top of page

Buhay Pagkatapos ng Kamatayan

Buhay Pagkatapos ng Kamatayan

CBM

1. BAKIT ANG PANANAW NI JESUCRISTO TUNGKOL SA BUHAY PAGKATAPOS NG KAMATAYAN AY NAPAKAHALAGA?

Maraming pinuno ang mundo. Ang ilan ay polotikal at ang iba ay sa relihiyon. Sa lahat ng magagaling na pinuno, si Jesucristo lamang ang nabuhay mula sa mga patay. Daan-daang mga tao ang nakakita sa kanya pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli (1 Corinto 15: 3-8). Ginagawa nitong natatangi si Jesus. Dahil naranasan niya ang buhay pagkatapos ng kamatayan, siya ang pinakamahusay na magsasabi sa atin tungkol dito. Kung tayo ay matalino, makikinig tayo sa kanyang sasabihin.


2. ANO ANG PAG-ASA SA BIBLIYA PARA SA BUHAY SA HINAHARAP?

Isang sundalo ang nanalangin bago ang isang labanan: "O Diyos, kung mayroong isang Diyos, iligtas mo ang aking kaluluwa, kung mayroon akong kaluluwa." Napakalungkot na maaaring siya ay malapit nang mamatay pero wala siyang alam tungkol sa buhay sa hinaharap. Gayunpaman maraming mga tao ngayon ang katulad ng sundalong iyon. Hindi nila alam kung ano ang aasahan kapag namatay sila.

Ang pag-asa sa Bibliya ay nakasentro sa tatlong dakilang katotohanan:

(a) Ang pagbabalik ni Cristo mula sa langit

(b) Ang pagkabuhay na muli ng mga patay; at

(c) Ang pagtatatag ng Kaharian ng Diyos sa sanlibutan ng Kanyang Anak na si Jesucristo.

Si Jesus mismo ang nagsasaad ng tatlong dakilang katotohanan na ito nang sabihin niya, " Datapuwa't pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian” (Mateo 25:31); at “Sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, at magsisilabas” (Juan 5:28, 29).

Ang pag-alam tungkol sa pag-asang ito ay makakatulong sa atin na maunawaan kung ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan.


3. KAILAN MAKAKASAMA NG MGA PINILI SI JESUCRISTO?

Nilinaw ito ni Jesus sa atin. Sabi niya, “Ang Anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel; at kung magkagayo'y bibigyan ang bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa”(Mateo 16:27). Pansinin ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan:

(a) Si Jesus ay darating sa kaluwalhatian, at pagkatapos ...

(b) Siya ay magbibigay-gantimpala.

Una sa lahat darating siya, at pagkatapos ay magbibigay gantimpala. Dahil si Jesus ay hindi pa bumalik sa sanlibutan, wala pa siyang maaaring nagantimpalaang kahit kanino. Sabi din niya, “gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap” (Lucas 14:14). Dahil ang pagkabuhay na maguli ay hindi pa naganap, wala pang maaaring gantimpalaan.

Ang pagbabalik ni Jesus sa sanlibutan, ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang gantimpala ng buhay na walang hanggan sa mga tapat na tagasunod, lahat ay nasa hinaharap pa rin.


4. ANO ANG “MULING PAGKABUHAY NG PATAY”?

Binanggit ni Jesus si "Abraham, at Isaac, at Jacob" na nasa Kaharian ng Diyos. Samakatuwid, kapag ang mga patay ay nabuhay na muli, makikilala sila bilang mga tao. Magkakaroon sila ng mga katawan, tulad ng ginawa kay Jesus nang binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Matapos ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, si Jesus ay nakikita at nahahawakan (Juan 21:27). Hindi siya isang espiritung walang katawan. Ang pangako ni Apostol Pablo ay si Jesus "na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian” (Filipos 3:21. Kaya tulad din ni Jesus, ang mga nabigyan ng buhay na walang hanggan ay magkakaroon ng katawang walang kamatayan.

Ang pagkabuhay na muli ng mga patay ay magaganap kapag bumalik si Jesus upang itatag ang Kaharian ng Diyos sa sanlibutan. Sinabi sa atin ni Pablo: " Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin … si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito” (1 Corinto 15:22, 23).

Hanggang sa araw na iyon, para sa mga namatay, ang kamatayan ay tulad ng pagtulog (1 Corinto 15:51; Mga Awit 6: 5). Ang sandali ng kanilang paggising ay ang muling pagkabuhay. Ang oras ay walang kabuluhan sa libingan.

Ang pag-asa sa Bibliya ng pagkabuhay na mag-uli ay mahusay na ipinahayag ni Marta noong una. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang kapatid na si Lazaro, sinabi niya, “Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw” (Juan 11:24).


5. ANO ANG “PAGHUHUKOM”?

Ang Bibliya ay naglilinaw ng isang bagay mula sa simula. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan alinman upang pumili ng Kaniyang pamamaraan o tanggihan ito. Sinabi Niya sa atin kung ano ang mangyayari kung (a) paglilingkuran natin Siya, o (b) tanggihan natin Siya.

Ang mga taong nakakaalam tungkol sa Diyos, at samakatuwid ay masagot sa Kanya, “lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo” (2 Corinto 5:10). Sa mga naglingkod sa kanya, sasabihin ni Jesus, “Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan” (Mateo 25:34). Sa mga “hindi nagsisitalima sa katotohanan” (Roma 2:8) hindi sila mapupunta sa kaharian ng Diyos.

Kinumpirma ni Jesus ang mga katuruang ito. Sinabi niya na ang mga "nagsigawa ng mabuti" ay mabibiyayaan ng "pagkabuhay na maguli sa buhay", at ang mga "nagsigawa ng masama" ay magdurusa "sa pagkabuhay na maguli sa paghatol" (Juan 5:29).


6. ANO ANG SINASABI NG BIBLIYA TUNGKOL SA “WALANG KAMATAYANG KALULUWA”?

Walang sinabi ang Bibliya tungkol sa "mga walang kamatayang kaluluwa". Oo, tama, wala talaga. Bagaman mayroong "imortalidad" at "kaluluwa," ang mga salitang "walang kamatayang kaluluwa ay hindi kailanman lumitaw na magkasama saanman sa Bibliya.

Ang salitang "kaluluwa" (Hebrew, nephesh sa Lumang Tipan, at Greek psuche sa Bagong Tipan) ay tumutukoy sa:

(a) Buhay; halimbawa, 1 Samuel 22:23: “Siya na umuusig ng aking buhay ay umuusig ng iyong buhay”, at

(b) Isang nabubuhay (tao o hayop): halimbawa, Genesis 46:18: “Ang mga ito ay kaniyang ipinanganak kay Jacob, na labing anim na tao (AV, mga kaluluwa).

Ginagamit ng mga marino ang salitang "kaluluwa" sa parehong paraan. Kapag nasa panganib sila sa dagat, nagpapadala sila ng isang "SOS" signal. Nangangahulugan ito ng "Save Our Souls". Ito ay isang sigaw para sa tulong, humihiling sa sinuman na iligtas ang kanilang natural na buhay.

Sa Bibliya, nalalaman natin na ang isang kaluluwa (Nephesh, tao) ay maaaring:

(a) Humipo (Leviticus 5:2)

(b) Kumain (Leviticus 7:20)

(c) Magkasala (Leviticus 5:15)

(d) Mamatay (Josue 11:11; Ezekiel 18:4)

Ang ideya na ang mga tao ay may mga walang kamatayang kaluluwa ay nagmula sa mga pilosopong Griyego. Ang ideya na ito ay hindi tama. Hindi ito sinusuportahan ng Bibliya. Laging itinuturo ni Jesus na siya ay paparito mula sa langit, hindi tayo pupunta sa kanya.

7. PAANO NAGKAKATUGMA ANG MGA KAGANAPAN SA HINAHARAP?

Maaari nating ibuod ang katuruan ng Bibliya tungkol sa hinaharap na tulad nito:

(a) Kapag namatay tayo, simpleng patay lang tayo, walang kaalaman sa anuman. Ito ay tulad ng isang mahabang pagtulog, hanggang sa –

(b) Si Jesucristo ay bumalik sa sanlibutan, upang

(c) Bangunin ang mga patay, at

(d) Hatulan ang responsableng buhay at patay, pagkatapos, sa wakas ay

(e) Itatag ang Kaharian ng Diyos sa lupa.

Sinabi ni Daniel sa atin: “Marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mangagigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak” (Daniel 12:2).

Saang pangkat ka? Mayroon ka bang karunungan na sundin si Jesus ngayon? Kung gagawin mo ito, mabubuhay ka magpakailan man kasama niya kapag dumating siya sa kaluwalhatian upang itatag ang Kaharian ng Diyos.

Oo, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Nawa ang kagila-gilalas na pangakong ito ay hawakan ang iyong puso, at hikayatin kang maglingkod sa Diyos ngayon, sapagkat, “silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit; at silang mangagbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan man” (Daniel 12:3).

bottom of page