top of page

BAKIT GALIT ANG DIYOS SA KANYANG SANGLIBUTAN

BAKIT GALIT ANG DIYOS SA KANYANG SANGLIBUTAN

BILANG 4

Nag-iisip tayo tungkol sa kamangha-manghang pagkahayag sa Salita ng Diyos at ang pangangailangan na basahin natin ito para sa ating mga sarili. Inihanda tayo nito para sa Sulat ni apostol Pablo sa mga taga-Roma kung saan ipinakalat niya ang kanyang pagkaunawa sa evangelio ng Diyos. Kailangan nating maunawaan sa pasimula kung gaano ka-espesyal at kung paano nagkakaiba ang mga sulatin na ito. Si Pablo ay hindi nagsusulat upang ipaliwanag ang kanyang sariling pag-unawa sa evangelio. Malayo dito! Ang kanyang malinaw na pagbibigay diin ay sa katotohanang ito:

  • ay ang evangelio na ipinangako ng mga propeta sa Banal na Kasulatan ng Diyos (Roma 1:1-2);

  • tungkol sa Panginoong Jesu-Cristo na siyang sentro ng plano at layunin ng Diyos (1:3-4); at

  • si Jesus ang tumawag sa kanya upang maging isang apostol (1:5).


Galit ang Diyos

Hindi mas maagang nagawa ng apostol ang mga panimulang pahayag kaysa sa paglunsad niya ang isang paliwanag na malamang ay ikinagulat at ikinabalisa ng kanyang mga mambabasa noong unang siglo. Dapat din itong magpaalala sa atin. Maliligtas ka ng evangelio, sinabi niya, kung maniniwala ka (Roma 1: 16-17), ngunit kung wala ito ikaw at ang lahat ng mga naninirahan sa sanglibutan ay nasa matinding kaguluhan. Narito ang kanyang aktwal na mga salita:

Nahahayag mula sa langit ang ang poot ng Dios laban sa lahat na kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan” (Roma 1:18).


Sinabi ni Pablo na itinuturing tayo na tama ng Diyos, dahil sa mga bagay na pinaniniwalaan natin, o tayo ay tiyak na nasa mali. Wala sa atin ang may gusto na nasa mali – kasama ang ating mga magulang, o mga kamag-anak o ang ating mga amo – ngunit mas seryoso at mapanganib na bagay ang mapunta sa maling panig ng Diyos. Wala sa atin ang nais na maging paksa ng matuwid na galit ng Diyos. Kaya't bakit galit na galit ang Diyos sa mundong Kanyang ginawa, at ano ang maaari nating gawin tungkol dito para sa ating sarili? Ang isang maingat na pagtingin sa Roma kapitulo 1 at 2 ay magpapaliwanag sa lahat ng kailangan nating malaman at ipapakita sa atin kung anong pag-iwas ang dapat nating gawin. Ngunit maglaan ng sandali na tumigil upang mag-isip tungkol sa isang bagay.

Sa simula pa lamang ng kanyang sulat ay sinabi ni Pablo sa kanyang mga mambabasa na mayroong totoong problema na kinakaharap ng sangkatauhan. Bakit niya ginawa iyon, sa halip na baybayin ang mapagbigay-loob na plano ng kaligtasan na maingat na ginagawa ng Diyos mula pa nang una?

Pumupunta ka ba sa doktor o klinika kung mabuti ang pakiramdam mo? Syempre hindi! Pupunta ka lamang kapag iniisip mong may mali sa iyo na kailangang maayos. At ganyan mismo lapitan ng apostol ang tanong ng ating espirituwal na kalusugan. Kung sa palagay natin ang lahat ay maayos, malamang na hindi natin bibigyang pansin ang Salita ng Diyos na nararapat dito. Kapag nalaman natin na ang sitwasyon ay seryoso saka lamang natin makikita na kailangan natin ng tulong ng Diyos.


Panggising na Tawag

Ang balita na ang Diyos ay galit sa sangkatauhan ay idinisenyo upang bigyang babala ang buong sangkatauhan. Dapat sabihin nito sa atin na ang mga bagay ay lubhang mali sa ating buhay kaya’t ang Diyos ay nag-aalala at kailangan nating bigyan ito ng ating pinaka-agarang pansin. Kung nagalit sa iyo ang iyong pinagtatrabahuhan, nais mong malaman kaagad kung ano ang ikinagalit niya. Tulad ng kinalabasan, napakadaling tuklasin mula sa sulat ni Pablo kung ano ang ikinagagalit ng Diyos. Galit Siya tungkol sa mga taong:

  • hindi maka-Diyos at hindi matuwid - mga taong pinipigilan ang katotohanang ipinahayag ng Diyos (Roma 1:18)

  • Hindi pinapansin ang maliwanag na katotohanan sa kanilang paligid – hindi nila kinikilala na ang sanglibutan ay nilikha ng Diyos. Kung imumulat nila ang kanilang mga mata ay makikita nila ng katibayan na ginawa ng Diyos ang lahat, sapagkat ang malinaw na disenyo sa paglikha ay nagtuturo sa dakilang Tagadesenyo, tulad ng nilayon nito (1: 19-21).

  • Alam ang pagkakaroon ng Diyos ngunit pinipiling sumamba sa ibang mga bagay. Maraming mga kultura at civiisation ang may pakiramdam ng pagkakaroon ng Diyos, ngunit maraming mga tao ang sadyang pinipigilan ang mga pandama. Sa halip na sumamba sa Diyos ay pinili nila na kalugdan ang kanilang sarili, o sumamba sa mga pag-aari o bagay na kanilang ginawa.

Banal na Tagadisenyo

Ang matalim na pagsusuring ito ay napupunta sa sentro ng bagay na ito. Ang isa sa mga pinakamaagang argumento na ibinigay bilang suporta sa Diyos bilang tagalikha ay ang disenyo. Mula pa noong 1800 ang isang manunulat ay nangatwiran na kung siya ay naglalakad at nakakita ng relo sa lupa ay magtataka siya kaagad kung kanino ito. Hindi maaaring lumabas sa kanya na basta naroon lang iyon: iyon ay walang katotohanan! Ang isang bato marahil: ang isang relo, hindi kailanman! Sa parehong paraan, sinabi niya, na ang matuklasan ang mundong kamangha-mangha na itinayo at maingat na ginawa, dapat nating tanungin ang ating sarili - "Kaninong mundo ito? at “Sino ang gumawa nito?"


Propesiya ng Bibliya

Siyempre, maraming iba pang mga argumento na maaaring isulong upang maipakita na ang mayroong Diyos bukod sa Diyos na taga-Disenyo ng Sansinukob. Naiisip na natin ang tungkol sa isa sa mga ito kapag tinitingnan ang kamangha-manghang paghahayag sa nilalaman ng Bibliya. Sino bagamat isang banal at isang Diyos na nakikita ang lahat, ang maaaring magbigay ng kamangha-manghang paunang paunawa tungkol sa pagparito ng Kanyang Anak, ang Panginoong Jesus. Daan-daang taon bago ang kapanganakan, isang detalyadong larawan ng kanyang buhay ang ibinigay upang pagdating niya ay malaman ng mga tao na ito ang Siyang Darating. Ito ay maraming sinasabi tungkol sa kabastusan at pagkabulag ng sangkatauhan na ang Panginoon ay hinamak at tinanggihan nang siya ay dumating, sa halip na madaling tanggapin at sundin.

Ang hula sa Bibliya ay isang kamangha-manghang patotoo sa pagkakaroon ng Diyos, tulad ng nilalayon nito. Sino bagamt isang banal na tagalikha ang maaaring makahula sa hinaharap ng isang makapangyarihang lungsod sa sinaunang mundo na, sa panahon nito, ang katumbas ng Washington o New York sa mundo ngayon. Gayunpaman sinabi ng propetang si Isaias:

Ang Babilonia, na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babilonia, ay pababagsakin ng Diyos tulad ng Sodoma at Gomorra. Wala nang taong maninirahan doon kahit kailan, wala nang Arabong magtatayo ng tolda roon, wala nang pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Mga hayop na maiilap ang mananahan doon, titirhan ng mga ostrits ang kanyang mga bahay, pagtataguan ang mga iyon ng mga ostrits at maglulundagan doon ang mga maiilap na kambing.” (Isaias 13:19-21).


Iyon mismo ang nangyari sa makapangyarihang lungsod ng sinaunang mundo - ang may mga nakasabit na hardin na isa sa mga kababalaghan ng mundo. Nahulog ito sa ganap na pagkabulok at natigil ang pagtira dito. Sa oras na nawala ito sa ilalim ng mga buhangin ng Iraq at natuklasan lamang matapos ang maingat na paghahanap dito. Eksakto tulad ng hinulaan, kinilala ng Bedouin ang lugar bilang mapamahiin na kinatatakutan at hindi man lamang maitayo ang kanilang mga tolda doon.


Kung sa palagay mo iyan ay kapansin-pansing gaya nito, isaalang-alang ang sinabi ng Diyos tungkol sa bansang Hudyo nang ilarawan niya ang kanilang kasaysayan at ang lungsod ng Jerusalem. Bagaman maraming iba't ibang mga propeta, at sa maraming magkakaibang oras, sinabi sa mga Hudyo na kung susuwayin nila ang Diyos ay magdusa sila sa mga kahihinatnan. Halimbawa, sinabi ni Moises na ito ang mangyayari:

Sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo’y sasamba sa mga diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga diyus-diyosang kailanma’y hindi ninyo nakilala ni ng inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon. Lagi kayong mag-aalala. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi’y paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, kung araw ay sasabihin niyong sana’y gumabi na, at kung gabi naman sana’y mag-umaga na.” (Deuteronomio 28:64-67).


Sinabi ni Moises ang mga salitang iyon halos 3500 taon na ang nakakalipas at naging lubos at kakila-kilabot ang mga ito sa huling 2000 taon. Nang wakasan ng mga Romano ang magulong bayan ng mga Hudyo at ikinalat ang lahat ng mga naninirahan dito, iniwan nila ang lupa at ang lungsod ng Jerusalem na sira. Sa paggawa nito sinimulan nila ang proseso na siyang binabala ni Moises. Ang mga Hudyo ay naging mga taong walang tirahan, nagkalat saanmang dako ng mundo. Sa ngayon may mga Hudyo sa karamihan ng mga lugar sa mundo, at ngayon ay mga Hudyo na nakabalik na sa lupain na tinitirhan ng kanilang mga ninuno. Ang bansang ikinalat ay muling naipon, muli tulad ng hinula ng mga propeta ng Diyos na mangyayari sa kalaunan. Narito ang isa lamang sa mga propesiyang iyon:

“Ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh: ‘Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saanman sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba’t ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan (Ezekiel 34:11-14).


Sino ang makakahula ng kamangha-manghang pangyayari, maliban sa Makapangyarihang Diyos, na parehong nakakaalam ng hinaharap at kumokontrol sa mga kaganapan sa mundo? Ang mga Hudyo ay malayo sa kanilang dating lupain ng higit sa 1800 taon, at dumanas ng maraming henerasyon ng pang-aabuso at malubhang pag-aalipusta sa panahon ng kanilang pagkatapon. Ang rurok ng kanilang pagdurusa ay ang katakot-takot na kampo ng Nazi, kung saan mga anim na milyong mga Hudyo ang namatay. Ngunit ngayon ang bansa ay bumalik na sa kanilang sinaunang lupain - tulad ng pangako ng Diyos - at umiiral bilang isang pampolitikang estado na kinikilala ngayon sa mga bansa. At ang kanilang sinaunang kabiserang lungsod na Jerusalem ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Hudyo.


Naliligaw na Sangkatauhan

Dalawang punto pa lamang ang tiningnan natin sa pagkakaroon ng Diyos - ang maliwanag na disenyo na ang Diyos ay umiiral sa paligid natin, na nagtuturo sa isang Tagadisenyo; at ang kamangha-manghang paraan kung saan hinuhulaan ng Salita ng Diyos ang hinaharap, sa daan-daan at pagkatapos sa libu-libong taon. Muli, posible na gumugol ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa paksang iyon, ngunit kailangan nating bumalik sa pangunahing alalahanin ng apostol.

Sa pagbibigay ng punto na ang pagkakaroon ng Diyos ay malinaw na ipinakita ng mundo na Kanyang ginawa, pinaparatangan ngayon ni Pablo ang sangkatauhan sa krimen ng sinasadyang kamangmangan. Kung ano ang dapat halata sa lahat ay sadyang hindi pinansin. Ang mga ito ay "hindi maka-Diyos", "hindi matuwid" at hindi pinapansin ang mga dakilang katotohanang ito, at sadyang pinipigilan ang kanilang katalinuhang kaloob ng Diyos sa kung sino o ano ang nasa itaas at lampas sa kanila. Ngunit kailangan nating tingnan pa nag kaunti ang paglalarawan ng apostol sa sangkatauhan sa kasalukuyang kalagayang walang diyos. Gamit lamang ang unang dalawang kapitulo ng Roma, ganito binubuod ng apostol ang malungkot na kalagayan ng mga tao:

Naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya’t nagdilim ang hangal nilang pag-iisip” (Roma 1:21).

Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila’y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila’y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa” (Roma 1:28-31).

Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa Araw na iyon, kung kailan ihahayag ang poot at makatarungang paghatol ng Diyos” (Roma 2:5).

Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumunod sa kasamaan” (Roma 2:8.


Ito ay isang seksyon lamang ng Banal na Kasulatan, at kailangan nating ibatay ang ating pagkaunawa sa lahat ng naihayag ng Diyos. Ngunit kahit na ang maikling buod na ito ay naglalaman ng isang malinaw na larawan ng kung ano ang naging mali sa sangkatauhan. Pansinin muna na ang problema ay isa sa walang kabuluhan o mahalay na "isip", isang hangal, matigas o walang pagsisising "puso". May nangyari sa likas na katangian ng tao na ginawang walang pakiramdam at nalayo sa kalooban ng Diyos. Sa halip na iayon sa maliwanag na konklusyon - na dahil mayroong Diyos dapat Siya ay sambahin - ang sangkatauhan ngayon ay nasa salungat na posisyon. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nabubuhay upang paglingkuran ang kanilang sarili; ang kanilang likas na kagustuhan ay upang luwalhatiin ang sangkatauhan. Mas gusto nilang sumamba sa mga bagay - ang nilikha kaysa sa Lumikha. O, ang mga kinasihang salita ni Pablo:

Kahit na kilala nila ang Diyos, siya’y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya’t nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila’y mga hangal. Tinalikuran nila angg kaluwalhatian ng Diyos a walang kamatayan, at ang sinamba nila’y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang” (Roma 1:21-23).


Ito ang dahilan kung bakit galit ang Diyos sa Kanyang mundo at sa mga tao. Ibinibigay Niya sa kanila ang lahat at wala silang binabalik sa Kanya, kahit na ang pagkilala sa Kanyang pag-iral. Karamihan sa mga tao ay hindi nagtatangkang hanapin ang Diyos, sa kabila ng pagkakaroon ng bawat pagkakataong gawin ito. Minsan ay sinabihan ni apostol Pablo ang ilang maalalahanin at maimpluwensyang mga tao sa Athens at ibinuod ang sitwasyong tulad nito:

“Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nagangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay … hanapin nila ang Diyos; baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila” (Mga Gawa 17:24-27).


Ano ang Naging Mali

Hindi kailanman nilalayon na maging ganito, kung ito ay tungkol sa Diyos, at ang Kanyang matuwid na galit ay nakatuon sa sangkatauhan dahil ang tao ay napakalayo sa nais ng Diyos na mangyari. Hindi ginawa ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan na may katangiang tulad ng inilarawan ni Pablo - matigas at walang pagsising puso, walang kabuluhang pag-iisip, palaaway at pinaglilingkuran ang sarili, at katulad nito. Sa kabaligtaran: sinabi ng Banal na Kasulatan na nilalang ng Diyos ang unang lalaki at babae:

“Ayon sa kanyang larawan. Sila’y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae” (Genesis 1:27).

Ang pagtukoy sa "lalake at babae" ay nagpapakita na hindi tayo sinasabihan na ito ay isang pisikal na imahe, sapagkat may mga pagkakaiba-iba sa pisikal na mga kasarian. Sa halip ito ay isang espiritwal na pagkakahawig, isang bagay na may kinalaman sa mental at emosyonal na kalagayan ng nilikha na pares. Ginawa sila upang sumamba sa Diyos at maging kasama Niya; kaya mayroon sila ng lahat ng mga katangiang kinakailangan upang magawang posible ang relasyon na iyon. Ngunit binigyan din sila ng isang pagkakataon na gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian at bumuo ng kanilang sariling mga kagustuhan. Ginawan sila ng Diyos ng malayang kinatawan. Hindi Siya lumikha ng mga robot o awtomatiko. Inilagay niya ang mga ito sa isang sitwasyon kung saan maaari silang bumuo ng mga katangian at matuto na mapagtagumpayan ang mga hamon. Ang hardin sa silangan sa Eden ay isang lugar ng pagkatuto at paglago kung saan ang sangkatauhan ay maaaring matuto at umunlad nang espiritwal. Ngunit ang mga maling pagpipilian ay nagawa at ang resulta ay nakapipinsala.

Sa kalaunan sa Sulat sa mga taga-Roma, maingat na susuriin ni Pablo ang ginawa ni Adan sa Eden na nagdudulot ng kapighatian at kalungkutan, kamatayan at sakuna sa sanglibutan. Tulad ng ipinaliwanag niya kalaunan, ito ang kakila-kilabot na pagkakamali kung saan si Jesus ay dumating upang maisaayos. Sa sandaling ito kailangan nating pansinin na dalawang bagay ang naganap sa Eden na bumago sa likas na katangian ng tao. Ang Diyos ay nagbigay ng Batas - ang pinakaunang ibinigay, at ang siyang nagbigay kina Adan at Eva ng pagkakataong ipakita ang kanilang kusang pagpayag na sundin ang Diyos. Ito ay isang simpleng bagay na sa ngayon ay ginagawang biro ng mga tao, ngunit ito ay isang napakahalagang isyu. Maaari silang kumain ng bunga ng alinmang puno ng hardin maliban sa isang iyon. Ang ipinagbabawal na bungang iyon - sa nag-iisang puno na nagpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali - ay tinawag na "punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama" (Genesis 2:17). Kainin ito at magdusa ng mga kahihinatnan; o labanan ang tukso at magpatuloy na mamuhay ng maayos kasama ang Diyos - iyon ang hamon!


Bumalik sa Alabok

Ang kabiguan ni Adan ay isang gawa ng pagsuway - nililinaw ng Bagong Tipan, tulad ng makikita natin sa takdang takdang panahon. Mayroong dalawang kahihinatnan ng kilos na iyon ng paghihimagsik. Una, nagresulta ito sa parusang kamatayan na ipinapasa kay Adan tulad ng ipinahiwatig ng Diyos: "maliban sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mi iyon ay mamatay ka mamamatay ka” (Genesis 2:17). Ang pangungusap na ito ay hindi lamang nililimitahan kay Adan subalit, naipasa sa lahat ng sangkatauhan para sa lahat ay nagmula kay Adan at minana ang kanyang mortalidad:

“Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan: Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga; dahil dito’y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo’y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin; sa pagod at pawis pagkain mo’y manggagalin, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin (Genesis 3:17-19).


Ang buong buhay ni Adan ay nabago bilang resulta ng aksyon na ito at gayon din sa atin. Samantalang maaaring nagpatuloy siyang mabuhay nang walang takot sa kamatayan, gayon ma’y mamamatay si Adan, at gayundin ang kanyang mga inapo; inantala ng Diyos ang parusa, ngunit dumating ito sa takdang panahon. Ang kanyang kamatayan ay nakalista sa parehong kapitulo na naglalaman ng isang mahabang listahan ng kanyang mga kahalili (Genesis 5), ang lahat ng mga kasaysayan ng buhay na iyon ay nagtatapos sa mga salitang "at siya ay namatay". Namatay sila at ganoon pa rin sa atin: ang kamatayan ay isang pangkalahatang karanasan at malinaw na ibig ipakahulugan ng mga salita ng Diyos kung ano ang sinasabi nito.

Ang kamatayan ay ang katapusan ng buhay - ito ay isang proseso ng pagiging alikabok at iyon ang pag-unawa sa lahat sa pamamagitan ng Bibliya. Ang kasinungalingan na unang ipinahayag kay Eba ay iminungkahi na hindi siya mamamatay (Genesis 3: 4), ngunit ang pagsuway sa batas ng Diyos ay makabubuti. Sinabing magagawa sa kanilang dalawa ang mabuti. Nakapagtataka, iyon ang pinaniniwalaan ng maraming tao tungkol sa kamatayan - na ito ay isang pintuan sa isa pa at mas mahusay na buhay; na nagsisimula ito ng isa pang pagkabuhay sa langit, o katulad nito.

Sa kabanata 5 - Ang Problema ng Kasalanan at Kamatayan - titingnan natin ang mga katanungang ito nang mas detalyado at makikita natin na ang ilang mga tanyag na ideya tungkol sa kabilang buhay ay hindi suportado ng Bibliya. Sa sandaling ito, pansinin na nang sinabi ng Diyos na ang kamatayan ay magiging resulta kung ang Kanyang batas ay nilabag, ibig Niyang sabihin na si Adan at Eba ay titigil sa pag-iral kung nilabag nila ang Kanyang mga utos. Matatapos ang kanilang buhay; at gayon nga ang nangyari.


Pagbabago ng Kalikasan

Mayroon ding ibang bagay na nangyari sa oras na iyon - ang pangalawang bunga ng pagsuway ni Adan. Muli ito ay isang bagay na nakakaapekto rin sa atin. Tulad ng pagmamana natin ng mortal na likas na katangian dahil sa ginawa ni Adan, minana rin natin ang ugali ni Adan na kalugdan ang kanyang sarili, kaysa sa Diyos. Hindi Siya nilikha na may kaugaliang iyan, sapagkat nilikha ng Diyos sina Adan at Eba, at lahat ng nilikha, sa isang kondisyong inilarawan bilang "napakabuti" (Genesis 1:31 KJV). Ngunit sa sandaling sumuway siya sa Diyos tila ito ay naging isang prinsipyo ng pinili niyang buhay. Si Adan ay may kakayahang maging katulad ng Diyos sa ilang mga aspeto, ngunit pumili siya ng ibang landas. Mula noon sa lahat ng kanyang mga inapo ay nabuo ang ugali na lumayo sa Diyos, sa halip na palapit sa Kanya. Sa likas na katangian, ginusto nilang sumuway kaysa sumunod sa Kanya.


Maaari nating makita ang pagbabagong moral na ito nang maaga sa tala ng Bibliya. Ang pangatlong anak na isinilang kina Adan at Eba ay tinawag na Set. Itinala ng kinasihang talaan ay sumulat na siya ay ipinanganak sa "kaniyang wangis na hawig sa kaniyang larawan" (Genesis 5: 3). Si Adan ay nilikha sa wangis ng Diyos, na may posibilidad na maging mala-Diyos sa kanyang mga kilos at ugali. Ngunit ang lahat ng mga anak ni Adan ay ipinanganak na may kaugaliang sa ibang direksyon - sila ay nakasarili. Si Cain, ang unang anak nina Adan at Eba, ay nagpakita kung ano ang ibig sabihin nito sa pagsasanay sa isang pinaka-nakalulungkot na paraan. Siya at ang kanyang kapatid na si Abel ay hinimok na sumamba sa Diyos. Ginawa ito ni Abel gaya ng ipinahiwatig ng Diyos, sa pamamagitan ng pagdadala ng handog na hayop. Si Cain ay nagdala ng mga gulay sa halip, at hindi pinapansin ang hinihiling ng Diyos. Tinanggap ng Diyos si Abel ngunit tinanggihan si Cain, at agad na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid at pagkatapos ay nagsinungaling sa Diyos tungkol sa kanyang nagawa. Maaari mong basahin ang tungkol dito sa Genesis 4.

Dalawa pang kapitulo, at pagkalipas ng 1600 taon, ang mundo ay ganap nang walang diyos. Ang lahat ay sumusunod sa walang batas na halimbawa ni Adan: lahat sila ay piniling kalugdan ang kanilang sarili kaysa sundin ang Diyos. Tulad ng kinalabasan, walong tao lamang ang natira sa buong lipunan sa oras na iyon na handang makinig sa mga utos ng Diyos at sundin Siya. Ang lahat ng natitira ay inilarawan sa ganitong paraan:

Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya’t labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilikha ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugud-lugod kay Yahweh” (Genesis 6:5-8).


Hindi nagsasayang ng Bibliya ang mga salita, kaya't kapag ginamit ang lahat ng mga salitang iyon upang ilarawan ang kalagayan ng tao - "laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito" - makikita mo kung gaano kaseryoso ang naging sitwasyon. Nagpasya ang Diyos na wasakin ang buong lipunan at muling magsimula kasama si Noe at ang kanyang maliit na pamilya, at iyon ang dahilan kung bakit dumating ang baha. Nagalit ang Diyos sa mga tao sa mundo na nabuhay bago ang pagbaha. Pinagsisihan Niya na inilagay Niya ang tao sa mundo at ikinalungkot Niya ito sa Kanyang puso - at Siya ay galit sa ating mundo.


Ang Sanglibutan sa ika-21 na Siglo

Tandaan na ang mga salitang ginamit upang ilarawan ang ating modernong lipunan ay pareho sa mga nangyari sa unang bahagi ng Genesis, bago ang pagbaha. Ang mga tao ngayon ay " “Naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan", ang kanilang mga puso ay "hangal" at "nagdilim", ang kanilang mga isip ay "masasama"; napuspus sila ng "kasamaan, kabuktutan, maruruming pag-iisip, pagkainggit. Puspos sila ng pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila ay mga mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa". Ang mga ito ay "makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumunod sa kasamaan". Ang lahat ng ito ay mga salitang nahanap natin sa Roma kapitulo 1 at 2, at mayroon ding iba pa.

Tatlong beses sinabi ng apostol kung ano ang ginagawa ng Diyos tungkol sa lahat ng ito. Wala! Sinasabi sa atin ni Pablo na ang Diyos ay determinadong pabayaan ang mundo sa ngayon upang ang buong epekto ng makasalanan at masuwaying pag-uugali ay magiging maliwanag. Ang ating imoral na mundo ay matagal nang iniwan ang mga batas ng Diyos. Gumawa ito ng sarili nitong mga patakaran para sa pamumuhay at nagtakda ng sarili nitong mga pamantayan. Ang mga pagpapahalaga at batas ng Diyos ngayon ay hinahamon ng maraming tao na nais na matukoy sa kanilang sarili kung ano ang tinatanggap nila bilang "tama" at "mali". Narito ang maka-Diyos na pagsusuri sa lipunan ngayon.

Kaya’t hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan saisa’t isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilkha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen. Dahil dito’y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya’t sila’y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam” (Roma 1:24-28).


Hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang marami sa mga bagay na nangyayari ngayon, na salungat sa Kanyang isiniwalat na Batas. Sa siping ito malinaw na binanggit na gawa sa homosexual at lesbian na kasanayan kung saan ito’y marumi, mahalay at salungat sa kalikasan. Ang katotohanan na ang mga bagay na ito ay pinahihintulutan ngayon sa lipunan ay hindi nangangahulugang tama ang mga ito. Ipinapakita lamang nito na ang Diyos ay naglalaan ng Kanyang oras, at binibigyan pa rin ng pagkakataon ang ilang mga tao na pumili ng ibang paraan ng pamumuhay. Ang kanyang "kabutihan", “pagtitiis” at “pagpapahinuhod” ay ipinapakita sa atin upang bigyan tayo ng pagkakataong magsisi (Roma 2: 4).


Dalawang Klase ng Tao

Pinayagan ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan na kumilos ayon sa nais nila para sa isang panahon, ngunit sinabi ng Banal na Kasulatan na hindi ito papayagang magpakailanman, at lahat ng mga pahiwatig na Siya ay mamagitan agad. Kaya't walang oras upang mawala kung nais mong samantalahin ang mabait na paanyaya ng Diyos na baguhin ang direksyon at piliin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Lahat tayo ay kailangang magpasya kung saan tayo tumayo. Alinmang mapunta tayo sa daan ng mundo sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga halaga nito at pag-aampon ang mga pag-uugali nito, o makahanap kami ng isang paraan na tama sa Diyos. Sinabi ito ni Paul tungkol sa klase ng mga tao:

Sapagkat igagawad niya [ng Diyos] sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sas kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Judio at gayundin ang mga Hentil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Judio at gayundin ang mga Hentil sapagkat walang kinikilingan ang Diyos” (Roma 2:6-11).


Kaya mayroong ibang paraan: ang isa na magbabalik sa atin sa panig ng Diyos. Ito ang paraan na magreresulta sa buhay at hindi kamatayan; ang isa kung saan maaari tayong mabilang na tama (matuwid) sa paningin ng Diyos, hindi mali. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagbabasa ng Roma makikita natin kung ano ang kasangkot dito at kung ano ang maaari nating gawin upang masumpungan tayong nasa panig ng Diyos, kapag tatapusin Niya ang kasalukuyang panahon ng kasamaan at magsisimulang muli sa isang bagay na higit na mas mabuti.

Mga Bagay na Babasahin

  • Kung hindi mo pa nababasa ang Sulat sa mga taga-Roma basahin ang kapitulo 1 at 2. Matutulungan ka nito upang makita ang paraan kung paano isinalarawan ni Pablo ang kanyang lohikal at makatwirang argumento.

  • Sapagkat nagsimula ng lahat sa Genesis, at sa paglaon ay may maraming sasabihin si Pablo tungkol sa kabiguan ni Adan, ang pagbabasa sa Genesis kapitulo 2-4 ay magbibigay sa iyo ng maraming kapaki-pakinabang na background.

Mga Katanungang Sasagutin

4.1 Ang mga kaganapan sa panahon ng Baha sa panahon ni Noe ay halos kapareho ng kung ano ang tungkol sa mangyayari. Ano ang matututuhan natin mula sa Baha na makakatulong sa atin? (Mateo 24: 34-42; Hebreo 11: 6-7; 2 Pedro 3: 3-15)

4.2  Sinasabi ng Bibliya na sa pagtatapos ng pamahalaan ng tao, bago ang direktang pagkontrol ng Diyos, ang mga bagay ay magiging napakasama sa mundo. Bakit sa palagay mo maaaring naabot na natin ang oras na iyon ngayon? (1 Timoteo 4: 1-5; 2 Timoteo 3: 1-7)

bottom of page