top of page

Kailan Unang Umiral si Jesus?

Kailan Unang Umiral si Jesus?

CBM

1. SI JESUS BA AY BAHAGI NG PAGKA-DIYOS?

Ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ni Jesus ay nagpalito sa maraming mga tao sa loob ng daang siglo.

Kung maipapakita mula sa Bibliya na si Jesus ay hindi bahagi ng Diyos, malayo pa ang mararating bago matugunan ang pangunahing tanong na inilagay sa babasahing ito; "Kailan unang umiral si Jesus?" Kung si Jesus ay hindi 'Diyos', kung gayon hindi siya maaaring nasa langit bago siya ipinanganak, gaya ng wala tayo sa langit bago tayo ipinanganak.

a) Makinig sa anghel na si Gabriel, na nakikipag-usap kay Maria: “Maria … maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalake at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama … lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan: kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios” (Lucas 1: 30-35).

Tandaan ang mga puntong ito:

(1) Ang Diyos ay magiging ama ng sanggol, si Maria ay magiging kanyang ina. Sa totoong kahulugan, siya ay magiging Anak ng Diyos. Hindi kailanman tinutukoy ng Bibliya si Jesus bilang 'Diyos Anak'.

(2) Ibibigay sa kanya ng Diyos ang trono ni David. Samakatuwid, si Jesus ay hindi maaaring maging kapantay ng Diyos, dahil tatanggapin niya ang pagpapalang ito mula sa kanya.

(3) May kilala ka bang anak na kasing edad ng kanyang ama? Ito ay imposible. Ang isang ama ay laging una bago ang kanyang anak. Si Jesus ay hindi maaaring maging kapwa-walang hanggan gaya ng Diyos.

b) Makinig kay Jesus mismo:"Ang Ama ay higit sa akin" (Juan 14:28). Hindi lamang ang Diyos at si Jesus ay magkahiwalay na mga persona, o ama at anak, kundi ang Diyos ay mas dakila. Gayon ang sabi ni Jesus! Hindi sila maaaring maging pantay.

c) Makinig sa mga manunulat ng Bagong Tipan:Sinabi ni Apostol Juan na “ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu-cristo. Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya” (Juan 1: 17, 18). Si Jesus ay nag-iisang anak ng Diyos, ganap na naaayon sa mga espiritwal na pamamaraan ng Diyos. Dahil dito siya ay "nasa sinapupunan ng Ama". Walang sinuman ang maaaring nasa kanilang sariling sinapupunan.

Sinabi ni Apostol Pablo, "May isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat; na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan” (1 Timoteo 2: 5-6). Mayroon pa bang mas simpleng paliwanag?

Ang ilan ay magsasabi na si Jesus ay isang tao lamang sa panahon ng kanyang 'oras sa lupa'. Sinasabi nila na si Jesus ay bumalik sa pagiging Diyos matapos siyang pumunta sa langit. Ngunit sinabi sa atin ni Pablo na siya ay isang tagapamagitan, at isang tao, ngayon. Sinabi din ni Jesus, “Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin” (Mateo 28:18). Ang Diyos ang nagbigayat si Jesus ang taong tumanggap. Paano sila magiging pantay, at magkapareho ng pagkatao? Sinabi ni Pedro, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, “Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Dios.” Nakaupo siya ngayon na "pinarangal ng kanang kamay ng Dios” (Mga Gawa 2:32-36). Bukod dito, si Jesus ay dapat umupo sa kanang kamay ng Diyos hanggang sa suguin siya ng Diyos sa lupa upang maging hari ng sanglibutan (Mga Gawa 3: 19-21). Yan ang kinabukasan para kay Jesus.

Pinatotohanan ni Pablo na “kaniyang [ang Diyos] ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga” (Mga Gawa 17:30-32). Ang pangunahing layunin ng Diyos ay upang wakasan ang kamatayan. Kahit pagkatapos nito, “ang Anak rin ay pasusukuin … sa kaniya” (1 Corinto 15:28).

Kahit na sa kawalang-hanggan, ang Diyos pa rin ang kataas-taasang ama at si Jesus ang maluwalhating anak. Ang kamangha-manghang pangitain na nakikita sa Apocalipsis 5: 11-14 ay malinaw na nagsasaad nA "Sa kanya na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero (Jesus) ay ang pagpapala, at kapurihan, at kaluwalhatian, at paghahari, magpakailanman kailan man."

Sinabi ni Juan na ang mga sumunod sa katuruan ni Jesus ay mayroong Ama at Anak (2 Juan talata 9). Ang "Ama" at ang "Anak" ay magkakaibang mga persona, na may magkakaibang tungkulin na gagampanan sa pagliligtas ng mga nagpapangilin ng salita ng Diyos.


2. NABUHAY BA SI JESUS SA LANGIT BAGO SIYA IPINANGANAK?

Nakita na natin na si Jesus ay hindi Diyos. Samakatuwid hindi siya maaaring nabuhay bago pa siya ipinanganak.

Sa pagtingin natin sa ilang mga banal na kasulatan na nangangailangan ng maingat na pag-iisip upang maunawaan, dapat nating tandaan ang dalawang sipi na ito:

(1) Mga Gawa 15:18 “Sabi ng Panginoon, na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula nang una.”

(2) Roma 4:17 “Ang Dios, na … tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.”

Ang mga hinaharap na kaganapan sa plano ng Diyos ay tiyak na sigurado, na ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa mga ito na para bang nangyari na. Dahil dito, mababasa ang ilang mga sipi ng Bibliya na tila mayroon nang Jesus bago siya ipinanganak.

Gayunpaman, ang Diyos ay nagsalita tungkol sa ibang mga tao sa parehong paraan. Sinasabi sa atin ni Jeremias na sinabi ng Diyos sa kanya: “Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa” (Jeremias 1: 4-5).

Hindi kami naniniwala na nasa langit si Jeremias bago siya ipinanganak. Nasa plano siya ng Diyos. Samakatuwid ang Diyos ay nagsalita tungkol sa pagkakilala kay Jeremias bago siya ipinanganak. Nasa isipan siya ng Diyos, ngunit hindi pa siya uniiral sa realidad hanggang sa kanyang pagsilang.

Sinabi sa atin ni Pablo na kapwa siya at ang iba pang mga Kristiyano sa kanyang kapanahunan ay umiiral sa pag-iisip ng Diyos bago niya nilikha ang sangkatauhan: "Sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan …na tayo'y itinalaga niya” (Efeso 1: 4, 5). Alam ng Diyos mula pa sa simula ang Kanyang gagawin. Ngunit ‘ni si Pablo, o ang mga mananampalataya, ay talagang hindi pa umiral bago sila ipinanganak.

Ganun din si Jesus. Siya rin ay nasa isip ng Diyos mula pa nang pasimula. Gayunpaman, inilalarawan ni Pedro ang pagkakaiba sa pagitan ni Jesus na nasa isip at hangarin ng Diyos, at ang kanyang pag-iral sa paglaon bilang isang tunay na persona. Sinabi sa atin ni Pedro na tinutubos tayo ni Jesus ng kanyang "mahalagang dugo". Siya ay "nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo” (1 Pedro 1: 19-20).

Sinasabi sa atin ni Pedro ang simpleng katotohanan. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa gawaing nasa isip niya para kay Jesus bago pa niya nilikha si Adan. Si Jesus ay "nakilala nga nang una", ngunit hindi pa sya umiiral sa realidad bago siya ipinanganak ni Maria sa Betlehem.

Sinasabi din sa atin ni Pablo na, "Sinugo ng Diyos ang kanyang Anak" nang “dumating ang kapanahunan” (Galacia 4:4-5).

Inilahad muli ng Hebreo ang katuruang ito: “Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak” (Hebreo 1:1-2).

Si Jesus, “sinugo” ng Diyos

Sinabi sa atin ni Jesus na siya ay sinugo ng Diyos: “Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo” (Juan 3:34).

Maraming tao ang nag-aakala mula sa mga pahayag na tulad nito, na si Jesus ay dapat na kasama ng Diyos sa langit bago siya ipinanganak. Kailangan nating magkaroon ng kamalayan na ang Diyos ay nagsalita tungkol sa mga Propeta ng Lumang Tipan na ipinadala upang ihatid ang kanyang mensahe (2 Cronica 36:15). Sa panahon ng Bagong Tipan, ipinadala ng Diyos si Juan Bautista. "Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan" (Juan 1: 6).

Walang sinumang nagsabi na si Juan Bautista ay nasa langit bago siya "sinugo". Gayundin si Jesus. Pareho silang nagsalita ng mga salita ng Diyos sa mga tao sa panahon ng kanilang buhay.

Sinabi ni Jesus na "Bumaba akong mula sa langit" (Juan 6:38). Paano natin mauunawaan ang talatang ito? Sa katulad na paraan na ginagawa natin kapag sinabi sa atin ng Bibliya na ang tinapay ay bumaba mula sa langit. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng tinapay (mana) na galing sa langit upang kainin (Juan 6:31). Ang mana ay hindi pisikal na bumaba mula sa isang literal na langit. Sa halip, ang mana ay ibinigay ng Diyos, tulad din kay Jesus.

Maraming mga bagay na dapat nating maunawaan sa espiritwal na paraan. Halimbawa, sinabi ni Juan Bautista na si Jesus ay "una sa akin". Siya ay nasa diwa ng pagiging mas mahalaga sa layunin ng Diyos, dakilang tulad ni Juan.

Sinabi ni Jesus, "Ako'y taga itaas: kayo'y mga taga sanglibutang ito” (Juan 8:23). Ibig niyang sabihin na ang Diyos ay kanyang ama, at pinapakita niya ang pag-iisip ng Diyos na mas mahusay kaysa sa iba. Ipinakita niya sa atin ang pag-uugali ng Diyos.

Si Jesus ay madalas na nagsasalita ng matalinghaga kapag nagsisiwalat ng mga espiritwal na katotohanan. Dapat nating laging tingnang mabuti ang mga sipi sa Bibliya kung nais nating pahalagahan ang malalim na mga salita ni Jesus.

Buod:

(1) Hindi sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay naroroon sa paglalang.

(2) Ang mga anghel, na nilikha bago itinatag ang sanglibutan (Job 38: 7) ay hindi kailanman nagbanggit kay Jesus. Magagawa sana nila, kung naroon na siya noon.

(3) Ang Lumang Tipan ay laging nagsasalita ng tungkol sa buhay ni Jesus sa hinaharap, hindi sa nakaraan.

(4) Kahit na sa kanyang maluwalhati at walang kamatayang estado, a) Si Jesus ay binanggit bilang isang tao, at b) napapailalim pa rin siya sa Diyos, ang kanyang ama.

(5) Si Jesus ay palaging nasa isip ng Diyos. Siya ay dapat maging tagapagligtas ng sanglibutan. Hindi pa umiiral si Jesus bago ang kanyang pagsilang. Masigasig nating hinihintay ang kanyang pagbabalik sa lupa, upang maitaguyod ang kaharian ng Diyos.

“Ako'y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus” (Apocalipsis 22:20).

bottom of page