top of page

Ang Makapangyarihang Diyos na Tunay
Isaias 46


Ang Mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias ay isang napakalaking hamon, "Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba... Sa simula pa'y itinakda ko na, at aking inihayag kung ano ang magaganap." Ang kapahayagang ito ay sinundan ng pananalitang " Makinig kayo sa akin, mga taong suwail; kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay." Nakalulungkot, masasabi rin ng Diyos na sa ngayon - hindi lamang sa isang di-makadiyos na sanlibutan, kundi sa maraming nag-aangking kristiyano.


#OneGod#BEC

4 views0 comments
bottom of page