na maibibigay ng buhay sa Ehipto, sapagkat siya ay dinala sa palasyo ng Paraon. Ngunit isinuko niya ang lahat ng iyon. Ginugol niya ang higit sa bahagi ng kanyang buhay bilang isang pastol - na naghahanda upang iligtas ang bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto - o bilang isang walang bayad na pinuno ng isang mapanghimagsik at mahirap na grupo ng mga taong gumagala sa buong Peninsula ng Sinai, patungo sa Lupang Pangako. Bakit niya ito nagawa, at ito ba ay isang matalinong pasya?

Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya’y mayroon nang sapat na gulang, na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kasya sa mga kayamanan sa Ehipto; sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap” (Hebreo 11: 24-26).

Ano ang nag-udyok sa kanya na isuko ang Egipto at kunin ang kanyang pagkakataon kasama ang mga tao ng Diyos? Nakilala niya ang Diyos at iyon ang pagkakaiba. Sa bahagyang pagpapalaki sa kanya sa isang tahanang Hebreo ay tinuruan siya tungkol sa Diyos at mga pangakong ginawa ng Diyos sa mga inapo ni Abraham. Pagkatapos, isang araw, si Moises ay nagkaroon ng isang personal na engkwentro na nakapagpabago ng kanyang buhay: isang anghel ng Diyos ang nagpakita sa kanya sa isang nasusunog na palumpong ngunit hindi natutupok. Ang pagtingin lamang sa hindi pangkaraniwang bagay na iyon ay nagturo kay Moises na siya ay nasa presensiya ng isang higit na dakila kaysa kanyang sarili.

Makalipas ang apatnapung taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di-kalayuan sa Bundok ng Sinai,nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punongkahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita, at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lupang kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto; narinig ko ang kanilang daing, at bumaba ako upang sila’y iligtas. Halika’t isusugo kita sa Ehipto...” (Mga Gawa 7: 30-34).

Ang anghel ay nagmula sa Diyos, kasama ang Kanyang awtoridad - tandaan na nagsalita siya na para bang siya ang PANGINOON - at kinilala niya ang Diyos bilang "Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob". Ito ay isang kamangha-manghang bagay na ang Makapangyarihang Diyos ay handang makipag-ugnay sa Kanyang bayan sa ganitong paraan. Ang anghel ay gumawa ng higit pa kaysa pagpapaalala kay Moises na Siya ay gumawa ng magagandang pangako noong nakaraan. Si Abraham, Isaac at Jacob ay patay na ngayon na nangangahulugang, tulad ng nakita na natin, wala na silang anumang kamalayan. Ngunit ginamit ng anghel ang kasalukuyan, hindi ang nakaraang panahunan. Sinabi niya na "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno [ngayon]", hindi "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno [noon]". Ang mahalagang pagkakaibang ito ay pinaliwanag mismo ng Panginoong Jesucristo, nang panahon ng pakikipagdebate sa kanyang mga kalaban, nang pinatunayan niya ang awtoridad ng katuruan sa Bibliya tungkol sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagtukoy sa tumpak na salitang ginamit at, sa paggawa nito, ipinakita muli sa atin ang kanyang pananaw tungkol sa kinasihang Bibliya:

“Maling-mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng Kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila’y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises, sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno, ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay; siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo” (Marcos 12: 24-27).


Ipinahayag ang Pangalan ng Diyos

Ang deklarasyong iyon ng pakikiugnay ng Diyos sa mga ama ng Israel ay simula pa lamang sa espirituwal na edukasyon ni Moises. Ang anghel ay nagpatuloy na sabihin kay Moises kung ano ang nais Niyang gawin niya at kung anong klaseng Diyos Siya na dapat niyang sundin at ginawa Niya ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng napaka-espesyal na pangalan ng Diyos. Ito ang ano sinabi niya:

Sinabi ng Diyos, ‘Ako’y si Ako Nga’. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ‘Ako Nga’. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalawang itatawag nila sa akin magpakailanman” (Exodo 3: 14,15).

Maraming paraan ang Diyos ng paglalarawan ng Kaniyang sarili - maraming mga pamagat na nagpapaliwanag ng mga aspeto ng Kaniyang persona at hangarin. Siya ang Makapangyarihan sa lahat, ang Banal, ang Kataas-taasan at ang Walang Hanggan. Habang ang ilang mga salin sa Ingles na Bibliya ay gumagamit lamang ng "Diyos" o "Panginoon", ang mga orihinal na wika ay may higit sa dalawampung magkakaibang mga paraan ng paglalarawan sa Kanya at kung minsan ay nawawalan ng isang bagay tungkol sa orihinal na puwersa ang katumbas na salin sa Ingles. Kunin ang pananalitang isinaling "AKO’Y SI AKO NGA" sa saknong ng Exodo. Ang Hebreo - kung naisalin ay binabasa na "eh'yeh asher eh'yeh" - ay nagdadala ng isang saklaw ng iba't ibang mga kahulugan, tulad ng maraming mga kinikilalang bersyon ng Bibliya. Nangangahulugan din ito ng "AKO AY MAGIGING AKO" Ito ang paraan ng Diyos upang ipahayag na Siya ay kapwa Walang Hanggan at May Layunin - Gagampanan Niya ang balak Niyang gawin. Iyan ay walang duda!

Sa halimbawang ito ay inililigtas ng Diyos ang isang bayan para sa Kanya, na inilabas sila mula sa Ehipto upang maging Kanyang bayan at sa pamamagitan nito ay nagpapakita Siya ng isang bagong aspeto ng Kanyang pag-uugali o katangian. Sa kauna-unahang pagkakataon idineklara ng Diyos ang kahulugan ng Kanyang Pangalan, sapagkat bagaman Siya ay maraming pamagat, ang Diyos ay may isang pangalan lamang. Ang pangalang iyon, sa orihinal na Hebreo, ay "Yahweh", kung minsan ay isinasalin bilang "Jehovah" sa mga salin sa Ingles, kung minsan ay "DIYOS" o "PANGINOON" lamang (gamit ang mga malalaking titik). Ipinapahiwatig nito ang kahulugan ng Diyos ng Pakikipagtipan na kapwa Manunubos at Tagapagligtas, tulad ng ipinaliwanag ng anghel kay Moises:

Sinabi ng Diyos kay Moises, Ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Makapangyarihang Diyos ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Canaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipcio, at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita: Ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipcio. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay; paparusahan ko sila at kayo’y palalayain ko mula sa pagkakaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipcio. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac, at Jacob at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas” (Exodo 6: 2-8).

Ang napakahabang talatang ito ay nagsasabi sa atin ng maraming bagay tungkol sa katangian ng Diyos habang ipinapahayag Niya ang Kanyang sarili:

➔ Siya ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob na kilala bilang "Diyos na Makapangyarihan sa lahat";

➔ Gumawa siya ng isang tipan o kasunduan sa mga unang mananampalataya, kasama ang pagmamana nila ng lupain kung saan sila naninirahan noon;

➔ Tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa tipan, kung kaya't kumikilos Siya ngayon upang iligtas ang kanilang mga inapo;

➔ Siya ay isang Diyos ng pagkilos at hangarin - Siya ay nakakaalala, nagliligtas, tinutubos, inilabas sila (sa Egipto) at dinala sila (sa Canaan), at binigyan sila ng lupaing iyon bilang pag-aari;

➔ Ginagawa Niya ang lahat ng ito sapagkat Siya “ang PANGINOON” (Hebreo: Yahweh).

Pinagsamasama ang lahat ng ito, makikita natin na ang malaking hakbang pasulong sa paghahayag ng Diyos ay yaong hindi pa Siya kumikilos upang iligtas ang isang bayan para sa Kanya alinsunod sa Kanyang mga pangako sa tipan, ngunit gagawin Niya iyon. Hindi kataka-takang maingat na ipinaalam ng anghel kay Moises bago ang Exodo na malapit na itong maganap. Inanyayahan ang Israel na maging bayan ng Diyos, isang paanyaya na kaagad nitong tinanggap, at sa gayon, pagkatapos ng sampung malalaking salot ay nawasak ang kalabang Faraon sa Ehipto, talagang niligtas ng Diyos ang Kanyang bayan mula sa kanilang pagkaalipin.


Naihayag ang Higit pang Katangian ng Diyos

Isa pang hakbang sa espiritwal na pag-aaral ni Moises ay naganap noong pinangunahan niya ang Israel palabas ng Egipto, bilang hinirang na pinuno ng Diyos. Dinala Niya sila sa Bundok Sinai, kung saan binigyan sila ng Diyos ng Kanyang Kautusan na dapat sundin at pormal na sumang-ayon kasama ng bagong bayan ng Israel kung paano sila kumilos bilang Kanyang hinirang na bayan. Ito ay anupa’t isang maayos na paglalakbay. Dalawa lamang ang pinangalanang indibidwal mula sa orihinal na henerasyon ang talagang nakarating mula sa Ilang hanggang sa Lupang Pangako, dahil sa mapanghimagsik at hindi naniniwalang pag-uugali ng lahat ng iba pa. Iningatan ng Diyos ang kasunduan sa Kanyang panig, ngunit ang mga tao ay lubos na nabigong tuparin ang kanilang mga gawain, subalit masigasig nilang ginawa ito.

Sa panahong ito ay naging mas pamilyar si Moises sa mga pag-uugali at katangian ng mga tao nasa pangangalaga na niya. Humingi siya sa Diyos ng higit na kaalaman at pag-unawa. Nais Niyang kilalanin ang Diyos nang mas mabuti at tinanong kung maaari niyang makita Siya, ngunit pinaliwanag ng Diyos na hindi maaari, "Sinabi niya, hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagkat tiyak na mamatay ang sinumang makakakita niyon” (Exodo 33:20). Ngunit, upang matugunan ang pakiusap ni Moises, sinabi ng Diyos na ipapakita niya kay Moises ang higit pa tungkol sa kung ano Siya at, inilagay siya sa butas ng isang bato, pinayagan Niya si Moises na makita ang isang bagay sa Kanyang kaluwalhatian at pakinggan ang sumusunod na pahayag:

Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan: Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit; patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako’y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging libu-libo, at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko’y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi” (Exodo 34: 5-7).


Ito ay paraan lamang na pinalalaki at pinapalawak ng Bibliya ang ating kaalaman sa Diyos. Habang nalalaman natin ang tungkol sa Diyos na sinasamba natin, Siya ay nagiging mas kaakit-akit at kahali-halina sa atin. Sa ngayon natututunan natin na

➔ Ang Diyos ay maawain at mapagbigay sa Kanyang mga tao;

➔ mapagbata at matiisin;

➔ handang patawarin ang kanilang mga pagkakamali - sa kondisyon na kinikilala nila ang kanilang pagkakasala at humingi ng kapatawaran;

➔ determinadong parusahan ang kasalanan na nagpapatuloy na inaamin (at, kung kinakailangan, mga makasalanan);

➔ ginagawa Niya ang lahat ng ito sapagkat Siya ay sagana sa pag-ibig at kabaitan; sapagkat

➔ Siya ay isang tapat na Diyos na tumutupad ng Kanyang mga pangako ng tipan.

Bahagyang nakakapagtataka na tumugon si Moises sa paghahayag na ito ng katangian ng Diyos sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang ulo sa lupa at sumamba sa Kanya.


Diyos ng Pag-ibig

Ang Exodo ay pangalawang aklat lamang sa Bibliya at napakarami ng ipinahayag tungkol sa Diyos ng Bibliya. Hindi nakakagulat na mayroong 66 na mga aklat sa kabuuan - napakarami ng matutunan tungkol sa Diyos na nais nating sambahin. Sa oras na maabot natin ang Bagong Tipan ay inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili bilang isang Ama, at ang lawak ng Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan ay mas buong isiniwalat. Ito ang isinulat ng isang apostol:

Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo’y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig” (1 Juan 4: 8-12).

Pansinin na ang Diyos ay iisang Diyos pa rin - hindi nakikita at hindi maabot ng sangkatauhan - ngunit umaabot sa atin, lalo na sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinakita Niya kay Jesus. Inaanyayahan tayo ngayon na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus, na nagpahayag na siya ang daan patungo sa Diyos. Tulad ng makikita natin, si Jesucristo ang pangwakas at ganap na paghahayag ng Diyos tungkol sa kung ano Siya, at ang kahalagahan ng pag-unawa sa ibinahagi sa atin ng Diyos ay binibigyang-diin sa mga salitang ito na sinalita ng Panginoon sa panalangin sa kanyang Ama:

Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak upang luwalhatiin ka niya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan nya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya.Ito ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila na iisang Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo” (Juan 17: 1-3).

Ang ating buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa pagkakilala sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo at makikilala lamang natin sila sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung ano ang ipinahayag sa atin sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. Ngunit isang kagalakan na makikilala sila nang mas mabuti at maitaguyod ang isang relasyong kasama sila, at kung anong pagbabago ang magagawa nito sa ating buhay. Tulad ng isang bagong relasyon na maaaring mapahusay at mabago ang ating buhay, gayundin ang pagkilala sa Makapangyarihang Diyos ay dapat maging isang nakapagbabagong karanasan. Ganito ang sinabi ng isa sa mga propeta ng Diyos:

“Ang sabi ni Yahweh: Huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung nais magmalaki, ang ipagmalaki niya’y ang pagkilala’t pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito” (Jeremias 9: 23,24).


Mga Bagay na Babasahin

➔ Ang dalawang pagkakataon nang makaharap ni Moises ang Diyos ay napakahalaga at sulit basahin. Nasa Exodo kabanata 3 at kapitulo 33 talata 18 hanggang kapitulo 34 talata 9.

➔ Basahin ang tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin sa 1 Juan kapitulo 3: 11-24.

Mga Katanungang Sasagutin

6.1 Ang Awit 90, na isinulat ni Moises, ay nagsasabi sa atin ng maraming bagay tungkol sa Diyos. Isulat kung ano ang mga bagay na iyon (ngunit huwag lamang kopyahin ang mga talata).

6.2 Ano ang isang bagay na iginigiit ng Bibliya tungkol sa likas na katangian ng Diyos? Ano ang isang salita na maaari mong gamitin upang ilarawan ang aspetong iyon ng Kanyang kalikasan? (Deuteronomio 6: 4-5; Isaias 45: 5-6 at Juan 17: 3)