top of page

Dapat Bang Makipaglaban ang Isang Kristiyano?

Dapat Bang Makipaglaban ang Isang Kristiyano?

CBM

1. ANO ANG TUNGKULIN NG ISANG MANANAMPALATAYA SA KANYANG BANSA?

Itinuturo ng Bibliya na hangga't maaari, tungkulin ng bawat mananampalataya na sumunod sa mga mahistrado, gobyerno at kalalakihan at kababaihan na may awtoridad. Ang mga sumusunod kay Jesucristo ay dapat sumubok na sundin ang kanyang halimbawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng bansa kung saan sila nakatira. Nangangahulugan ito ng pagkilos na naaayon sa batas, pagbabayad ng buwis kahit na hindi sang-ayon dito, at pagiging mabubuting mamamayan na may konsensya.

“Kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar; at sa Dios ang sa Dios”. “Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan”. “Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mangagmasunurin”.

Basahin ang Mateo 22:16-21; Roma 13:1-9; Tito 3:1-2.


2. DAPAT BANG SUMUWAY ANG ISANG KRISTIYANO SA AWTORIDAD?

Mayroon lamang isang pagbubukod sa patakaran ng pagsunod at iyon ay kapag ang mga batas ng tao ay sumasalungat sa mga batas ng Diyos. Sa kasong iyon dapat unahin ng mananampalataya ang Diyos.

Ito ay sapagkat kapag ang mga tao ay nabautismuhan kay Jesucristo, ibinibigay nila ang kanilang katapatan sa kanya. Ang mga naniniwala ay nangako na maglilingkod sa Diyos at samakatuwid ay hindi sila maaaring magbigay ng hindi nakalaang paglilingkod sa iba.

Inilalarawan ng Bibliya ang mga mananampalataya bilang "estranghero” at "mga manlalakbay". Iyon ay upang sabihin, hindi sila kabilang sa anumang bansa sa mundong ito, kundi sa Panginoong Jesucristo. Kung, samakatuwid, sinabi ng awtoridad na ang isang tao ay dapat makipaglaban, itatali ng mananampalataya ang kanyang katapatan kay Jesucristo para tumanggi.

“Kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan”. “Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya”. “Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon”. “Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas”. “Sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa”.

Basahin ang Juan 15:19 at 17:14-16; 2 Corinto 6:14-18 at 7:12; Filipos 3:20; Hebreo 11:13-14 at 13:14.


3. BAKIT NAKIPAGLABAN ANG BAYAN NG DIYOS NANG PANAHON NG LUMANG TIPAN?

Sa Lumang Tipan ang bayan ng Israel ay madalas na nakikipagdigma laban sa ibang mga bayan. Ginawa nila ito sapagkat sinabi sa kanila ng Diyos na gawin ito. Inutusan ng Diyos ang Israel na lumaban sa ilang mga okasyon para sa isang espesyal na dahilan na hindi na nararapat ngayon.

Ang buong mundo ay pag-aari ng Diyos. Ang mga bansa ay hindi sumasamba sa Diyos sa paraang dapat at hindi iginagalang ang Kanyang mga batas. Ang dahilan kung bakit nakikipaglaban ang Israel ng Bibliya at ginagamit sila ng Diyos upang bawiin ang ilan sa lupa para sa Kanya. Inutusan Niya ang Israel na sirain ang mga bansang masasama at tinulungan Niya sila sa gawaing ito. Dapat silang magtatag ng isang kaharian kung saan ang Diyos ay maluluwalhati.

Nabigo ang Israel sa gawaing ito. Sila rin ay naging suwail sa Diyos at masasama. Kapag ang Panginoong Jesucristo ay bumalik sa lupa, lalabanan niya ang mga bansa upang matanggal ang lahat ng kasamaan. Maaari niyang hilingin sa mga mananampalataya na tulungan siya. Kung gayon magiging tama para sa kanila na gawin ito. Si Jesus ay hindi mabibigo sa gawaing ito. Pansamantala, gayunpaman, mali para sa kanyang mga tagasunod na masangkot sa pakikipaglaban sa anumang uri.

“Ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mangamamatay”. ”Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka”.

Basahin ang Mateo 26:52 at Juan 18:36.


4. ANO ANG ITINURO NI JESUS TUNGKOL SA PANANALAKAY?

Itinuro ni Jesus na mali ang labanan ang kasamaan sa pamamagitan ng karahasan. Ang kanyang batas sa Sermon on the Mount ay nagsasabi na hindi tayo dapat manindigan para sa ating sariling mga karapatan o manlaban kung may nagkamali sa atin. Sinabi niya na sa halip ay manalangin tayo para sa mga nasabing tao at laging subukang gumawa ng mabuti.

Dito, si Jesus ang perpektong halimbawa. Pinayagan niya ang sarili na siya ay arestuhin, hamakin at kutyain, bugbugin at ipako sa krus, kahit na siya ay walang kasalanan at hindi karapat-dapat sa anumang ganitong pagtrato.

“Mapapalad ang maaamo”. “Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong makilaban sa masamang tao”. “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig”. “si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya … Na, nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pagalipusta; nang siya'y magbata, ay hindi nagbala; kundi ipinagkatiwala ang kaniyang sarili doon sa humahatol ng matuwid”.

Basahin ang Mateo 5:5-7, 38-48; at 1 Pedro 2:19-24.


5. TAMA BANG LABANAN ANG ISANG BANAL NA DIGMAAN?

Hindi. Lahat ng mga bansang nakikidigma ay naniniwala na tamang gawin nila ito. Pakiramdam ng ilan ay nasa tabi nila ang Diyos. Ang iba ay naniniwala na mayroon silang makatarungang dahilan para sa laban. Dahil ang mga kalalakihan at kababaihan ay tao, hindi nila nakikita ang mga bagay sa pananaw ng Diyos. Maaaring pakiramdam nila, tama sila, ngunit sa paningin ng Diyos maaaring mali sila. Walang anumang "makatarungang" dahilan para sa digmaan sa ating panahon at walang banal sa paningin ng Diyos sa ngayon.

Ang nag-iisang pakikidigma sa kasalukuyang panahon kung saan tama para sa mananampalataya na makisali ay ang digmaan laban sa kanyang sariling mga pagnanasang makasalanan. Ito ay isang espirituwal na pakikidigma na dapat nating lahat na labanan sa loob ng ating sarili. Dito dapat tayong lahat na makipaglaban sa loob ng ating sarili. Sa ganitong paraan, hinahangad nating maging mas maging katulad ng ating Panginoon, si Jesucristo.

“Hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Sapagka't ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman”. “Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo”.

Basahin ang 2 Corinto 10:3-5; at Efeso 6:12-17.


6. ANO ANG MANGYAYARI KUNG ANG BAWAT TAO SA BANSA AY TUMANGGING MAKIPAGLABAN?

Minsan nagtatanong ang mga tao kung ano ang mangyayari kung ang bawat tao ay magkaroon ng ganitong ugali at tumangging makipag-away. Kung gayon magagawang sirain ng mga masasamang bansa ang iba, at sakupin ang mundo. Ito ay hindi isang makatuwirang tanong, Kung ang bawat tao sa isang bansa ay talagang tinanggap ang salita ng Diyos at nagtiwala sa Kanya, ipagtatanggol Niya ang bansang iyon upang hindi sila masira. Hangga’t hindi pa bumabalik si Jesus sa mundo, gayunpaman, hindi magkakaroon ng isang bansa kung saan ang bawat isa ay tunay na naniniwala sa Diyos at tumangging lumaban para sa kadahilanang iyon.


7. ANO ANG DAPAT GAWIN NG ISANG MANANAMPALATAYA KUNG TATAWAGIN SIYA UPANG LUMABAN?

Siguraduhin na naiintindihan at pinaniniwalaan mo ang mga alituntunin upang magparehistro sa mga awtoridad bilang isang "conscientious objector", isang tao na, sa batayan ng budhi, tumangging makipag-away o mapailalim sa mga utos ng militar. Kung gagawin mo ito maaari kang payagan na tulungan ang iyong bansa sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang ospital o sa agrikultura. Sa ibang mga bansa ang pribilehiyong ito ay hindi kinikilala at ang mga mananampalataya ay maaaring ikulong sa bilangguan o bugbugin at patayin.

Pinakamainam na subukan at magparehistro, at kung maaari ay ipaliwanag ang mga dahilan kung bakit hindi ka makikilahok sa anumang marahas na aktibidad o trabaho sa ilalim ng utos ng militar. Mahalagang matiyak na ang iyong buhay ay naaayon sa mga prinsipyong pinaniniwalaan mo. Samakatuwid dapat nakatuon ka sa paglilingkod ng Diyos at sa iyong pinakamalapit na ecclesia at hindi dapat magkaroon ng trabaho na nagsasangkot ang karahasan.

bottom of page